سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خوردن سیلی و دیه سرخ شدن پوست چقدر است

راهنمای دانلود فایل

نمونه شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی

نمونه متن لايحه دفاعيه در پرونده ضرب و جرح - دفاعيات متهم

پرسش :

اگر بر سر موضوعی خانمی از شوهرش اطاعت نکند و سپس مشاجره ای بین آنها صورت گیرد و بر اثر ضربه هایی که آقا به خانم وارد می آورد بدن خانم کبود شود آیا دیه واجب می شود ؟ اگر بله به چه مقدار؟

پاسخ :

آری، دیه دارد. و مقدار آن در مورد سرخ شدن اگر در سر و صورت باشد یک مثقال و نیم طلا (مثقال شرعی) و اگر کبود شود ۳ مثقال و اگر سیاه شود ۶ مثقال. و در غیر سر و صورت نصف آن است. و ماههای حرام در آن تاثیری ندارد.

 

دیه سرخ شدن پوست صورت

راهنمای دانلود فایل

نمونه فرم احضار(گواهان) شاهد در دعوای حقوقی

نمونه شکایت سرقت با آزار و اذیت و وقوع جرح

پرسش :

در نزاعى با پاشنه چکش به صورتِ شخصى زده ام. نمى دانم صورتِ شخص مجروح، سرخ شده است، یا کبود یا سیاه، و اصلا به آن شخص و ورثه و بستگانش دسترسى ندارم، و بعد از این هم نخواهم داشت. خواهشمندم دیه آن را بیان فرمایید.
پاسخ :

حدّاقل دیه در اینجا دیه سرخ شدن است، که یک پنجم مثقال طلاست. (مثقال شرعى حدود ۱۸ نخود است، و مثقال معمولى ۲۴ نخود. بنابراین، اگر به حساب مثقال معمولى باشد یک چهارم از آنچه در بالا گفتیم کم مى شود.)

پرسش :
 
چنانچه فردى مورد ایراد ضرب سیلى و مانند آن، (از قبیل انداختن به زمین، هُل دادن، دست به یقه شدن) با لحاظ سوء نیّت و عنصر معنوى جرم قرار گیرد، ولى آثارى از قبیل جراحت، سرخى، کبودى، سیاهى، یا زوال منافعى که موجب دیه یا ارش باشد مشهود نباشد، لطفاً بفرمایید:

الف) آیا مورد از مصادیق توهین و اهانت است؟
ب) آیا در توهین و اهانت علنى بودن، شرط تحقّق آن است، یا در خلوت نیز ممکن است؟
ج آیا مصادیق توهین عملى نسبت به اشخاص یا محل خاص و عرف سنجیده مى شود؟ و در صورت مثبت بودن، تعزیر دارد؟


پاسخ :

به یقین این امور هم ایذاء است و هم توهین، و به فرض که توهین نباشد، ایذاء مومن صدق مى کند; و به هر حال تعزیر دارد.

 

پرسش:

اگر خانمی از شوهرش اصلا اطاعت نکند و در موردی بین انها مشاجره ای رخ دهد و منجر به این شود که بدن خانم کبود شود و همچنین خانم جراحاتی را به بدن مرد ایجاد کند ایا به این امر دیه تعلق میگیرد ؟ اگربله چقدر ؟ و اگر طرفین یکدیگر را حلال کنند ایا از گردن مرد پرداخت دیه ساقط میشود یا خیر ؟

پاسخ:

راهنمای دانلود فایل

آیا جرم ضرب و جرح، مجازات حبس دارد؟

نمونه شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شوهر

دیه تعلق می گیرد و هر کدام از ان دو می توانند دیه ای را که مستحقند ببخشند واگر صورت سیاه شود ۶ مثقال شرعی طلا است و اگر سرخ شود ۵/۱ مثقال شرعی و اگر در غیر صورت باشد نصف آن است .

راهنمای دانلود فایل

نمونه متن لايحه دفاعيه در پرونده ضرب و جرح - دفاعيات متهم

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت ضرب و جرح)