سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دلالی


🔹🔹دلال در لغت به معنای میانجی بین فروشنده و خریدار و کسی که با دریافت حقی معین، واسطه میان خریدار و فروشنده می شود، آمده است. در اصطلاح حقوق تجارت نیز دلال، کسی است که با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می شود.
به عبارت دیگر دلال کسی است که در مقابل دریافت اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می کند. در دلالی، مقررات وكالت اجرا می شود همچنین همه اقسام عملیات دلالی، تجاری محسوب می شوند. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین آزادند به واسطه ها مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ مختصری حق دلالی، مشتریان معتبر پیدا کنند.

🔹🔹اقسام دلالی
بر اساس ماده 7 قانون راجع به دلالان
➖1- برای معاملات ملکی.
➖ 2- برای معاملات تجاری.
➖3- برای خواروبار و سایر امور شهری .
 شخص می تواند در رشته های مختلف دلالی کند

اما باید برای هر یك از آنها، پروانه جداگانه اخذ کند. دلال علاوه بر دلالی شخصا می تواند تجارت کند و می تواند در معامله ای که به عنوان دلال انجام می دهد، خود نیز سهیم یا منتفع باشد. يك نوع دیگر دلالی نیز طبق قانون بورس پیش بینی شده است که در این صورت، دلال کارگزار نامیده می شود و تشریفات دلالی و اخذ پروانه برای آن تابع قانون بورس است.

🔹🔹قرارداد دلالی
قرارداد دلالی، عقدی جایز است؛ یعنی طرفین قرارداد (آمر و دلال) می توانند آن را فسخ کنند. در صورت فسخ قرارداد دلال نسبت به عملی که انجام داده یا به ترتیبی که در قرارداد قید شده است، مستحق اجرت و مخارجی که هزینه کرده است، خواهد بود. دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده دار باشد یا آن که طرف معامله قرار گیرد و به همین ترتیب، جز در مواردی که از یکی از طرفین ضمانت کرده باشد، دلال هیچ گونه تعهدی نسبت به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد. با انجام معامله عمل دلال خاتمه می یابد. دلال وقتی مستحق اجرت می شود که عمل دلالی را انجام داده باشد؛ بنابراین دلال در صورتی می تواند حق دلالی را مطالبه کند که معامله به راهنمایی با وساطت او تمام شود. در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود، مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
🔹🔹حقوق و اجرت دلال


🔅1- دلال می تواند علاوه بر شغل دلالی اشتغال به تجارت دیگری داشته باشد.
🔅 2- دلال می تواند در معاملاتی که واقع می شود، ذی نفع باشد.
🔅 3- دلال در خصوص جنس یا درباره اعتبار طرفین معامله مسئولیتی ندارد اما می تواند ارزش جنس و اعتبار یکی از طرفین معامله با اعتبار طرفین معامله را شخصا تضمین کند که در این صورت دلال ضامن خواهد بود.
🔅4- به موجب ماده 341 قانون تجارت، دلال می تواند در زمان واحد برای چند آمر، دلالی کند؛ در این صورت باید آمران را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود، مطلع کند.
🔅 5- در صورتی که معامله به راهنمایی با وساطت دلال تمام شده باشد، او مستحق حق الزحمه خواهد بود حتی اگر معامله بعد فسخ شود. در این رابطه ماده 352 قانون تجارت مقرر می دارد: «در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود، حق مطالبه دلال از دلالی سلب نمی شود، مشروط به اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.» هزینه ها و مخارج دلالی بر عهده دلال است و دلال فقط مستحق حق الزحمه دلالی است.

دلالی های پرسود
دلالی کا حکم
دلالی کی اجرت
دلالی خیابانی
دلالی های کوچک
دلالی ماشین
دلالی در جدول
دلالی در ایران
دلالی اینترنتی
1
دلالی های پرسود دلالی های پرسود در ایران
لیست دلالی های پرسود
انواع دلالی های پرسود
2
دلالی های پرسود در ایران دلالی های پر سود ایران 3
لیست دلالی های پرسود   3
انواع دلالی های پرسود   3
دلالی کا حکم   2
دلالی کی اجرت دلال کی اجرت 2
دلال کی اجرت   3
دلالی خیابانی دلالی خیابانی ارز
دلال خیابانی
دلالی لباس جواد خیابانی
2
دلالی خیابانی ارز   3
دلال خیابانی دلال جواد خیابانی
خیابانی دلال لباس
دلالان خیابانی ارز دوباره برگشتند
3
دلالی لباس جواد خیابانی   3
دلالی های کوچک   2
دلالی ماشین دلالی ماشین چگونه است
دلالی ماشین خارجی
دلالی ماشین دست دوم
دلالي ماشين
دلال ماشین به انگلیسی
درامد دلالی ماشین
نحوه دلالی ماشین
اصول دلالی ماشین
حکم شرعی دلالی ماشین
2
دلالی ماشین چگونه است   3
دلالی ماشین خارجی   3
دلالی ماشین دست دوم   3
دلالي ماشين دلالی ماشین
دلالی ماشین صفر
دلالی ماشین چگونه است
اموزش دلالي ماشين
دلالی ماشین خارجی
دلالی ماشین دست دوم
3
دلال ماشین به انگلیسی دلال خودرو به انگلیسی 3
درامد دلالی ماشین درامد دلالی خودرو
درامد دلال ماشین
3
نحوه دلالی ماشین آموزش دلالی ماشین
روش دلالی ماشین
3
اصول دلالی ماشین   3
حکم شرعی دلالی ماشین حکم شرعی دلالی خودرو 3
دلالی در جدول دلالی در جدول
دلال در جدول
دلال در جدولانه
حق دلالی در جدول
حق دلالی در جدولانه
حق دلالي در جدول
نوعی حق دلالی در جدول
حق دلالی در حل جدول
دلالی و واسطه گری در جدولانه
2
دلالی در جدول دلالی در جدول
دلال در جدول
دلال در جدولانه
حق دلالی در جدول
حق دلالی در جدولانه
حق دلالي در جدول
نوعی حق دلالی در جدول
حق دلالی در حل جدول
دلالی و واسطه گری در جدولانه
3
دلال در جدول دلال در جدولانه
معنی دلال در جدول
سمسار و دلال در جدول
دلال و سمسار در جدول
دلال وسمسار در حل جدول
دلال و واسطه در جدول
دلال در جدولانه 2
دلال در جدولانه294
معنی دلال در جدولانه
3
دلال در جدولانه دلال در جدولانه 2
دلال در جدولانه294
معنی دلال در جدولانه
دلال و سمسار در جدولانه کلاسیک
3
حق دلالی در جدول حق دلالی در جدولانه
حق دلالي در جدول
حق دلالی در جدول کلاسیک
نوعی حق دلالی در جدول
حق دلالی جدول
حق دلالی کاری در جدول
حق دلالی در گویش بیگانه در جدول
3
حق دلالی در جدولانه   3
حق دلالي در جدول حق دلالی در جدولانه
حق دلالی در جدول کلاسیک
نوعی حق دلالی در جدول
حق دلالی جدول
حق دلالی کاری در جدول
حق دلالی در گویش بیگانه در جدول
3
نوعی حق دلالی در جدول   3
حق دلالی در حل جدول حق دلالی کاری در حل جدول 3
دلالی و واسطه گری در جدولانه   3
دلالی در ایران کاریکاتور دلالی در ایران
دلالي در ايران
بهترین دلالی در ایران
انواع دلالی در ایران
شغل دلالی در ایران
دلالی های پرسود در ایران
راه های دلالی در ایران
بهترین نوع دلالی در ایران
روش های دلالی در ایران
2
کاریکاتور دلالی در ایران   3
دلالي در ايران دلالي در فوتبال ايران 3
بهترین دلالی در ایران بهترین نوع دلالی در ایران
بهترین شغل دلالی در ایران
3
انواع دلالی در ایران   3
شغل دلالی در ایران بهترین شغل دلالی در ایران
شغل دلالی در تهران
3
دلالی های پرسود در ایران دلالی های پر سود ایران 3
راه های دلالی در ایران روش های دلالی در ایران 3
بهترین نوع دلالی در ایران   3
روش های دلالی در ایران راه های دلالی در ایران 3
دلالی اینترنتی آموزش دلالی اینترنتی
دلالي اينترنتي
دلال اینترنتی
2
آموزش دلالی اینترنتی   3
دلالي اينترنتي دلالی اینترنتی 3
دلال اینترنتی خرید اینترنتی دلال 3