سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نشر اکاذیب توسط شوهر


✅به انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی  نشر اکاذیب گفته می‌شود.

جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است، چون تحقق نشر اکاذیب منوط به تحقق ضرر خارجی نیست، چرا که اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد، جرم مطلق است.
درجرم نشر اکاذیب صرف نشر و انتشار مطالب کذب ودروغ به طرقی که درقانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است جرم بوده و نیازی به مشاهده نتیجه این عمل نمی باشد.

◀️مجازات نشراکاذیب:


هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا” یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا” یا تلویحا” نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی ازانحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر ورد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت درصورت امکان،باید به حبس از دوماه تا دوسال ویا شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محکوم می شود

کلمات کلیدی

شوهر دروغگو نی نی سایت
شوهرم دروغگو است
با شوهر دروغ گو چه کنیم
مادر شوهر دروغگو
شوهرم دروغ می گوید
طرز رفتار با شوهر دروغ گو
شوهرم دروغگوست
با شوهر دروغگو چه کنم
عکس شوهر دروغگو
1
شوهر دروغگو نی نی سایت همسر دروغگو نی نی سایت
مادر شوهر دروغگو نی نی سایت
دروغگویی شوهر نی نی سایت
خواهر شوهر دروغگو نی نی سایت
دروغگویی همسر نی نی سایت
2
همسر دروغگو نی نی سایت شوهر دروغگو نی نی سایت
مادر شوهر دروغگو نی نی سایت
دروغگویی همسر نی نی سایت
دروغگویی شوهر نی نی سایت
خواهر شوهر دروغگو نی نی سایت
3
مادر شوهر دروغگو نی نی سایت   3
دروغگویی شوهر نی نی سایت شوهر دروغگو نی نی سایت
همسر دروغگو نی نی سایت
مادر شوهر دروغگو نی نی سایت
دروغگویی همسر نی نی سایت
خواهر شوهر دروغگو نی نی سایت
3
خواهر شوهر دروغگو نی نی سایت   3
دروغگویی همسر نی نی سایت همسر دروغگو نی نی سایت
شوهر دروغگو نی نی سایت
مادر شوهر دروغگو نی نی سایت
دروغگویی شوهر نی نی سایت
دروغ شوهر نی نی سایت
دروغ گفتن شوهر نی نی سایت
دروغ به شوهر نی نی سایت
خواهر شوهر دروغگو نی نی سایت
3
شوهرم دروغگو است شوهرم دروغگو است چکار کنم
شوهرم خیلی دروغگو است
2
شوهرم دروغگو است چکار کنم   3
شوهرم خیلی دروغگو است   3
با شوهر دروغ گو چه کنیم با همسر دروغگو چه کنیم؟ 2
با همسر دروغگو چه کنیم؟ با شوهر دروغگو چه کنیم
با زن دروغگو چه کنیم
با همسر دروغگو چگونه برخورد کنیم
با همسر دروغگو چ کنیم
3
مادر شوهر دروغگو مادر شوهر دروغگو نی نی سایت
با مادر شوهر دروغگو چه کنم
رفتار با مادر شوهر دروغگو
طرز برخورد با مادر شوهر دروغگو
دروغگویی مادر شوهر
2
مادر شوهر دروغگو نی نی سایت   3
با مادر شوهر دروغگو چه کنم   3
رفتار با مادر شوهر دروغگو طرز برخورد با مادر شوهر دروغگو 3
طرز برخورد با مادر شوهر دروغگو   3
دروغگویی مادر شوهر   3
شوهرم دروغ می گوید شوهرم دروغ می گوید چه کنم
چرا همسرم دروغ می گوید؟
شوهرم به من دروغ می گوید
وقتی همسرم دروغ می گوید
2
شوهرم دروغ می گوید چه کنم   3
چرا همسرم دروغ می گوید؟ چرا شوهرم دروغ میگوید 3
شوهرم به من دروغ می گوید همسرم به من دروغ می گوید
چرا شوهرم به من دروغ می گوید
3
وقتی همسرم دروغ می گوید   3
طرز رفتار با شوهر دروغ گو نحوه برخورد با همسر دروغ گو 2
نحوه برخورد با همسر دروغ گو نحوه برخورد با دروغگویی همسر 3
شوهرم دروغگوست   2
با شوهر دروغگو چه کنم با همسر دروغگو چه کنم
با مرد دروغگو چه کنم
با دروغگویی شوهرم چه کنم
با شوهر دروغگو چه کنیم
با مادر شوهر دروغگو چه کنم
با همسر دروغگو چه کنیم
با شوهر دروغگو چکار کنم
با شوهر دروغگو چطور رفتار کنم
با دروغگویی شوهرم چکار کنم
2
با همسر دروغگو چه کنم با دروغگویی همسرم چه کنم
با مادر شوهر دروغگو چه کنم
با همسر دروغگو چگونه برخورد کنم
با شوهر دروغگو چکار کنم
3
با مرد دروغگو چه کنم با مادر شوهر دروغگو چه کنم
با شوهر دروغگو چکار کنم
3
با دروغگویی شوهرم چه کنم با دروغ همسرم چه کنم
با دروغگویی شوهرم چکار کنم
با شوهر دروغگو چه کنیم
با دروغ های همسرم چه کنم
با مادر شوهر دروغگو چه کنم
با دروغ گفتن شوهر چه کنیم
با شوهر دروغگو چکار کنم
با دروغ شوهرم چه کنم
با دروغ گفتن همسرم چه کنم
3
با شوهر دروغگو چه کنیم با همسر دروغگو چه کنم
با مرد دروغگو چه کنم
با دروغگویی شوهرم چه کنم
با مادر شوهر دروغگو چه کنم
با شوهر دروغگو چگونه برخورد کنیم
با همسر دروغگو چ کنیم
3
با مادر شوهر دروغگو چه کنم   3
با همسر دروغگو چه کنیم با شوهر دروغگو چه کنیم
با زن دروغگو چه کنیم
با همسر دروغگو چگونه برخورد کنیم
با همسر دروغگو چ کنیم
3
با شوهر دروغگو چکار کنم با دروغگویی شوهرم چکار کنم 3
با شوهر دروغگو چطور رفتار کنم با مرد دروغگو چگونه رفتار کنیم 3
با دروغگویی شوهرم چکار کنم با شوهر دروغگو چکار کنم
با دروغ همسرم چکار کنم
با دروغ شوهرم چکار کنم
با شوهر دروغگو چیکار کنم
3
عکس شوهر دروغگو عکس همسر دروغگو
عکس نوشته شوهر دروغگو
2
عکس همسر دروغگو عکس زن دروغگو
عکس پروفایل دروغگویی همسر
3
عکس نوشته شوهر دروغگو عکس نوشته مرد دروغگو 3