سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تدلیس در عقد نکاح


✅ مواد 1121 , 1122 و 1123 قانون مدنی، موارد متعددی از موجباتی را که سبب ایجاد حق فسخ برای زوج و زوجه می‌شود، نام برده‌ است. فسخ ازدواج تشريفات خاص طلاق را ندارد و فريب‌خورده می‌تواند آسان‌تر از طلاق، نكاح را فسخ كند. این موارد به شرح زیر است:

🔹1. مواردی در مرد که موجب حق فسخ برای زن می‌گردد:

1️⃣جنون؛
2️⃣عنَن به‌معنای بیماری جنسی‌ برای مرد است. به‌گونه‌ای که ناتوان از آمیزش می‌گردد. این مورد زمانی در فسخ عقد نکاح اثر دارد که بعد از گذشت یک‌سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود؛
3️⃣خصاء به‌معنای اَخته بودن مرد و ناتوانی از باروَری در وی است؛
4️⃣مقطوع بودن آلت تناسلی.

🔹2. مواردی در زن که موجب حق فسخ برای مرد می‌گردد:

 


1️⃣جنون؛
2️⃣قرَن: استخوانی در فرج و مانع جماع؛
3️⃣جذام؛
4️⃣برَص: گونه‌‌ای بیماری پوستی و ناواگیر است که به‌صورت لکه‌‌های سفید و نرم بر بدن ظاهر می‌‌شود و بر اثر اختلال در عملکرد رنگدانه‌‌های پوستی پدید می‌‌آید؛
5️⃣افضاء: یکی بودن مجرای بول و حیض؛
6️⃣زمین‌گیری؛
7️⃣نابینایی از هر دو چشم.

🔹موارد ذکرشده تنها چند نمونه از موضوعات تدلیس بودند و محصور و محدود نیز نیستند. هر گاه در یکی از طرفين، صفت خاصی اعم از معنوی یا جسمانی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور آن وصف را نداشته، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذكور در عقد به‌صراحت بيان شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد.

کلمات کلیدی >

فسخ ازدواج موقت
فسخ ازدواج موقت توسط زن
شرایط فسخ ازدواج
شرایط فسخ ازدواج موقت
چگونگی فسخ ازدواج موقت
فسخ عقد ازدواج
نحوه فسخ ازدواج موقت
عده فسخ ازدواج
فسخ ازدواج دائم
1
فسخ ازدواج موقت فسخ نکاح موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت
چگونگی فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
فسخ در ازدواج موقت
حق فسخ ازدواج موقت
طریقه فسخ ازدواج موقت
احکام فسخ ازدواج موقت
فسخ نکاح در ازدواج موقت
2
فسخ نکاح موقت فسخ نکاح موقت از طرف زن
فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ نکاح موقت
فسخ نکاح در ازدواج موقت
3
شرایط فسخ ازدواج موقت شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن
شرایط فسخ عقد موقت
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
شرایط ابطال ازدواج موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ صیغه عقد موقت
شرایط فسخ نکاح موقت
موارد فسخ نکاح موقت
3
چگونگی فسخ ازدواج موقت شرایط فسخ ازدواج موقت
چگونگی فسخ عقد موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ عقد موقت
طریقه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
نحوه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن
طریقه فسخ ازدواج موقت
3
نحوه فسخ ازدواج موقت شرایط فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ عقد موقت
چگونگی فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ عقد موقت
طریقه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
چگونگی فسخ عقد موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن
طریقه فسخ ازدواج موقت
3
فسخ در ازدواج موقت فسخ ازدواج موقت
حق فسخ در ازدواج موقت
فسخ نکاح در ازدواج موقت
3
حق فسخ ازدواج موقت   3
طریقه فسخ ازدواج موقت طریقه فسخ عقد موقت
چگونگی فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ عقد موقت
چگونگی فسخ عقد موقت
روش فسخ عقد موقت
متن فسخ عقد موقت
3
احکام فسخ ازدواج موقت شرایط فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ عقد موقت
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن
احکام فسخ عقد موقت
شرایط فسخ نکاح موقت
3
فسخ نکاح در ازدواج موقت فسخ نکاح در عقد موقت 3
فسخ ازدواج موقت توسط زن   2
شرایط فسخ ازدواج شرایط فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ نکاح
شرایط فسخ نکاح از طرف مرد
شرایط فسخ نکاح چیست؟
شرایط فسخ عقد ازدواج
موارد فسخ ازدواج
شرایط فسخ نکاح موقت
شرایط فسخ نکاح برای زن
شرایط فسخ نکاح از طرف زوجه
2
شرایط فسخ ازدواج موقت شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن
شرایط فسخ عقد موقت
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
شرایط ابطال ازدواج موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ صیغه عقد موقت
شرایط فسخ نکاح موقت
موارد فسخ نکاح موقت
3
شرایط فسخ نکاح شرایط فسخ نکاح برای زن
شرایط فسخ نکاح چیست؟
شرایط فسخ نکاح از طرف مرد
شرایط فسخ نکاح موقت
شرایط فسخ نکاح از طرف زوج
شرایط فسخ نکاح از طرف زوجه
شرایط فسخ نکاح برای مرد
شرایط فسخ نکاح از طرف زن
شرایط فسخ نکاح توسط مرد
3
شرایط فسخ نکاح از طرف مرد   3
شرایط فسخ نکاح چیست؟ موارد فسخ نکاح چیست 3
شرایط فسخ عقد ازدواج شرایط ابطال عقد ازدواج
موارد فسخ عقد ازدواج
شرایط فسخ عقد نکاح
شرایط ابطال عقد نکاح
موارد فسخ عقد نکاح
3
موارد فسخ ازدواج شرایط فسخ ازدواج
شرایط فسخ ازدواج موقت
موارد فسخ نکاح
موارد فسخ نکاح از جانب مرد
موارد فسخ نکاح برای مرد
موارد فسخ نکاح در قانون مدنی
موارد فسخ نکاح برای زن
موارد فسخ نکاح در عیوب زن
موارد فسخ نکاح برای زوجه
3
شرایط فسخ نکاح موقت شرایط فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن
3
شرایط فسخ نکاح برای زن موارد فسخ نکاح برای زن
موارد فسخ نکاح زن
شرایط فسخ نکاح از طرف زن
3
شرایط فسخ نکاح از طرف زوجه شرایط فسخ نکاح از طرف زن 3
شرایط فسخ ازدواج موقت شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن
شرایط فسخ عقد موقت
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
شرایط ابطال ازدواج موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ صیغه عقد موقت
شرایط فسخ نکاح موقت
موارد فسخ نکاح موقت
2
شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن 3
شرایط فسخ عقد موقت شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
شرایط ابطال عقد موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ صیغه عقد موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
موارد فسخ عقد موقت
3
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن   3
شرایط ابطال ازدواج موقت شرایط ابطال عقد موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن
نحوه ابطال عقد موقت
3
نحوه فسخ ازدواج موقت شرایط فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ عقد موقت
چگونگی فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ عقد موقت
طریقه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
چگونگی فسخ عقد موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن
طریقه فسخ ازدواج موقت
3
نحوه فسخ عقد موقت شرایط فسخ عقد موقت
طریقه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
چگونگی فسخ عقد موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت
چگونگی فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ صیغه عقد موقت
روش فسخ عقد موقت
3
شرایط فسخ صیغه عقد موقت   3
شرایط فسخ نکاح موقت شرایط فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن
3
موارد فسخ نکاح موقت شرایط فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ نکاح موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن
3
چگونگی فسخ ازدواج موقت شرایط فسخ ازدواج موقت
چگونگی فسخ عقد موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ عقد موقت
طریقه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
نحوه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن
طریقه فسخ ازدواج موقت
2
شرایط فسخ ازدواج موقت شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن
شرایط فسخ عقد موقت
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
شرایط ابطال ازدواج موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ صیغه عقد موقت
شرایط فسخ نکاح موقت
موارد فسخ نکاح موقت
3
چگونگی فسخ عقد موقت شرایط فسخ عقد موقت
طریقه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
نحوه فسخ عقد موقت
چگونگی فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ صیغه عقد موقت
روش فسخ عقد موقت
3
نحوه فسخ ازدواج موقت شرایط فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ عقد موقت
چگونگی فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ عقد موقت
طریقه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
چگونگی فسخ عقد موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن
طریقه فسخ ازدواج موقت
3
شرایط فسخ عقد موقت شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
شرایط ابطال عقد موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ صیغه عقد موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
موارد فسخ عقد موقت
3
طریقه فسخ عقد موقت نحوه فسخ عقد موقت
چگونگی فسخ عقد موقت
چگونگی فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
روش فسخ عقد موقت
طریقه فسخ ازدواج موقت
متن فسخ عقد موقت
چگونگی فسخ صیغه عقد موقت
3
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن   3
نحوه فسخ عقد موقت شرایط فسخ عقد موقت
طریقه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
چگونگی فسخ عقد موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت
چگونگی فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ صیغه عقد موقت
روش فسخ عقد موقت
3
شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن 3
طریقه فسخ ازدواج موقت طریقه فسخ عقد موقت
چگونگی فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ عقد موقت
چگونگی فسخ عقد موقت
روش فسخ عقد موقت
متن فسخ عقد موقت
3
فسخ عقد ازدواج شرایط فسخ عقد ازدواج
موارد فسخ عقد ازدواج
2
شرایط فسخ عقد ازدواج شرایط ابطال عقد ازدواج
موارد فسخ عقد ازدواج
شرایط فسخ عقد نکاح
شرایط ابطال عقد نکاح
موارد فسخ عقد نکاح
3
موارد فسخ عقد ازدواج شرایط فسخ عقد ازدواج
شرایط فسخ عقد نکاح
موارد فسخ عقد نکاح
3
نحوه فسخ ازدواج موقت شرایط فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ عقد موقت
چگونگی فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ عقد موقت
طریقه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
چگونگی فسخ عقد موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن
طریقه فسخ ازدواج موقت
2
شرایط فسخ ازدواج موقت شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن
شرایط فسخ عقد موقت
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
شرایط ابطال ازدواج موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ صیغه عقد موقت
شرایط فسخ نکاح موقت
موارد فسخ نکاح موقت
3
نحوه فسخ عقد موقت شرایط فسخ عقد موقت
طریقه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
چگونگی فسخ عقد موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت
چگونگی فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ صیغه عقد موقت
روش فسخ عقد موقت
3
چگونگی فسخ ازدواج موقت شرایط فسخ ازدواج موقت
چگونگی فسخ عقد موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ عقد موقت
طریقه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
نحوه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن
طریقه فسخ ازدواج موقت
3
شرایط فسخ عقد موقت شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
شرایط ابطال عقد موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ صیغه عقد موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
موارد فسخ عقد موقت
3
طریقه فسخ عقد موقت نحوه فسخ عقد موقت
چگونگی فسخ عقد موقت
چگونگی فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
روش فسخ عقد موقت
طریقه فسخ ازدواج موقت
متن فسخ عقد موقت
چگونگی فسخ صیغه عقد موقت
3
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن   3
چگونگی فسخ عقد موقت شرایط فسخ عقد موقت
طریقه فسخ عقد موقت
شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن
نحوه فسخ عقد موقت
چگونگی فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
شرایط فسخ صیغه عقد موقت
روش فسخ عقد موقت
3
شرایط فسخ ازدواج موقت از طرف زن شرایط فسخ عقد موقت از طرف زن 3
طریقه فسخ ازدواج موقت طریقه فسخ عقد موقت
چگونگی فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ ازدواج موقت
نحوه فسخ عقد موقت
چگونگی فسخ عقد موقت
روش فسخ عقد موقت
متن فسخ عقد موقت
3
عده فسخ ازدواج عده فسخ نکاح
عده فسخ نکاح دائم چقدر است
عده فسخ نکاح دائم
عده فسخ نکاح منقطع
2
عده فسخ نکاح عده فسخ نکاح دائم چقدر است
عده فسخ نکاح دائم
عده فسخ نکاح منقطع
عده در فسخ نکاح
مدت عده فسخ نکاح
نفقه زن در عده فسخ نکاح
فسخ نکاح عده دارد
3
عده فسخ نکاح دائم چقدر است   3
عده فسخ نکاح دائم عده فسخ نکاح دائم 3
عده فسخ نکاح منقطع   3
فسخ ازدواج دائم   2