سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کدام دادگاه می‌تواند گواهی انحصار وراثت صادر کند؟✅مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است. مطابق با ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه ی آن بوده است.

🔹نکته: چون صدور گواهی انحصار وراثت به

شوراهای حل اختلاف واگذار شده به غیر از کلان شهر ها برای شروع به دادگاه مراجعه کنید و طبق دستور رئیس دادگستری به شورا ارجاع خواهد شد.🔹بنابراین اگر شخصی در طول مدت زندگی خود در شهر های مختلفی سکونت داشته باشد و برای مثال آخرین محل سکونت وی اصفهان باشد، در صورت فوت دادگاه اصفهان صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در نقطه ی دیگری قرار گرفته باشد. ضمنا چناچه شخصی در شهر اصفهان فوت کند و جهت دفن به موطن اولیه خود برگردد یا اینکه مثلا خانه ای در اصفهان داشته و در آنجا سکونت دارد ولی اهل یکی از شهرستان های استان اصفهان باشد و در آن شهرستان دفن شود می تواند در آن شهرستان هم گواهی انحصار وراثت بگیرد.

کلمات کلیدی :

گواهی انحصار وراثت چیست
گواهی انحصار وراثت المثنی
گواهی انحصار وراثت نامحدود
گواهي انحصار وراثت
گواهی انحصار وراثت محدود
گواهی انحصار وراثت به انگلیسی
گواهی انحصار وراثت یعنی چه
گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
گواهی انحصار وراثت خلاف واقع
1
گواهی انحصار وراثت چیست   2
گواهی انحصار وراثت المثنی   2
گواهی انحصار وراثت نامحدود نمونه دادخواست گواهی انحصار وراثت نامحدود
نمونه گواهی انحصار وراثت نامحدود
تبدیل گواهی انحصار وراثت محدود به نامحدود
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
2
نمونه دادخواست گواهی انحصار وراثت نامحدود نمونه دادخواست گواهی حصر وراثت نامحدود 3
نمونه گواهی انحصار وراثت نامحدود نمونه دادخواست گواهی انحصار وراثت نامحدود 3
تبدیل گواهی انحصار وراثت محدود به نامحدود تبدیل گواهی حصر وراثت محدود به نامحدود 3
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود تفاوت گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
فرق گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود با نامحدود
3
گواهي انحصار وراثت گواهی انحصار وراثت چیست
گواهی انحصار وراثت المثنی
گواهی انحصار وراثت نامحدود
گواهی انحصار وراثت محدود
گواهی انحصار وراثت به انگلیسی
گواهی انحصار وراثت یعنی چه
گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
گواهی انحصار وراثت خلاف واقع
گواهی انحصار وراثت اتباع بیگانه
2
گواهی انحصار وراثت چیست   3
گواهی انحصار وراثت المثنی   3
گواهی انحصار وراثت نامحدود نمونه دادخواست گواهی انحصار وراثت نامحدود
نمونه گواهی انحصار وراثت نامحدود
تبدیل گواهی انحصار وراثت محدود به نامحدود
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
3
گواهی انحصار وراثت محدود تبدیل گواهی انحصار وراثت محدود به نامحدود
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
3
گواهی انحصار وراثت به انگلیسی   3
گواهی انحصار وراثت یعنی چه   3
گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود فرق گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
گواهی حصر وراثت محدود یا نامحدود
گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
تبدیل گواهی انحصار وراثت محدود به نامحدود
3
گواهی انحصار وراثت خلاف واقع   3
گواهی انحصار وراثت اتباع بیگانه گواهی حصر وراثت اتباع خارجه 3
گواهی انحصار وراثت محدود تبدیل گواهی انحصار وراثت محدود به نامحدود
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
2
تبدیل گواهی انحصار وراثت محدود به نامحدود تبدیل گواهی حصر وراثت محدود به نامحدود 3
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود تفاوت گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
فرق گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود با نامحدود
3
گواهی انحصار وراثت به انگلیسی   2
گواهی انحصار وراثت یعنی چه   2
گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود فرق گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
گواهی حصر وراثت محدود یا نامحدود
گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
تبدیل گواهی انحصار وراثت محدود به نامحدود
2
فرق گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود تفاوت گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود با نامحدود
3
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود فرق گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود با نامحدود
3
گواهی حصر وراثت محدود یا نامحدود   3
گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود فرق گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
گواهی حصر وراثت محدود یا نامحدود
تبدیل گواهی حصر وراثت محدود به نامحدود
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود با نامحدود
3
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود تفاوت گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
فرق گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود با نامحدود
3
تبدیل گواهی انحصار وراثت محدود به نامحدود تبدیل گواهی حصر وراثت محدود به نامحدود 3
گواهی انحصار وراثت خلاف واقع   2