سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اگر مردی برای فرار ازپرداخت مهریه , اموالش را به نام دیگران زد ، تکلیف چیست؟✅به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ١٣٩٤ :
انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود؛
و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.◀️در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

کلمات کلیدی :راههای فرار از پرداخت مهریه
راه فرار از پرداخت مهریه
راهکار فرار از پرداخت مهریه
نحوه فرار از پرداخت مهریه
روشهای فرار از پرداخت مهریه
فرار زوج از پرداخت مهریه
بهترین راه فرار از پرداخت مهریه چیست
فرار از دین برای پرداخت مهریه
چگونگی فرار از پرداخت مهریه
    1
راههای فرار از پرداخت مهریه    نحوه فرار از پرداخت مهریه
روشهای فرار از پرداخت مهریه
چگونگی فرار از پرداخت مهریه
    2
نحوه فرار از پرداخت مهریه    چگونگی فرار از پرداخت مهریه
    3
روشهای فرار از پرداخت مهریه    راه های فرار از پرداخت مهریه
نحوه فرار از پرداخت مهریه
چگونگی فرار از پرداخت مهریه
    3
چگونگی فرار از پرداخت مهریه    نحوه فرار از پرداخت مهریه
روشهای فرار از پرداخت مهریه
    3
راه فرار از پرداخت مهریه    راه های فرار از پرداخت مهریه
بهترین راه فرار از پرداخت مهریه
    2
راه های فرار از پرداخت مهریه        3
بهترین راه فرار از پرداخت مهریه    بهترین راه فرار از پرداخت مهریه
    3
راهکار فرار از پرداخت مهریه    راه فرار از پرداخت مهریه
راه های فرار از پرداخت مهریه
بهترین راه فرار از پرداخت مهریه
    2
راه فرار از پرداخت مهریه    راه های فرار از پرداخت مهریه
بهترین راه فرار از پرداخت مهریه
    3
راه های فرار از پرداخت مهریه        3
بهترین راه فرار از پرداخت مهریه    بهترین راه فرار از پرداخت مهریه
    3
نحوه فرار از پرداخت مهریه    چگونگی فرار از پرداخت مهریه
    2
چگونگی فرار از پرداخت مهریه    نحوه فرار از پرداخت مهریه
روشهای فرار از پرداخت مهریه
    3
روشهای فرار از پرداخت مهریه    راه های فرار از پرداخت مهریه
نحوه فرار از پرداخت مهریه
چگونگی فرار از پرداخت مهریه
    2
راه های فرار از پرداخت مهریه        3
نحوه فرار از پرداخت مهریه    چگونگی فرار از پرداخت مهریه
    3
چگونگی فرار از پرداخت مهریه    نحوه فرار از پرداخت مهریه
روشهای فرار از پرداخت مهریه
    3
فرار زوج از پرداخت مهریه        2
بهترین راه فرار از پرداخت مهریه چیست        2
فرار از دین برای پرداخت مهریه    فرار از دین در پرداخت مهریه
    2
فرار از دین در پرداخت مهریه    فرار از دین برای پرداخت مهریه
    3
چگونگی فرار از پرداخت مهریه    نحوه فرار از پرداخت مهریه
روشهای فرار از پرداخت مهریه
    2
نحوه فرار از پرداخت مهریه    چگونگی فرار از پرداخت مهریه
    3
روشهای فرار از پرداخت مهریه    راه های فرار از پرداخت مهریه
نحوه فرار از پرداخت مهریه
چگونگی فرار از پرداخت مهریه
    3اموال توقیفی مهریه
نصف اموال مهریه
اموال توقیفی برای مهریه
قانون توقیف اموال مهریه
اموال توقیف شده مهریه
مهریه اموال غیر منقول
اموال شامل مهریه
مصادره اموال مهریه
مزایده اموال مهریه
    1
اموال توقیفی مهریه    اموال توقیفی برای مهریه
    2
اموال توقیفی برای مهریه    اموال توقیفی مهریه
    3
نصف اموال مهریه    مهریه نصف اموال مرد
    2
مهریه نصف اموال مرد        3
اموال توقیفی برای مهریه    اموال توقیفی مهریه
    2
اموال توقیفی مهریه    اموال توقیفی برای مهریه
    3
قانون توقیف اموال مهریه    قانون توقیف اموال برای مهریه
قانون توقیف اموال بابت مهریه
قانون مهریه و توقیف اموال
    2
قانون توقیف اموال برای مهریه    قانون توقیف اموال مهریه
    3
قانون توقیف اموال بابت مهریه        3
قانون مهریه و توقیف اموال        3
اموال توقیف شده مهریه        2
مهریه اموال غیر منقول        2
اموال شامل مهریه    کدام اموال مرد شامل مهریه میشود
    2
کدام اموال مرد شامل مهریه میشود        3
مصادره اموال مهریه    مصادره اموال برای مهریه
مصادره اموال بابت مهریه
شرایط مصادره اموال برای مهریه
حکم مصادره اموال برای مهریه
    2
مصادره اموال برای مهریه    شرایط مصادره اموال برای مهریه
حکم مصادره اموال برای مهریه
مصادره اموال مهریه
    3
مصادره اموال بابت مهریه        3
شرایط مصادره اموال برای مهریه        3
حکم مصادره اموال برای مهریه        3
مزایده اموال مهریه    مزایده اموال برای مهریه
    2
مزایده اموال برای مهریه    مزایده اموال مهریه
    3