سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

​​شرایط فسخ قرارداد⚖️فسخ قرارداد ممکن است به دو صورت ذیل ایجاد شود:

1. توافق طرفین :
طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد قرارداد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. این حق فسخ می تواند به شکل شرطی در عقد قرارداد عنوان شود مثل اینکه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند که طبق ماده 399 قانون مدنی به آن اصطلاحا خیار شرط گفته می شود.

2. حکم مستقیم قانون

:


قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه ای اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که خانه معیوب بوده، که در اینجا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند

کلمات کلیدی :

فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل
فسخ قرارداد اجاره
فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر
فسخ قرارداد به انگلیسی
فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
فسخ قرارداد اینترنت مخابرات
فسخ قرارداد اجاره توسط موجر
فسخ قرارداد خرید خانه
فسخ قرارداد فروش ملک
    1
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل    فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط مستاجر
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط موجر
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل ملک
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط مالک
فسخ قرارداد اجاره بعد از تحویل
ضرر و زیان فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل
کمیسیون فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل
فسخ قرارداد اجاره مغازه قبل از تحویل
    2
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط مستاجر        3
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط موجر    فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط مالک
    3
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل ملک        3
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط مالک        3
فسخ قرارداد اجاره بعد از تحویل        3
ضرر و زیان فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل        3
کمیسیون فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل        3
فسخ قرارداد اجاره مغازه قبل از تحویل        3
فسخ قرارداد اجاره    فسخ قرارداد اجاره
فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر
فسخ قرارداد اجاره توسط موجر
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط مستاجر
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط موجر
فسخ قرارداد اجاره قبل از موعد
فسخ قرارداد اجاره خانه
فسخ قرارداد اجاره توسط مالک
فسخ قرارداد اجاره مغازه
    2
فسخ قرارداد اجاره    فسخ قرارداد اجاره
فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر
فسخ قرارداد اجاره توسط موجر
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط مستاجر
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط موجر
فسخ قرارداد اجاره قبل از موعد
فسخ قرارداد اجاره خانه
فسخ قرارداد اجاره توسط مالک
فسخ قرارداد اجاره مغازه
    3
فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر    شرایط فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر
خسارت فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر
متن فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر
فسخ قرارداد اجاره مغازه توسط مستاجر
فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط مستاجر
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط مستاجر
جریمه فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر
فسخ قرارداد اجاره خانه توسط مستاجر
قانون فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر
    3
فسخ قرارداد اجاره توسط موجر    فسخ قرارداد اجاره توسط موجر
فسخ قرارداد اجاره توسط مالک
خسارت فسخ قرارداد اجاره توسط موجر
شرایط فسخ قرارداد اجاره توسط موجر
قانون فسخ قرارداد اجاره توسط مالک
فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط موجر
شرایط فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط موجر
نمونه دادخواست فسخ قرارداد اجاره توسط موجر
    3
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط مستاجر        3
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط موجر    فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط مالک
    3
فسخ قرارداد اجاره قبل از موعد    فسخ قرارداد اجاره قبل از موعد
فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد
فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط مستاجر
فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط مالک
فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط موجر
فسخ قرارداد اجاره زودتر از موعد
شرایط فسخ قرارداد اجاره قبل از موعد
شرایط فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط موجر
برای فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد
    3
فسخ قرارداد اجاره خانه    فسخ قرارداد اجاره خانه توسط مستاجر
شرایط فسخ قرارداد اجاره خانه
جریمه فسخ قرارداد اجاره خانه
هزینه فسخ قرارداد اجاره خانه
قانون فسخ قرارداد اجاره منزل
شرایط فسخ قرارداد اجاره منزل
جریمه فسخ قرارداد اجاره مسکن
فسخ قرارداد اجاره منزل
فسخ قرارداد اجاره آپارتمان
    3
فسخ قرارداد اجاره توسط مالک    قانون فسخ قرارداد اجاره توسط مالک
فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط مالک
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط مالک
شرایط فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط مالک
    3
فسخ قرارداد اجاره مغازه    فسخ قرارداد اجاره مغازه قبل از تحویل
فسخ قرارداد اجاره مغازه توسط مستاجر
فسخ قرارداد اجاره مغازه پیش از موعد
شرایط فسخ قرارداد اجاره مغازه
قانون فسخ قرارداد اجاره مغازه
نمونه متن فسخ قرارداد اجاره مغازه
متن فسخ قرارداد اجاره مغازه
    3
فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر    شرایط فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر
خسارت فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر
متن فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر
فسخ قرارداد اجاره مغازه توسط مستاجر
فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط مستاجر
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط مستاجر
جریمه فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر
فسخ قرارداد اجاره خانه توسط مستاجر
قانون فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر
    2
شرایط فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر    شرایط فسخ قرارداد اجاره خانه توسط مستاجر
    3
خسارت فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر        3
متن فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر        3
فسخ قرارداد اجاره مغازه توسط مستاجر        3
فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط مستاجر    شرایط فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط مستاجر
فسخ قرارداد اجاره قبل از موعد توسط مستاجر
    3
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط مستاجر        3
جریمه فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر        3
فسخ قرارداد اجاره خانه توسط مستاجر    قانون فسخ قرارداد اجاره خانه توسط مستاجر
    3
قانون فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر    شرایط فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر
شرایط فسخ قرارداد اجاره خانه توسط مستاجر
    3
فسخ قرارداد به انگلیسی    فسخ قرارداد به انگليسي
معنی فسخ قرارداد به انگلیسی
فسخ یک طرفه قرارداد به انگلیسی
فسخ قرارداد به زبان انگلیسی
فسخ قرارداد فوتبال به انگلیسی
    2
فسخ قرارداد به انگليسي    فسخ قرارداد به انگلیسی
معنی فسخ قرارداد به انگلیسی
فسخ قرارداد به زبان انگلیسی
فسخ قرارداد فوتبال به انگلیسی
    3
معنی فسخ قرارداد به انگلیسی        3
فسخ یک طرفه قرارداد به انگلیسی        3
فسخ قرارداد به زبان انگلیسی        3
فسخ قرارداد فوتبال به انگلیسی        3
فسخ قرارداد مشارکت در ساخت    فسخ قرارداد مشاركت در ساخت
شرایط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
نحوه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
فسخ قرارداد مشارکت ساخت
نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
شرایط فسخ قرارداد مشارکت ساخت
موارد فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
آثار فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
    2
فسخ قرارداد مشاركت در ساخت    شرایط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
نحوه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
فسخ قرارداد مشارکت ساخت
نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
شرایط فسخ قرارداد مشارکت ساخت
موارد فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
آثار فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
نمونه رای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
    3
شرایط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت    نحوه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
شرایط فسخ قرارداد مشارکت ساخت
موارد فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
شرایط ابطال قرارداد مشارکت در ساخت
    3
نحوه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت    شرایط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
شرایط فسخ قرارداد مشارکت ساخت
    3
دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت    نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
    3
فسخ قرارداد مشارکت ساخت    فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
شرایط فسخ قرارداد مشارکت ساخت
فسخ قرارداد مشاركت در ساخت
شرایط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
نحوه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
موارد فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
آثار فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
    3
نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت        3
شرایط فسخ قرارداد مشارکت ساخت    شرایط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
نحوه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
موارد فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
شرایط ابطال قرارداد مشارکت در ساخت
    3
موارد فسخ قرارداد مشارکت در ساخت    شرایط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
شرایط فسخ قرارداد مشارکت ساخت
    3
آثار فسخ قرارداد مشارکت در ساخت        3
فسخ قرارداد اینترنت مخابرات        2
فسخ قرارداد اجاره توسط موجر    فسخ قرارداد اجاره توسط موجر
فسخ قرارداد اجاره توسط مالک
خسارت فسخ قرارداد اجاره توسط موجر
شرایط فسخ قرارداد اجاره توسط موجر
قانون فسخ قرارداد اجاره توسط مالک
فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط موجر
شرایط فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط موجر
نمونه دادخواست فسخ قرارداد اجاره توسط موجر
    2
فسخ قرارداد اجاره توسط موجر    فسخ قرارداد اجاره توسط موجر
فسخ قرارداد اجاره توسط مالک
خسارت فسخ قرارداد اجاره توسط موجر
شرایط فسخ قرارداد اجاره توسط موجر
قانون فسخ قرارداد اجاره توسط مالک
فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط موجر
شرایط فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط موجر
نمونه دادخواست فسخ قرارداد اجاره توسط موجر
    3
فسخ قرارداد اجاره توسط مالک    قانون فسخ قرارداد اجاره توسط مالک
فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط مالک
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط مالک
شرایط فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط مالک
    3
خسارت فسخ قرارداد اجاره توسط موجر        3
شرایط فسخ قرارداد اجاره توسط موجر    شرایط فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط موجر
شرایط فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط مالک
    3
قانون فسخ قرارداد اجاره توسط مالک    شرایط فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط مالک
    3
فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط موجر    فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط مالک
شرایط فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط موجر
شرایط فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط مالک
    3
شرایط فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط موجر    شرایط فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط مالک
    3
نمونه دادخواست فسخ قرارداد اجاره توسط موجر        3
فسخ قرارداد خرید خانه    فسخ قرارداد فروش خانه
فسخ قرارداد خرید ملک
فسخ قرارداد خرید آپارتمان
فسخ قرارداد خرید منزل
شرایط فسخ قرارداد خرید خانه
حق فسخ قرارداد خرید خانه
جریمه فسخ قرارداد خرید ملک
شرایط فسخ قرارداد خرید ملک
قوانین فسخ قرارداد خرید ملک
    2
فسخ قرارداد فروش خانه    فسخ قرارداد خرید خانه
فسخ قرارداد فروش ملک
فسخ قرارداد فروش آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد خرید خانه
حق فسخ قرارداد خرید خانه
فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد فروش ملک
شرایط فسخ قرارداد فروش آپارتمان
قانون فسخ قرارداد فروش ملک
    3
فسخ قرارداد خرید ملک    فسخ قرارداد فروش ملک
فسخ قرارداد خرید خانه
فسخ قرارداد خرید مسکن
فسخ قرارداد خرید آپارتمان
جریمه فسخ قرارداد خرید ملک
شرایط فسخ قرارداد خرید ملک
قوانین فسخ قرارداد خرید ملک
خسارت فسخ قرارداد خرید ملک
هزینه فسخ قرارداد خرید ملک
    3
فسخ قرارداد خرید آپارتمان    فسخ قرارداد فروش آپارتمان
فسخ قرارداد خرید خانه
فسخ قرارداد پیش خرید آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد خرید آپارتمان
فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد فروش آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد خرید خانه
حق فسخ قرارداد خرید خانه
شرایط فسخ قرارداد پیش خرید آپارتمان
    3
فسخ قرارداد خرید منزل    فسخ قرارداد خرید خانه
فسخ قرارداد خرید ملک
فسخ قرارداد خرید مسکن
فسخ قرارداد خرید آپارتمان
جریمه فسخ قرارداد خرید ملک
شرایط فسخ قرارداد خرید ملک
قانون فسخ قرارداد خرید ملک
شرایط فسخ قرارداد خرید خانه
قوانین فسخ قرارداد خرید ملک
    3
شرایط فسخ قرارداد خرید خانه    شرایط فسخ قرارداد خرید ملک
شرایط فسخ قرارداد خرید آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد فروش ملک
شرایط فسخ قرارداد فروش آپارتمان
قوانین فسخ قرارداد خرید ملک
شرایط فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد پیش خرید آپارتمان
    3
حق فسخ قرارداد خرید خانه        3
جریمه فسخ قرارداد خرید ملک    جریمه فسخ قرارداد خرید خانه
    3
شرایط فسخ قرارداد خرید ملک    شرایط فسخ قرارداد فروش ملک
قوانین فسخ قرارداد خرید ملک
شرایط فسخ قرارداد خرید خانه
شرایط فسخ قرارداد خرید مسکن
شرایط فسخ قرارداد خرید آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد فروش آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان
نحوه فسخ قرارداد خرید مسکن
شرایط فسخ قرارداد پیش خرید آپارتمان
    3
قوانین فسخ قرارداد خرید ملک    شرایط فسخ قرارداد خرید ملک
شرایط فسخ قرارداد فروش ملک
قانون فسخ قرارداد فروش ملک
شرایط فسخ قرارداد خرید خانه
شرایط فسخ قرارداد خرید مسکن
شرایط فسخ قرارداد خرید آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد پیش خرید آپارتمان
    3
فسخ قرارداد فروش ملک    فسخ قرارداد خرید ملک
فسخ قرارداد فروش خانه
فسخ قرارداد فروش آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد فروش ملک
قانون فسخ قرارداد فروش ملک
جریمه فسخ قرارداد خرید ملک
شرایط فسخ قرارداد خرید ملک
قوانین فسخ قرارداد خرید ملک
خسارت فسخ قرارداد خرید ملک
    2
فسخ قرارداد خرید ملک    فسخ قرارداد فروش ملک
فسخ قرارداد خرید خانه
فسخ قرارداد خرید مسکن
فسخ قرارداد خرید آپارتمان
جریمه فسخ قرارداد خرید ملک
شرایط فسخ قرارداد خرید ملک
قوانین فسخ قرارداد خرید ملک
خسارت فسخ قرارداد خرید ملک
هزینه فسخ قرارداد خرید ملک
    3
فسخ قرارداد فروش خانه    فسخ قرارداد خرید خانه
فسخ قرارداد فروش ملک
فسخ قرارداد فروش آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد خرید خانه
حق فسخ قرارداد خرید خانه
فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد فروش ملک
شرایط فسخ قرارداد فروش آپارتمان
قانون فسخ قرارداد فروش ملک
    3
فسخ قرارداد فروش آپارتمان    فسخ قرارداد خرید آپارتمان
فسخ قرارداد فروش ملک
فسخ قرارداد فروش خانه
فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد فروش آپارتمان
فسخ قرارداد پیش خرید آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد خرید آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد فروش ملک
قانون فسخ قرارداد فروش ملک
    3
شرایط فسخ قرارداد فروش ملک    شرایط فسخ قرارداد خرید ملک
شرایط فسخ قرارداد فروش آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد فروش زمین
قوانین فسخ قرارداد خرید ملک
شرایط فسخ قرارداد خرید خانه
شرایط فسخ قرارداد خرید آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد پیش خرید آپارتمان
    3
قانون فسخ قرارداد فروش ملک    شرایط فسخ قرارداد فروش ملک
شرایط فسخ قرارداد خرید ملک
قوانین فسخ قرارداد خرید ملک
شرایط فسخ قرارداد فروش آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد فروش زمین
شرایط فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان
    3
جریمه فسخ قرارداد خرید ملک    جریمه فسخ قرارداد خرید خانه
    3
شرایط فسخ قرارداد خرید ملک    شرایط فسخ قرارداد فروش ملک
قوانین فسخ قرارداد خرید ملک
شرایط فسخ قرارداد خرید خانه
شرایط فسخ قرارداد خرید مسکن
شرایط فسخ قرارداد خرید آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد فروش آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان
نحوه فسخ قرارداد خرید مسکن
شرایط فسخ قرارداد پیش خرید آپارتمان
    3
قوانین فسخ قرارداد خرید ملک    شرایط فسخ قرارداد خرید ملک
شرایط فسخ قرارداد فروش ملک
قانون فسخ قرارداد فروش ملک
شرایط فسخ قرارداد خرید خانه
شرایط فسخ قرارداد خرید مسکن
شرایط فسخ قرارداد خرید آپارتمان
شرایط فسخ قرارداد پیش خرید آپارتمان
    3
خسارت فسخ قرارداد خرید ملک    خسارت فسخ قرارداد خرید خانه
    3