سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

*شرایط خارج شدن چک از تعقیب جزایی*در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری (بازداشت از طریق حکم جلب) نیست:
*۱-* در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
*۲-* هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
*۳-* چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
*۴-* هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
*۵‍-* در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

کلمات کلیدی :

تعقیب جزایی چیست 1
تعقیب جزایی چیست تعقیب کیفری چیست 2
تعقیب کیفری چیست ترک تعقیب کیفری چیست
منع تعقیب کیفری چیست
چک غیر قابل تعقیب کیفری چیست؟
3