سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تفاوت مجازات زنا و رابطه نامشروع در چیست؟؟


خیانت و داشتن رابطه نامشروع یکی از اولین اتهام‌هایی است که همسران هنگام اختلاف یکدیگر را به آن متهم می‌کنند و در قانون نیز شکایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد.
رابطه نامشروع از جمله اعمالی است

که قانون مجازات آن را جرم دانسته و برایش مجازات تعیین کرده است، رابطه نامشروع یکی از جرایم منافی عفت میباشد که نیازی به شاکی خصوصی ندارد.


اگر روابط بین مرد و زنی که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته بستگی به نظر قاضی رسیدگی کننده نیز دارد.

کلمات کلیدی:

مجازات زنای محصنه در قانون جدید
مجازات زنای محصنه برای مرد
مجازات زناکار
مجازات زنای به عنف
مجازات زنای مرد متاهل
مجازات زنای محصنه در قرآن
مجازات زنای غیر محصنه چیست
مجازات زنان در قرون وسطی
مجازات زنان بی حجاب
    1
مجازات زنای محصنه در قانون جدید    مجازات زنای غیر محصنه در قانون جدید
    2
مجازات زنای غیر محصنه در قانون جدید        3
مجازات زنای محصنه برای مرد    حکم زنای غیر محصنه برای مرد
حکم زنای محصنه مرد
حکم زنای محصنه برای مرد مجرد
    2
حکم زنای غیر محصنه برای مرد        3
حکم زنای محصنه مرد    حکم زنای محصنه برای مرد
حكم زناي محصنه براي مرد
حکم زنای غیر محصنه برای مرد
حکم زنای محصنه برای مرد مجرد
    3
حکم زنای محصنه برای مرد مجرد        3
مجازات زناکار    مجازات زناکاران
مجازات زناکار در قیامت
مجازات زناکار در قرآن
مجازات زناکار در اسلام
مجازات زناکاران در جهنم
مجازات زناکار در اخرت
مجازات زناکار چیست
مجازات زناکار در قانون
مجازات زناکاری
    2
مجازات زناکاران    مجازات زناکاران در جهنم
    3
مجازات زناکار در قیامت        3
مجازات زناکار در قرآن    مجازات مرد زناکار در قران
    3
مجازات زناکار در اسلام    مجازات مرد زناکار در اسلام
مجازات زن زناکار در اسلام
    3
مجازات زناکاران در جهنم        3
مجازات زناکار در اخرت        3
مجازات زناکار چیست    مجازات زن زناکار چیست
    3
مجازات زناکار در قانون        3
مجازات زناکاری        3
مجازات زنای به عنف    مجازات زنای به عنف چیست
مجازات زناي به عنف
مجازات زنای به عنف و اکراه
حکم زنای به عنف
حکم زنای به عنف چیست
زنای به عنف در قانون مجازات جدید
مجازات جرم زنای به عنف
حکم شرعی زنای به عنف
    2
مجازات زنای به عنف چیست    حکم زنای به عنف چیست
    3
مجازات زناي به عنف    مجازات زنای به عنف چیست
مجازات زناي به عنف
مجازات زنای به عنف و اکراه
زنای به عنف در قانون مجازات جدید
    3
مجازات زنای به عنف و اکراه        3
حکم زنای به عنف    حکم زنای به عنف چیست
مجازات زنای به عنف
مجازات زنای به عنف چیست
مجازات زناي به عنف
مجازات زنای به عنف و اکراه
حکم شرعی زنای به عنف
    3
حکم زنای به عنف چیست    مجازات زنای به عنف چیست
    3
زنای به عنف در قانون مجازات جدید        3
مجازات جرم زنای به عنف        3
حکم شرعی زنای به عنف        3
مجازات زنای مرد متاهل    مجازات زنای مرد متاهل با زن مجرد
مجازات زنای مرد متاهل با دختر مجرد
مجازات زنای مرد متاهل
حکم زنای مرد متاهل با دختر مجرد
حکم زنای مرد متاهل با زن مجرد
حکم زنای مرد متاهل با زن مطلقه
حکم زنای مرد متاهل با زن بیوه
حکم شرعی زنای مرد متاهل
    2
مجازات زنای مرد متاهل با زن مجرد    حکم زنای مرد متاهل با زن مجرد
حکم زنای مرد متاهل با دختر مجرد
مجازات زنای مرد متاهل با دختر مجرد
    3
مجازات زنای مرد متاهل با دختر مجرد    حکم زنای مرد متاهل با دختر مجرد
مجازات زنای مرد متاهل با زن مجرد
حکم زنای مرد متاهل با زن مجرد
    3
مجازات زنای مرد متاهل    مجازات زنای مرد متاهل با زن مجرد
مجازات زنای مرد متاهل با دختر مجرد
مجازات زنای مرد متاهل
حکم زنای مرد متاهل با دختر مجرد
حکم زنای مرد متاهل با زن مجرد
حکم زنای مرد متاهل با زن مطلقه
حکم زنای مرد متاهل با زن بیوه
حکم شرعی زنای مرد متاهل
    3
حکم زنای مرد متاهل با دختر مجرد    حکم زنای مرد متاهل با زن مجرد
مجازات زنای مرد متاهل با زن مجرد
مجازات زنای مرد متاهل با دختر مجرد
    3
حکم زنای مرد متاهل با زن مجرد    حکم زنای مرد متاهل با دختر مجرد
مجازات زنای مرد متاهل با زن مجرد
مجازات زنای مرد متاهل با دختر مجرد
    3
حکم زنای مرد متاهل با زن مطلقه        3
حکم زنای مرد متاهل با زن بیوه        3
حکم شرعی زنای مرد متاهل        3
مجازات زنای محصنه در قرآن    حکم زنای محصنه در قرآن
حکم سنگسار زنای محصنه در قرآن
    2
حکم زنای محصنه در قرآن    مجازات زنای محصنه در قرآن
حکم سنگسار زنای محصنه در قرآن
    3
حکم سنگسار زنای محصنه در قرآن        3
مجازات زنای غیر محصنه چیست    حکم زنای غیر محصنه چیست
جرم زنای غیر محصنه چیست
    2
حکم زنای غیر محصنه چیست    مجازات زنای غیر محصنه چیست
    3
جرم زنای غیر محصنه چیست    حکم زنای غیر محصنه چیست
مجازات زنای غیر محصنه چیست
    3
مجازات زنان در قرون وسطی        2
مجازات زنان بی حجاب    مجازات زنان بی حجاب در قرآن
مجازات زنان بی حجاب در ایران
مجازات زن بی حجاب در جهنم
مجازات دختر بی حجاب
    2
مجازات زنان بی حجاب در قرآن        3
مجازات زنان بی حجاب در ایران        3
مجازات زن بی حجاب در جهنم    عذاب زنان بی حجاب در جهنم
    3
مجازات دختر بی حجاب    رابطه نامشروع نماینده مجلس
رابطه نامشروع چیست
رابطه نامشروع با اجنه
رابطه نامشروع مادر با پسر
رابطه نامشروع ندا جناب
رابطه نامشروع به انگلیسی
    1
رابطه نامشروع نماینده مجلس    رابطه نامشروع نماینده مجلس بابل
رابطه نامشروع نماینده مجلس ایران
رابطه نامشروع نمایندگان مجلس
ماجرای رابطه نامشروع نماینده مجلس
رابطه ی نامشروع نماینده مجلس
جریان رابطه نامشروع نماینده مجلس
دردسر رابطه نامشروع برای یک نماینده مجلس
    2
رابطه نامشروع نماینده مجلس بابل        3
رابطه نامشروع نماینده مجلس ایران        3
رابطه نامشروع نمایندگان مجلس    رابطه نامشروع نماینده مجلس
رابطه نامشروع نماینده مجلس بابل
رابطه نامشروع نماینده مجلس ایران
ماجرای رابطه نامشروع نماینده مجلس
رابطه ی نامشروع نماینده مجلس
جریان رابطه نامشروع نماینده مجلس
    3
ماجرای رابطه نامشروع نماینده مجلس        3
رابطه ی نامشروع نماینده مجلس        3
جریان رابطه نامشروع نماینده مجلس        3
دردسر رابطه نامشروع برای یک نماینده مجلس        3
رابطه نامشروع چیست    جرم رابطه نامشروع چیست
حکم رابطه نامشروع چیست
مجازات رابطه نامشروع چیست
رابطه ی نامشروع چیست
جزای رابطه نامشروع چیست
گناه رابطه نامشروع چیست
رابطه نامشروع حکمش چیست
رابطه نامشروع شامل چیست
رابطه نامشروع تلفنی چیست
    2
جرم رابطه نامشروع چیست        3
حکم رابطه نامشروع چیست    مجازات رابطه نامشروع چیست
حكم رابطه نامشروع چيست
حکم رابطه نامشروع زن شوهردار چیست
حکم رابطه نامشروع با زن شوهردار چیست
حکم رابطه ی نامشروع چیست
حکم رابطه نامشروع تلفنی چیست
حکم رابطه نامشروع زن متاهل چیست
    3
مجازات رابطه نامشروع چیست    حکم رابطه نامشروع چیست
حکم رابطه ی نامشروع چیست
حکم رابطه نامشروع تلفنی چیست
    3
رابطه ی نامشروع چیست    حکم رابطه ی نامشروع چیست
    3
جزای رابطه نامشروع چیست    مجازات رابطه نامشروع چیست
    3
گناه رابطه نامشروع چیست        3
رابطه نامشروع حکمش چیست        3
رابطه نامشروع شامل چیست        3
رابطه نامشروع تلفنی چیست    حکم رابطه نامشروع تلفنی چیست
    3
رابطه نامشروع با اجنه    رابطه نامشروع با جن
ارتباط نامشروع با جن
    2
رابطه نامشروع با جن    ارتباط نامشروع با جنازه دختر جوان
رابطه نامشروع با اجنه
    3
ارتباط نامشروع با جن    ارتباط نامشروع با جن
رابطه نامشروع با اجنه
رابطه نامشروع با جن
رابطه نامشروع با جنازه دختر جوان
روابط نامشروع با جن
    3
رابطه نامشروع مادر با پسر    رابطه نامشروع مادر با پسرش
رابطه نامشروع مادر با پسر خود
رابطه نامشروع مادر با فرزند
رابطه نامشروع مادر 32 ساله با پسرش
    2
رابطه نامشروع مادر با پسرش    رابطه نامشروع مادر 32 ساله با پسرش
    3
رابطه نامشروع مادر با پسر خود        3
رابطه نامشروع مادر با فرزند        3
رابطه نامشروع مادر 32 ساله با پسرش        3
رابطه نامشروع ندا جناب        2
رابطه نامشروع به انگلیسی    رابطه ی نامشروع به انگلیسی
ترجمه رابطه نامشروع به انگلیسی
    2
رابطه ی نامشروع به انگلیسی        3
ترجمه رابطه نامشروع به انگلیسی        3