سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مهریه حتی به زن مجرم هم تعلق می گیرد

یک نمونه دادخواست مطالبه مهریه با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

✅مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. اما در خصوص مهریه باید بیان داشت که حقی است قانونی بر گردن مرد که بایستی در صورت مطالبه زن پرداخت گردد.

نمونه لایحه دفاعیه دادخواست مطالبه مهریه

دادخواست اعسار(ناتوانی) از پرداخت مهریه

حتی اگر زن ناشزه باشد، بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست.
نمونه متن استشهاد اعسار و قسط بندی مهریه

نمونه استشهادیه محلی برای اعسار و تقسیط مهریه

نمونه دادخواست مطالبه مهریه