سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

قوادی ومجازات آن؟

نمونه شکایت زنا با محارم نسبی

طبق مواد۲۴۲و۲۴۳ق.م.ا


قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

نمونه شکایت زنا غیرمحصن(هردو طرف مجرد)
حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است

نمونه شکایت زنا با محارم نسبی