سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


🔹طریقه اعلام جرم به دادستان


🔻شروع به تعقیب متهم ازسوی دادستان بااعلام جرم به دادستان میباشد یا با طرح شکایت ازسوی شاکی خصوصی.

🔻تفاوت این دومورد دراین است که
اعلام کننده جرم ممکن است ذینفع در تعقیب متهم نباشدیا وقوع جرم برای وی ضرر وزیانی به همراه نداشته باشد.
اما شاکی خصوصی کسی است که از نتیجه جرم محتمل خسارت مادی یا معنوی گردیده است.

🔻طبق قانون
هرشخص حقیقی(عادی) یاحقوقی(کارمند) یا نهادهای دولتی و غیر دولتی(شرکتها) میتوانند اعلام کننده جرم باشند.
ماده ۶۵- ق. آ. د. ک

🔻اعلام جرم
هم میتواند شهادت باشد
هم میتواند اقرارباشد
هم میتواند گزارش باشد.
که به مقامات قضایی ( دادستان،دادیار، بازپرس) اعلام میگردد.

🔻اگر فردی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرم بوده وآن جرم ازجرایم غیرقابل گذشت باشد ،


به شرطی اظهارواعلام وی برای شروع به تعقیب کافی است که قراین واماراتی مبنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد.

🔻درصورتی که فرداعلام کننده جرم خود ناظر بروقوع جرم نباشد، اظهارات وی موردقبول واقع نمیشود مگر اینکه یکی ازدو شرط زیر موجود باشد.
۱ - دلیل(نه اماره) برصحت ادعای وی موجودباشد.
۲ - جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یاخارجی باشد.

🔻سازمانهای مردم نهاد میتوانند وقوع جرم را به مقامات قضایی اطلاع دهند و درتمام مراحل دادسری شرکت کنند اما اختیارات وکیل دادگستری را ندارند.
ماده ۶۶- ق. آ. د. ک

🔻سازمانهای مردم نهاد در جرایم منافی عفت تنها میتوانندبارعایت ماده ۱۰- این قانون اعلام جرم نمایند ودلایل خودرا به مرجع قضایی ارائه دهند ولی حق شرکت در جلسات دادگاه را ندارند.
تبصره ۴- ماده ۶۶- آ. د. ک

🔻مخفف سازمان های مردم نهاد (NGO) میباشد.
این سازمانهای مردم نهاد
 حق اعلام جرم دارند نه تکلیف به اعلام جرم.
کلمه (میتواند) در متن ماده ۶۶- برمبنای حق میباشد نه تکلیف.

🔻سازمانهای مردم نهادی که حق اعلام جرم، شرکت درتمام مراحل دادرسی واعتراض به آرای مراجع قضایی رادارند باید فعالیت اساس نامه ای آنها درارتباط بامواردزیرباشد.
۱ -:حمایت از اطفال ونوجوانان، زنان واشخاص بیمار، ناتوان جسمی یاذهنی.
۲ - حمایت از محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی.
۳ - حمایت ازحقوق شهروندی.

🔻درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد(مشهود،ملموس یامعین) سازمان مردم نهاد مکلف است قبل ازهرچیزی رضایت بزه دیده را کسب نماید،
درغیراینصورت حق اعلام جرم راندارد.
تبصره یک ماده ۶۶- آ. د. ک🔻درصورتی که بزه دیده طفل، مجنون یا سفیه باشد(صرفادرجرایم مالی) بایدرضایت ولی ، قیم یاسرپرست قانونی وی اخذ(گرفته) شود.
تبصره یک ماده ۶۶- آ. د. ک

🔻درصورتی که ولی یاقیم یاسرپرست قانونی وی(بزه دیده) خودش مرتکب جرم شده باشد،
سازمانهای مردم نهادبااخذ رضایت قیم اتفاقی یا دادستان ، اقدامات لازم را انجام میدهند.
کلمه (یا) به معنای این است که رضایت یکی از دونفر(قیم اتفاقی،دادستان) کافی میباشد و نیازنیست که هردونفر رضایت بدهند.
تبصره یک ماده ۶۶- آ. د. ک

🔻ضابطان دادگستری(ضابطان عام و خاص) و مقامات قضایی(دادستان،دادیار) مکلف هستند که بزه دیدگان جرایم ماده ۶۶-  را ازکمک سازمانهای مردم نهادمربوطه آگاه سازند.
تبصره دو(۲) ماده ۶۶- آ. د. ک

🔻اسامی سازمانهای مردم نهاد درسه(۳) ماهه اول هرسال توسط وزیردادگستری باهمکاری وزیر کشور تهیه میشود.
تصویب آن برعهده رئیس قوه قضائیه میباشد.
تبصره سه (۳) ماده ۶۶- آ. د. ک

🔻گزارشها و نامه های که هویت گزارش دهندگان آن مشخص نیست،
نمیتواند مبنای شروع به تعقیب قرارگیرد مگراینکه یکی ازدوشرط زیر را داراباشد.
۱ - دلالت بروقوع امرمهمی کندکه موجب اخلال در نظم وامنیت عمومی باشد.
۲ - همراه باقرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت میکند.
ماده ۶۷- ق. آ. د. ک

🔻راه دیگر اعلام جرم
طرح شکایت ازسوی شاکی(مدعی خصوصی) یا وکیل وی میباشد.
ماده ۶۸- ق. آ. د. ک

🔻شکایت در هربرگه ای که صورت بگیرد موردقبول مقام قضایی میباشد، هرچند که قوه قضائیه مکلف است برگهای مخصوصی را دراختیار مراجعان قراردهد.
تبصره ماده ۶۸- آ. د. ک

🔻درمتن شکایت ازسوی شاکی خصوصی یا وکیل وی باید موارد مذکور در ماده ۶۸-
درمتن شکوائیه قیدگردد.
تفاوتی ندارد که برگ شکوائیه ساده باشد یا مخصوص باشد.

🔻ذکر تاریخ وقوع جرم در متن شکوائیه جهت محاسبه مرور زمان لازم و ضروری میباشد.
ذکر محل وقوع جرم جهت رسیدگی و تحقیقات لازم و ضروری میباشد.

🔻شکایت هم میتواند به صورت شفاهی باشد و هم به صورت کتبی.
دادستان مکلف است شکایت(کتبی یا شفاهی) را همه وقت قبول نماید.
ماده ۶۹- ق. آ. د. ک
🔻درصورتی که شکایت شفاهی باشد،
درصورت مجلس قیدمیگرددوبه امضاء یا اثر انگشت شاکی میرسد
🔻درصورتی که شاکی سوادنداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قیدمیشود وانطباق(برابری) شکایت بامندرجات صورت مجلس تصدیق(گواهی) میشود.
ماده ۶۹- ق. آ. د. ک

🔻درچه مواردی دادستان درجرایم دارای جنبه خصوصی(شاکی خصوصی) خودشخصا امرتعقیب را دنبال میکند یا قیم اتفاقی تعیین میکند.
۱ - بزه دیده محجور باشد.
۲ - ولی یاقیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا موجب ضرربه محجورگردد.
۳ - ولی یاقیم دارد اما به آنان (ولی یاقیم)دست رسی ندارد.
۴ - ولی یاقیم خودمرتکب جرم شده باشندیادرجرم مداخله داشته باشند.
۵ - ولی یاقیم دارداما به دلیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد.
ماده ۷۰- ق. آ. د. ک

🔻درصورتی که شخص زیان دیده(شاکی خصوصی) سفیه باشد فقط دردعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت موارد موجوددرماده ۷۰- آ. د. ک الزامی است.
تبصره ماده ۷۰-

🔻باتوجه به ماده ۷۰-
طرح شکایت کیفری منوط به اهلیت مدنی است.
پس درمواردی که بزه دیده صغیر یا مجنون باشد، طرح شکایت باید ازطرف ولی یا قیم آنها صورت بگیرد.

🔻درصورتی که بزه دیده طفل یامجنون باشد و ولی قهری یاسرپرست قانونی داشته باشد اما ولی یاسرپرست قانونی وی اقدام به شکایت نکند،
دادستان مکلف است شخصا موضوع را تعقیب کند.
ماده ۷۱- ق. آ. د. ک

🔻درصورتی که بزه دیده بزرگسال باشد اما به دلیل معلولیت جسمی یاذهنی یاکهولت سن قادربه اقامه دعوا نباشد،
دادستان مکلف است باکسب رضایت این افراد موضوع را تعقیب نماید.
ماده ۷۱-

🔸تفاوت شق اول ماده ۷۱-
باشق دوم آن دراین است که
دادستان برای امرتعقیب نیازی به رضایت طفل یا مجنون ندارد
اما برای افرادبزرگسال که ناتوان هستند برای تعقیب امر کیفری نیاز به رضایت آنها دارد.

🔻موقوقی تعقیب یا اجرای حکم در ماده ۷۱- آ. د. ک
منوط به موافقت دادستان است.
ماده ۷۱-

🔹حق نظارت دادستان برتحقیقات مقدماتی وتعقیب متهم
دادستان دراموری که به بازپرس ارجاع میشود حق نظارت وارائه تعلیمات لازم رادارد.
ماده ۷۳- ق. آ. د. ک

دادستان فقط دراموری که به بازپرس ارجاع میشود، حق نظارت وارائه تعلیمات لازم رادارد.
🔻علت نظارت دادستان برکار بازپرس، به جهت مدعی العموم بودن مقام دادستان است.

🔻دادستان میتواند درتحقیقات مقدماتی حضور یابد و برنحوه انجام آن نظارت کند،
اما نمیتواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.
ماده ۷۴- ق. آ. د. ک

🔻چرا دادستان نمیتواند تحقیقات بازپرس را متوقف سازد؟
چون دادستان فقط حق نظارت دارد نه حق دخالت.
سپس باتوجه به حق نظارت میتواند درحین انجام تحقیقات تعلیمات لازم را ارائه نماید.

🔻درجرایمی که تحقیقات آن ازسوی دادستان به دادیار ارجاع شده،
دادستان هم حق نظارت دارد هم حق دخالت.