سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

⁉️چرا دادستان درتحقیقات بازپرس حق دخالت ندارد اما درتحقیقات دادیار حق دخالت دارد؟؟؟


چون بازپرس یک مقام قضایی مستقل میباشد اما دادیار مستقل نیست و به موجب قانون مکلف به تبعیت از نظرات و تصمیمات دادستان است.

🔻نظارت برتحقیقات برعهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او بعمل می آید، هرچند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق اوفتاده است.
این شیوه نظارت بر مبنای صلاحیت محلی میباشد.


ماده ۷۵- ق. آ. د. ک

🔹بطور مثال؟؟
جرمی در اصفهان اتفاق می افتد ولی برخی از متهمان درتهران یافت میشوند که تحقیقات مقدماتی درخصوص آنان درتهران به عمل می آید.
اینجا دادستان تهران به لحاظ صلاحیت محلی حق نظارت بر تحقیقات انجام شده را دارد.
درسته که جرم دراصفهان صورت گرفته اما چون تحقیقات درحوزه تهران انجام گرفته پس دادستان تهران صلاحیت نظارت برتحقیقات را دارد.
🔻این نوع نظارت بر تحقیقات را بهش میگیم نیابت قضایی.

🔻درجرایم مشهود دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را جهت جلوگیری از امحای آثارجرم و فرارومخفی شدن متهم انجام دهد حتیٰ اگر صلاحیت رسیدگی نداشته باشد.
ماده ۷۸- ق. آ. د. ک

🔻شرط اصلی اقدام دادستان در ماده ۷۸-
مشهودبودن جرم است،
تفاوتی ندارد که مربوط به مقامات باشد یاجرایم خاص.
تفاوتی ندارد که درصلاحیت مراجع عمومی باشد یا مراجع اختصاصی.

🔻درماده ۷۸- دادستان مثل ضابط دادگستری(بازپرس) عمل میکند
و پس از انجام اقدامات لازم مکلف است نتیجه آنرا فورا به مرجع قضایی صالح ارسال نماید.
🔻دادستان در جرایم ماده ۷۸-
(انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از فرارمتهم یامخفی شدن وی)
تحت هیچ شرایطی حق صدور قرارتامین را ندارد.

منظوراز جرایم مشهود در ماده ۷۸-
هرجرم مشهودی را شامل نمیشود

🔻بلکه منظور جرایم مذکوردر دو موردزیراست.


۱ -  ماده ۳۰۲- ق. آ. د. ک
 که رسیدگی به آنها درصلاحیت دادگاه کیفری یک(۱) میباشد و به موجب ماده ۲۹۶- (تبصره یک) درمرکز استان تشکیل میشود.
۲ - ماده ۳۰۶- ق. آ. د. ک
جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت که بطورمستقیم دردادگاه صالح موردرسیدگی قرارمیگیرد.

🔹حق ارجاع تحقیق و تعقیب متهم
به محض اعلام جرم یاشکایت شاکی خصوصی یامدعی خصوصی ،
دادستان حق ارجاع تحقیق و تعقیب متهم را به قضات(بازپرس، دادیار) دادسرا را دارد.
ماده ۷۷- ق. آ. د. ک

🔻در ماده ۷۷-
صراحتا بیان شده تا پیش از حضورو مداخله بازپرس؟؟
این کلمه بیان گرآن است که تحقیقات تمامی جرایم برعهده بازپرس است مگرآنکه بازپرس بنابه دلایلی حضورنداشته باشد،که دراینصورت دادستان مکلف است اقدامات لازم راجهت فراریامخفی شدن متهم انجام دهد.
ماده ۷۷- ق. آ. د. ک

🔻دادستان حق ارجاع تحقیقات جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون را به دادیار ندارد.
فقط ارجاع به بازپرس به دلیل مستقل بودن وی.

🔻دادستان حق مداخله در جرایم مذکور درماده ۷۷- راندارد.
مگراینکه بازپرس حضورنداشته باشد.

🔻دادستان میتواند فقط اجرای برخی از تحقیقات و اقدامات لازم را ازبازپرس تقاضا نماید.
ماده ۷۶- ق. آ. د. ک

🔻درچنین مواردی بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام موردتقاضای دادستان راانجام دهد.
بازپرس مکلف است فورأ نتیجه تحقیقات را برای دادستان ارسال نماید.
ماده ۷۶- ق. آ. د. ک

🔻تحقیقات تمامی جرایم برعهده بازپرس است.
چون شخصیتی مستقل دارد.
ماده ۹۲- ق. آ. د. ک

🔻تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم اعم ازاینکه درصلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو یاسایر مراجع قضایی باشد برعهده بازپرس است.

🔻درصورتی که بازپرس به هردلیلی حضورناشته باشد ، دادستان دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده،
به غیر از جرایم مذکوردرماده ۳۰۲- این قانون.

🔻بنابرین دادستان درجرایم درصلاحیت دادگاه کیفری یک یادادگاه انقلاب که دارای یکی از مجازاتهای ماده ۳۰۲- این قانون است مسئولتی دروظایف و اختیارات بازپرس ندارد.

🔻دادستان در جرایم درصلاحیت دادگاه کیفری دو یاجرایمی که مشمول ماده ۳۰۲- این قانون نمیباشند میتواند انجام تحقیقات را به دادیار ارجاع دهد،
که قرارهای نهایی دادیار( قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، توقف تحقیقات وجلب به دادرسی) و قرارمنتهی به بازداشت متهم باید درهمان روز صادروبه نظردادستان برسد.
ماده ۹۲- ق. آ. د. ک

🔻دادستان مکلف است ظرف ۲۴ساعت درموردقرارهای دادیاراظهارنظر نماید.

🔻درصورت حدوث اختلاف بین دادستان و دادیار نظر دادستان مُتَبَع (قبول) است.
و درصورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف بامرجع صالح است. ماده ۲۷۱- همین قانون.

🔻درصورت عدم حضور بازپرس درجرایم ماده ۳۰۲-
دادستان مطلقا هیچ حقی برانجام تحقیقات مقدماتی ندارد،
بلکه درصورت عدم حضور بازپرس،تحقیقات به بازپرس دیگری ارجاع میگردد،
ودرصورت نبودبازپرس دیگری، تحقیقات به دستور دادستان به دادرس دادگاه(دادیار) ارجاع میگردد.
این وظیفه صرفا تا زمان حضور بازپرس برعهده دادیار میباشد.
درچنین شرایطی رئیس حوزه قضایی بایدتعیین گردد.