سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 ماده ۱۹۰ شرایط صحت معامله

؛ ضمانت اجرای فقدان قصد ماده ۱۹۵ یا تردید و مبهم بودن موضوع و یا عدم مشروعیت جهت معامله ماده ۲۱۷ و فقدان اهلیت در مورد مجنون و صغیر غیر ممیز بطلان و ضمانت اجرای اکراه ۲۰۲ فقدان اهلیت در مورد صغیر ممیز و سفیه عدم نفوذ است ماده ۱۲ ۱۲ و ۱۲۱۴.
عقد غیر نافذ در حالت عدم نفوذ مانند عقد باطل است با این تفاوت که سبب عدم نفوذ آن قابل رفع است به همین خاطر برخی عقد باطل را به مرده و عقد غیر نافذ را به بیمار تشبیه کردند، معامله غیر نافذ قابل فسخ نیست چرا که مثل معامله باطل بر آن اثری مترتب نمی شود تا نیازی به فسخ آن باشد
عدم رعایت اساسنامه در فروش اموال غیر منقول شرکت سهامی در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست.


✍️ ماده ۱۹۱ قصد انشا_اصل رضایی بودن قراردادها؛ اراده متشکل از دو عنصر رضا و قصد است، رضا به معنای اشتیاق و گرایش به انجام معامله نیت و اراده ایجاد معامله می باشد رضا در واقع پایه و مبنای قصد است( قصد انشا، اراده باطنی: رکن اساسی و سازنده عقد است و ابراز قصد انشا( اراده ظاهری) شرط تحقق آن است. قصد به معنای اعلام اراده نیست بلکه موجب حق است زیرا اعلام اخبار است ولی قصد جنبه انشایی دارد، اصولاً برای تحقق عقد بیان و اعلان اراده کافی است و نیازی به ابلاغ اراده به طرف مقابل نیست و نحوه بیان اراده علی الاصول طریقت دارد نه موضوعیت.
عقد اصولاً با ایجاب و قبول کتبی هم واقع می شود مگر در موارد خاص مثل نکاح.
منظور از اراده باطنی قصد واقعی طرفین است که اظهار نشده است منظور از اراده ظاهری قصد ابراز شده ای است که از ظواهر امر مثل متن قرارداد استنباط می شود. در صورت تعارض اراده باطنی با اراده ظاهری اراده باطنی سازگار است.
✍️ اعلام اراده از طریق گفتار و نوشتار صریح محسوب شده و از طریق اعمال و رفتار ضمنی محسوب می شود و ملاک اصلی در این خصوص عرف است..


🔷 ماده ۱۹۲ اعلام اراده انشاء: به ساکت نظر نسبت داده نمی شود مگر اینکه در اوضاع و احوالی قرار گیرد که نشانه رضای ضمنی باشد، نکاح در صورتی به اشاره واقع می شود که قاصد لال باشد. اشاره در ماده فوق موضوعیت ندارد و هر عملی که مبین قصد و رضا باشد برای تحقق عقد کافی است.
🔷 ماده ۱۹۳ معاطات: معامله ایست که با داد و ستد انجام می شود، بیان اراده در قالب لفظ الزامی است و معاطات در آن راه ندارد مانند عقد وقف، اراده ضمنی نیز اصولاً برای انعقاد عقد معتبر است مگر در مواردی که قانون صراحت اراده را ضروری دانسته است.

کلمات کلیدی :

شرایط صحت معامله در قانون مدنی
شرايط صحت معامله
شرایط صحت معاملات
شرایط اساسی صحت معامله pdf
شرايط اساسي صحت معامله
شرایط اصلی صحت معامله
شرایط اساسی صحت معامله چیست
شرایط صحت انجام معامله
شرایط صحت یک معامله
1
شرایط صحت معامله در قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی 2
شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی   3
شرايط صحت معامله شرایط صحت معامله در قانون مدنی
شرایط صحت معاملات
شرایط اساسی صحت معامله pdf
شرايط اساسي صحت معامله
شرایط اصلی صحت معامله
شرایط اساسی صحت معامله چیست
شرایط صحت انجام معامله
شرایط صحت یک معامله
شرایط اساس صحت معامله
2
شرایط صحت معامله در قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی 3
شرایط صحت معاملات شرایط صحت معامله در قانون مدنی
شرايط صحت معامله
شرایط اساسی صحت معاملات
شرايط اساسي صحت معاملات
شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی
3
شرایط اساسی صحت معامله pdf   3
شرايط اساسي صحت معامله شرایط اساسی صحت معامله pdf
شرایط اساسی صحت معامله چیست
شرایط اساسی صحت معاملات
شرايط اساسي صحت معاملات
شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی
مقاله شرایط اساسی صحت معامله
3
شرایط اصلی صحت معامله   3
شرایط اساسی صحت معامله چیست شرایط اساسی صحت معاملات چیست؟ 3
شرایط صحت انجام معامله   3
شرایط صحت یک معامله   3
شرایط اساس صحت معامله   3
شرایط صحت معاملات شرایط صحت معامله در قانون مدنی
شرايط صحت معامله
شرایط اساسی صحت معاملات
شرايط اساسي صحت معاملات
شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی
2
شرایط صحت معامله در قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی 3
شرايط صحت معامله شرایط صحت معامله در قانون مدنی
شرایط صحت معاملات
شرایط اساسی صحت معامله pdf
شرايط اساسي صحت معامله
شرایط اصلی صحت معامله
شرایط اساسی صحت معامله چیست
شرایط صحت انجام معامله
شرایط صحت یک معامله
شرایط اساس صحت معامله
3
شرایط اساسی صحت معاملات شرايط اساسي صحت معاملات
شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی
شرایط اساسی صحت معامله pdf
شرايط اساسي صحت معامله
شرایط اساسی صحت معامله چیست
مقاله شرایط اساسی صحت معامله
3
شرايط اساسي صحت معاملات شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی
شرایط اساسی صحت معامله pdf
شرايط اساسي صحت معامله
شرایط اساسی صحت معامله چیست
مقاله شرایط اساسی صحت معامله
3
شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی   3
شرایط اساسی صحت معامله pdf   2
شرايط اساسي صحت معامله شرایط اساسی صحت معامله pdf
شرایط اساسی صحت معامله چیست
شرایط اساسی صحت معاملات
شرايط اساسي صحت معاملات
شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی
مقاله شرایط اساسی صحت معامله
2
شرایط اساسی صحت معامله pdf   3
شرایط اساسی صحت معامله چیست شرایط اساسی صحت معاملات چیست؟ 3
شرایط اساسی صحت معاملات شرايط اساسي صحت معاملات
شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی
شرایط اساسی صحت معامله pdf
شرايط اساسي صحت معامله
شرایط اساسی صحت معامله چیست
مقاله شرایط اساسی صحت معامله
3
شرايط اساسي صحت معاملات شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی
شرایط اساسی صحت معامله pdf
شرايط اساسي صحت معامله
شرایط اساسی صحت معامله چیست
مقاله شرایط اساسی صحت معامله
3
شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی   3
مقاله شرایط اساسی صحت معامله   3
شرایط اصلی صحت معامله   2
شرایط اساسی صحت معامله چیست شرایط اساسی صحت معاملات چیست؟ 2
شرایط اساسی صحت معاملات چیست؟ شرایط اساسی صحت معامله چیست 3
شرایط صحت انجام معامله   2
شرایط صحت یک معامله   2