سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عده و تعریف عِده


عبارت است از مدتی ڪه تا انقضای آن زنی ڪه عقد نڪاح او منحل شده است. نمی تواند شوهر دیگر اختیار ڪند(ماده ۱۱۵۰)

💠((اقسام عده))

1⃣عده وفات:چهار ماه و ده روز (ماده ۱۱۵۴) ڪه در صورت حامله بودن عده وفات تا موقع وضع حمل است به شرط اینڪه ڪمتر از چهار ماه و ده روز نباشد.

2⃣عده طلاق
🔹زن آبستن👈🏼 تا وضع حمل
🔹زن غیر آبستن👈🏼 اگر عادت

میبیند سه طهر اما اگر عادت نمی بیند سه ماه است.
🔹زنانی ڪه عده طلاق ندارند👈🏼 عدم وقوع نزدیڪی و یائسه بودن زن

3⃣عده فسخ نڪاح
همان عده طلاق است(ماده ۱۱۵۱)

4⃣عده نزدیڪی به شبهه
همان عده طلاق است
(ماده ۱۱۵۷)


5⃣عده بذل یا انقضاء مدت
در نڪاح منقطع(ماده ۱۱۵۲)
🔹زن آبستن👈🏼تا وضع حمل
🔹زن غیر آبستن👈🏼 اگر عادت می بیند دو طهر .اما اگه عادت نمی بیند ۴۵روز می باشد.


○○○○○○○○○

‼️در مواردی ڪه زن شوهر دار با دیگری به شبهه نزدیڪی می ڪند ، باید عده آن را نگاه دارد و از نزدیڪی با شوهر پرهیز ڪند.

‼️اگر شخص غایب پس از
وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید . نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد (ماده۱۰۳۰)

‼️در اختلاف راجع به مدت سه طهر و خروج از آن ، نظر مشهور  گفته زن را مقدم می داند.

‼️اگر مرد در زمان عده رجعیه فوت ڪند، زن از مرد ارث می برد ، چون هنوز در حڪم زوجه او محسوب می شود. و زن باید عده رجعیه را رها ڪرده وعده وفات بگیرد.

در صورت احتیاج به مشاوره به آدرس تلگرام (vakildown)بر روی سایت مراجعه نمایید و سوال خود را با ما در میان بگذارید
کلمات کلیدی :

عده چيست
عدة المطلقة
عدة الارملة
عده طلاق توافقی
عده زن چیست
عده عقد موقت
عده طلاق چند روز است؟
عده ازدواج موقت
عده كوم
1
عده چيست عده متعه چيست
عده طلاق چيست
زمان عده چيست
عده رجعيه چيست
عده زن چيست
عده وفات چيست
2
عده متعه چيست عده متعه چیست 3
عده طلاق چيست عده بعد از طلاق چيست 3
زمان عده چيست زمان عده چیست 3
عده رجعيه چيست عده رجعی چیست 3
عده زن چيست عده زن چیست
عده زنان چیست
3
عده وفات چيست عده وفات چیست 3
عدة المطلقة عدة المطلقة طلقة واحدة
عدة المطلقة الحامل
عدة المطلقة ثلاثا
عدة المطلقة وشروطها
عدة المطلقة طلاق بائن
عدة المطلقة التي لا تحيض
عدة المطلقة غير المدخول بها
عدة المطلقة اسلام ويب
عدة المطلقة والارملة
2
عدة المطلقة طلقة واحدة عدة المطلقة طلقة واحدة في بيت اهلها
عدة المطلقة طلقة واحدة وهي حامل
عدة المطلقة طلقة واحدة اسلام ويب
كم عدة المطلقة طلقة واحدة
ماهي عدة المطلقة طلقة واحدة
مدة عدة المطلقة طلقة واحدة
متى تنتهي عدة المطلقة طلقة واحدة
متى تبدأ عدة المطلقة طلقة واحدة
كم مدة عدة المطلقة طلقة واحدة
3
عدة المطلقة الحامل عدة المطلقة الحامل إذا سقط حملها
عدة المطلقة الحامل اسلام ويب
عدة المطلقة الحامل عند الشيعة
عدة المطلقة الحامل ثلاث
عدة الحامل المطلقة ثلاثا
كم عدة المطلقه الحامل
عدة المرأة المطلقة الحامل
ما عدة المطلقة الحامل
عدة المطلقة غير الحامل
3
عدة المطلقة ثلاثا عدة المطلقة ثلاثا وهي حامل
شروط عدة المطلقة ثلاثا
عدة الحامل المطلقة ثلاثا
ماهي عدة المطلقة ثلاثا
احكام عدة المطلقة ثلاثا
ما عدة المطلقة ثلاثا
عدة المرأة المطلقة ثلاثا
3
عدة المطلقة وشروطها عدة المطلقة وشروطها اسلام ويب
عدة المطلقة وشروطها عند الشيعة
3
عدة المطلقة طلاق بائن عدة المطلقة طلاق بائن
عدة المطلقة طلاق بائن بينونة صغرى
عدة المطلقة الطلاق البائن
احكام عدة المطلقة طلاق بائن
عدة المرأة المطلقة طلاق بائن
كم عدة المطلقة طلاق بائن بينونة كبرى
مدة عدة المطلقة طلاق بائن
هل المطلقه طلاق بائن لها عده
ما هي عدة المطلقة طلاق بائن بينونة كبرى
3
عدة المطلقة التي لا تحيض عدة المرأة المطلقة التي لا تحيض
كم عدة المطلقة التي لا تحيض
حكم عدة المطلقة التي لا تحيض
كم عدة المرأة المطلقة التي لا تحيض
عدة الأمة المطلقة التي لا تحيض
3
عدة المطلقة غير المدخول بها عده المطلقه غير مدخول بها
عدة المطلقة الغير مدخول بها
كم عدة المطلقة غير المدخول بها
ما هي عدة المطلقة غير المدخول بها
عدة المراة المطلقة الغير مدخول بها
كم عدة المطلقه الغير مدخول بها
هل المطلقه غير المدخول بها لها عده
3
عدة المطلقة اسلام ويب عدة المطلقة الحامل اسلام ويب
كم عدة المطلقة اسلام ويب
احكام عدة المطلقة اسلام ويب
عدة المطلقة وشروطها اسلام ويب
عدة المرأة المطلقة اسلام ويب
كيف تكون عدة المطلقة اسلام ويب
عدة المطلقة طلقة واحدة اسلام ويب
متى تبدأ عدة المطلقة اسلام ويب
3
عدة المطلقة والارملة كم عدة المطلقة والارملة
عدة المراة المطلقة والارملة
الفرق بين عدة المطلقة والارملة
الحكمة من عدة المطلقة والارملة
ما هي عدة المطلقة والارملة
ماهو الفرق بين عدة المطلقة والارملة
ما الحكمة من عدة المطلقة والارملة
3
عدة الارملة عدة الارملة الحامل
عدة الارملة التي لا تحيض
عدة الارملة فوق الخمسين
عدة الارملة اليائس
عدة الارملة في القران
عدة الارملة اسلام ويب
عدة الارملة عند الشيعة
عدة الارملة والمطلقة
عدة الارملة ابن باز
2
عدة الارملة الحامل عدة الارملة الحامل ابن باز
كم عدة الارملة الحامل
عدة الأرملة غير الحامل
ما هي عدة الارملة الحامل
حكم عدة الارملة الحامل
متى تنتهي عدة الارمله الحامل
كم مدة عدة الارملة الحامل
ما هي عدة الارملة غير الحامل
3
عدة الارملة التي لا تحيض عدة المرأة الارملة التي لا تحيض 3
عدة الارملة فوق الخمسين ما هي عدة الارملة فوق الخمسين 3
عدة الارملة اليائس   3
عدة الارملة في القران عدة الارملة في القران الكريم
عدة الارملة من القران
3
عدة الارملة اسلام ويب الحكمة من عدة الارملة اسلام ويب 3
عدة الارملة عند الشيعة احكام عدة الارملة عند الشيعة
كم عدة الارملة عند الشيعة
عدة المراة الارملة عند الشيعة
3
عدة الارملة والمطلقة كم عدة الارملة والمطلقة
عدة المطلقة والارملة
الفرق بين عدة الارملة والمطلقة
ما الفرق بين عدة الارملة والمطلقة
عدة المرأة الارملة والمطلقة
الحكمة من عدة الارملة والمطلقة
3
عدة الارملة ابن باز عدة الارملة ابن عثيمين
عدة الارملة الحامل ابن باز
3
عده طلاق توافقی عده طلاق توافقی چند روز است
عده در طلاق توافقی
مدت عده طلاق توافقی
عده بعد از طلاق توافقی
مدت عده در طلاق توافقی
طلاق توافقی عده دارد؟
عده ی طلاق توافقی
ایام عده در طلاق توافقی
2
عده طلاق توافقی چند روز است   3
عده در طلاق توافقی عده در طلاق توافقي
زمان عده در طلاق توافقی
مدت عده در طلاق توافقی
عده طلاق توافقی چند روز است
ایام عده در طلاق توافقی
عده ی طلاق توافقی
3
مدت عده طلاق توافقی مدت عده در طلاق توافقی
مدت زمان عده بعد از طلاق توافقی
مدت عده بعد از طلاق توافقی
3
عده بعد از طلاق توافقی مدت زمان عده بعد از طلاق توافقی
مدت عده بعد از طلاق توافقی
3
مدت عده در طلاق توافقی مدت عده طلاق توافقی
مدت زمان عده در طلاق توافقی
3
طلاق توافقی عده دارد؟ آیا طلاق توافقی عده دارد
آیا طلاق توافقی هم عده دارد
ایا در طلاق توافقی عده وجود دارد
3
عده ی طلاق توافقی   3
ایام عده در طلاق توافقی   3
عده زن چیست عده زنان چیست
عده زن چيست
عده زن مطلقه چیست
عده در زن چیست
عده نگه داشتن زن چیست
زن عده دار چیست
عده زن بعد از طلاق چیست
2
عده زنان چیست عده زن چيست
عده زن مطلقه چیست
عده در زن چیست
3
عده زن چيست عده زن چیست
عده زنان چیست
3
عده زن مطلقه چیست   3
عده در زن چیست عده زن چیست
عده زنان چیست
عده زن چيست
3
عده نگه داشتن زن چیست دلیل عده نگه داشتن زن چیست 3
زن عده دار چیست   3
عده زن بعد از طلاق چیست   3
عده عقد موقت عده عقد موقت بدون دخول
عده عقد موقت چیست
عده عقد موقت چقدر است
عده عقد موقت چند روز است
عده عقد موقت رهبری
عده عقد موقت با دخول
عده عقد موقت چند وقت است
عده عقد موقت بهجت
عده عقد موقت شبیری زنجانی
2
عده عقد موقت بدون دخول عده ازدواج موقت بدون دخول
عده در عقد موقت بدون دخول
عقد موقت بدون دخول عده دارد؟
آیا عقد موقت بدون دخول عده دارد؟
عده عقد مؤقت بدون دخول
عده در ازدواج موقت بدون دخول
عده نگهداشتن در عقد موقت بدون دخول
عده ازدواج موقت بدون دخول خامنه ای
3
عده عقد موقت چیست عده ازدواج موقت چیست
عده در ازدواج موقت چیست
عده در عقد موقت چیست
3
عده عقد موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است
عده در عقد موقت چقدر است
عده ی عقد موقت چقدر است
مدت عده ازدواج موقت چقدر است؟
3
عده عقد موقت چند روز است عده ازدواج موقت چند روز است؟
عده ی عقد موقت چند روز است
3
عده عقد موقت رهبری عده ازدواج موقت رهبری 3
عده عقد موقت با دخول عده ازدواج موقت با دخول 3
عده عقد موقت چند وقت است   3
عده عقد موقت بهجت عده ازدواج موقت بهجت 3
عده عقد موقت شبیری زنجانی   3
عده طلاق چند روز است؟ عده طلاق توافقی چند روز است
عده ی طلاق چند روز است
عده بعد از طلاق چند روز است
عده طلاق خلع نوبت اول چند روز است
عده زن طلاق گرفته چند روز است
عده زنی که طلاق گرفته چند روز است
عده طلاق خلع بائن چند روز است
2
عده طلاق توافقی چند روز است   3
عده ی طلاق چند روز است   3
عده بعد از طلاق چند روز است   3
عده طلاق خلع نوبت اول چند روز است   3
عده زن طلاق گرفته چند روز است عده زنی که طلاق گرفته چند روز است 3
عده زنی که طلاق گرفته چند روز است   3
عده طلاق خلع بائن چند روز است   3
عده ازدواج موقت عده ازدواج موقت بدون دخول
عده ازدواج موقت چند روز است؟
عده ازدواج موقت چقدر است
عده ازدواج موقت چیست
عده ازدواج موقت با دخول
عده عقد موقت بدون دخول
عده عقد موقت چیست
عده عقد موقت چند روز است
عده عقد موقت با دخول
2
عده ازدواج موقت بدون دخول عده ازدواج موقت بدون دخول
عده عقد موقت بدون دخول
عده در عقد موقت بدون دخول
عده صیغه موقت بدون دخول
عده نگهداشتن در عقد موقت بدون دخول
3
عده ازدواج موقت چند روز است؟ عده عقد موقت چند روز است
عده ی صیغه موقت چند روز است
3
عده ازدواج موقت چقدر است عده عقد موقت چقدر است
مدت عده ازدواج موقت چقدر است؟
عده در عقد موقت چقدر است
عده ی عقد موقت چقدر است
3
عده ازدواج موقت چیست عده عقد موقت چیست
عده در ازدواج موقت چیست
عده در عقد موقت چیست
3
عده ازدواج موقت با دخول عده عقد موقت با دخول
عده صیغه موقت با دخول
3
عده عقد موقت بدون دخول عده ازدواج موقت بدون دخول
عده در عقد موقت بدون دخول
عقد موقت بدون دخول عده دارد؟
آیا عقد موقت بدون دخول عده دارد؟
عده عقد مؤقت بدون دخول
عده در ازدواج موقت بدون دخول
عده نگهداشتن در عقد موقت بدون دخول
عده ازدواج موقت بدون دخول خامنه ای
3
عده عقد موقت چیست عده ازدواج موقت چیست
عده در ازدواج موقت چیست
عده در عقد موقت چیست
3
عده عقد موقت چند روز است عده ازدواج موقت چند روز است؟
عده ی عقد موقت چند روز است
3
عده عقد موقت با دخول عده ازدواج موقت با دخول 3
عده كوم عدة كومجي
عدة دوت كوم
موقع عدة كوم
اوبو عدة كوم
سوق كوم عده
2
عدة كومجي   3
عدة دوت كوم موقع عدة دوت كوم 3
موقع عدة كوم موقع عدة دوت كوم 3
اوبو عدة كوم   3
سوق كوم عده   3