سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مدارک لازم برای گواهی انحصار وراثت

1- گواهی فوت
2- شناسنامه متوفی
3- کارت ملی متوفی
4- شناسنامه وراث
5- کارت ملی وراث
6- استشهادیه (تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی به اضافه گواهی امضا توسط سردفتر)
7- اظهارنامه مالیات بر ارث
8- وصیت نامه (در صورت وجود)

🔺مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت

1- پس از تکمیل مدارک فوق، مراجعه به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی و ثبت درخواست صدور گواهی انحصار وراثت توسط یکی از ورثه به طرفیت سایر وراث.
2- مراتب این دادخواست در روزنامه آگهی شده و پس از طی تشریفات گواهی لازم صادر می شود.

🔸 مرجع صالح برای صدور گواهی انحصار وراثت

شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی می باشد.

🔺نکته1: اختلاف بین وراث در نحوه تقسیم ماترک، تأثیری در صدور گواهی انحصار وراثتندارد.

🔺نکته2: حتی یکی از وراث هم می تواند درخواست گواهی انحصار بدهد و در صورتی که مدارک سایرین را ندارد، به درخواست او از مراجع ذیصلاح استعلام می شود.

🔺نکته3: هر نوع دخالت در اموال متوفی منوط به داشتن گواهی انحصار وراثت است و وراث حتی با توافق هم نمی توانند در اموال تصرف نمایند مگر اینکه اموال منقول باشد یا داخل در قاعده تصرف مندرج در ماده 35 قانون مدنی باشد.

🔸ماده 35 قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

🔺نکته4: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان صدور گواهی انحصار وراثت به عمد نام یک یا چند وارث را اعلام ننمایند و مرجع رسیدگی متوجه امر نشده و گواهی بدون ذکر نام وراث غائب صادر شود، مطابق ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 14/7/1309 کلاهبرداری محسوب و مشمول مجازات آن جرم است.

🔸ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت: هرگاه معلوم شود كه مستدعي تصديق با علم به عدم وراثت خود، تحصيل تصديق وراثت نموده و يا با علم به وجود وارثي غير از خود تحصيل تصديق برخلاف حقيقت كرده است، كلاهبردار محسوب و علاوه بر اداي خسارت به مجازاتي كه به موجب قانون براي اين جرم مقرر است، محكوم خواهد شد ‌.

کلمات کلیدی :

گواهی انحصار وراثت چیست
گواهی انحصار وراثت المثنی
گواهی انحصار وراثت نامحدود
گواهي انحصار وراثت
گواهی انحصار وراثت محدود
گواهی انحصار وراثت به انگلیسی
گواهی انحصار وراثت یعنی چه
گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
گواهی انحصار وراثت خلاف واقع
1
گواهی انحصار وراثت چیست   2
گواهی انحصار وراثت المثنی   2
گواهی انحصار وراثت نامحدود نمونه دادخواست گواهی انحصار وراثت نامحدود
نمونه گواهی انحصار وراثت نامحدود
تبدیل گواهی انحصار وراثت محدود به نامحدود
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
2
نمونه دادخواست گواهی انحصار وراثت نامحدود نمونه دادخواست گواهی حصر وراثت نامحدود 3
نمونه گواهی انحصار وراثت نامحدود نمونه دادخواست گواهی انحصار وراثت نامحدود 3
تبدیل گواهی انحصار وراثت محدود به نامحدود تبدیل گواهی حصر وراثت محدود به نامحدود 3
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود تفاوت گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
فرق گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود با نامحدود
3
گواهي انحصار وراثت گواهی انحصار وراثت چیست
گواهی انحصار وراثت المثنی
گواهی انحصار وراثت نامحدود
گواهی انحصار وراثت محدود
گواهی انحصار وراثت به انگلیسی
گواهی انحصار وراثت یعنی چه
گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
گواهی انحصار وراثت خلاف واقع
گواهی انحصار وراثت اتباع بیگانه
2
گواهی انحصار وراثت چیست   3
گواهی انحصار وراثت المثنی   3
گواهی انحصار وراثت نامحدود نمونه دادخواست گواهی انحصار وراثت نامحدود
نمونه گواهی انحصار وراثت نامحدود
تبدیل گواهی انحصار وراثت محدود به نامحدود
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
3
گواهی انحصار وراثت محدود تبدیل گواهی انحصار وراثت محدود به نامحدود
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
3
گواهی انحصار وراثت به انگلیسی   3
گواهی انحصار وراثت یعنی چه   3
گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود فرق گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
گواهی حصر وراثت محدود یا نامحدود
گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
تبدیل گواهی انحصار وراثت محدود به نامحدود
3
گواهی انحصار وراثت خلاف واقع   3
گواهی انحصار وراثت اتباع بیگانه گواهی حصر وراثت اتباع خارجه 3
گواهی انحصار وراثت محدود تبدیل گواهی انحصار وراثت محدود به نامحدود
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
2
تبدیل گواهی انحصار وراثت محدود به نامحدود تبدیل گواهی حصر وراثت محدود به نامحدود 3
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود تفاوت گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
فرق گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود با نامحدود
3
گواهی انحصار وراثت به انگلیسی   2
گواهی انحصار وراثت یعنی چه   2
گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود فرق گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
گواهی حصر وراثت محدود یا نامحدود
گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
تبدیل گواهی انحصار وراثت محدود به نامحدود
2
فرق گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود تفاوت گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود با نامحدود
3
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود فرق گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود با نامحدود
3
گواهی حصر وراثت محدود یا نامحدود   3
گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود فرق گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
گواهی حصر وراثت محدود یا نامحدود
تبدیل گواهی حصر وراثت محدود به نامحدود
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود با نامحدود
3
تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود تفاوت گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
فرق گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود
تفاوت گواهی حصر وراثت محدود با نامحدود
3
تبدیل گواهی انحصار وراثت محدود به نامحدود تبدیل گواهی حصر وراثت محدود به نامحدود 3
گواهی انحصار وراثت خلاف واقع   2