سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

احتکار و مجازات فرد احتکار کننده:


✅احتکار به این معناست که اجناس را در انبار ذخیره کرده و در بازار توزیع نکنیم و با کبود آن جنس را به مبلغ گران در بازار توزیع کنیم . اینکار از نظر اسلام بسیار ناپسند است که موجب به وجود آمدن گرانی و سخت شدن زندگی مردم می شود .

🔹اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدۀ ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی به قصد ضربه زدن , به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد،

🔹مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد

فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. و در غیر اینصورت , به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط, کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است، حکم خواهد داد.

🔹ضمناً دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمۀ مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی , محکوم نماید. در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان , یا فراوان ارزاق یا نیازمندیهای عمومی نباشد🔹مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیۀ اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی , محکوم خواهد شد. اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی, یا نهادها یا تعاونیها و غیراینها انجام گیرد،

🔹فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم مادۀ ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور , منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

🔹در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور کلی مسؤول یا مسؤولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام, تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی , که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند

🔹و از انجام تکلیف مقرر خود داری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده, و حسب مورد برابر مقررات مادۀ ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.

کلمات کلیدی :ااحتکار گوشت
احتکار به انگلیسی
احتکار چیست
احتکار خودرو
احتکار دارو
احتکار به چه معناست
احتکار در اسلام
احتکار ایران خودرو
    1
احتکار یعنی چی    احتكار يعني چي
احتکار يعني چي
احتکار یعنی چه
احتکار يعني چه
    2
احتكار يعني چي        3
احتکار يعني چي    احتکار يعني چي
احتکار یعنی چی
    3
احتکار یعنی چه    احتكار يعني چه
احتکار يعني چه
احتکار يعني چي
احتکار شده یعنی چه
احتکار خودرو یعنی چه
احتکار کننده یعنی چه
    3
احتکار يعني چه    احتكار يعني چه
احتکار يعني چه
احتکار یعنی چی
احتکار يعني چي
احتکار شده یعنی چه
احتکار خودرو یعنی چه
احتکار کننده یعنی چه
    3
احتکار گوشت    احتکار گوشت در تهران
گوشت احتکار شده
    2
احتکار گوشت در تهران        3
گوشت احتکار شده        3
احتکار به انگلیسی    احتکار به زبان انگلیسی
اختلال احتکار به انگلیسی
معنی کلمه احتکار به انگلیسی
    2
احتکار به زبان انگلیسی        3
اختلال احتکار به انگلیسی        3
معنی کلمه احتکار به انگلیسی        3
احتکار چیست    احتكار چیست
احتکار چیست ویکی پدیا
احتکار چيست
معنی احتکار چیست
جرم احتکار چیست
حکم احتکار چیست
اختلال احتکار چیست
مجازات احتکار چیست
معنای احتکار چیست
    2
احتكار چیست    احتكار چیست
احتکار چیست ویکی پدیا
احتکار چيست
معنی احتکار چیست
جرم احتکار چیست
حکم احتکار چیست
اختلال احتکار چیست
مجازات احتکار چیست
معنای احتکار چیست
    3
احتکار چیست ویکی پدیا        3
احتکار چيست    احتکار چيست
احتكار چیست
معني احتكار چيست
جرم احتكار چيست
احتکار چیست ویکی پدیا
حكم احتكار چيست
اختلال احتكار چيست
    3
معنی احتکار چیست    معنای احتکار چیست
معني احتكار چيست
معنی کلمه احتکار چیست
    3
جرم احتکار چیست    جرم احتكار چيست
    3
حکم احتکار چیست        3
اختلال احتکار چیست        3
مجازات احتکار چیست        3
معنای احتکار چیست    معنی احتکار چیست
معنی کلمه احتکار چیست
    3
احتکار خودرو    احتکار خودرو سایپا
احتکار خودرو توسط ایران خودرو
احتکار خودرو در تبریز
احتکار خودروسازان
احتكار خودرو
احتکار خودرو در شیراز
احتکار خودرو تبریز
احتکار خودرو در کرمانشاه
احتکار خودرو در ایران مال
    2
احتکار خودرو سایپا    احتکار خودرو توسط سایپا
احتکار ایران خودرو و سایپا
    3
احتکار خودرو توسط ایران خودرو        3
احتکار خودرو در تبریز    احتکار خودرو تبریز
فیلم احتکار خودرو در تبریز
احتکار ایران خودرو در تبریز
انبار احتکار خودرو در تبریز
    3
احتکار خودروسازان    احتکار خودروسازان مجلس
احتکار خودرو توسط خودروسازان
    3
احتكار خودرو    احتکار خودرو در تبریز
احتکار خودروسازان
احتكار خودرو
احتکار خودرو در شیراز
احتکار خودرو تبریز
احتکار خودرو در کرمانشاه
احتکار خودرو در ایران مال
احتکار خودرو در سلفچگان
احتکار خودرو چیست
    3
احتکار خودرو در شیراز    احتکار ۱۹۰۰ خودرو در انبار ایران خودروی شیراز
احتکار خودرو شیراز
    3
احتکار خودرو تبریز    احتکار خودرو در تبریز
احتکار ایران خودرو تبریز
فیلم احتکار خودرو در تبریز
احتکار ایران خودرو در تبریز
انبار احتکار خودرو در تبریز
    3
احتکار خودرو در کرمانشاه    احتکار خودرو کرمانشاه
    3
احتکار خودرو در ایران مال    احتکار ماشین در ایران مال
احتکار خودرو در پارکینگ ایران مال
احتکار خودرو ایران مال
    3
احتکار دارو    احتکار دارو
احتکار دارو دختر وزیر
احتکار دارو در نوراباد ممسنی
احتکار دارو در ممسنی
احتكار دارو
احتكار دارو دختر وزير
احتکار داروی دختر وزیر
احتکار دارو دختر کدام وزیر
احتکار دارو نعمت زاده
    2
احتکار دارو    احتکار دارو
احتکار دارو دختر وزیر
احتکار دارو در نوراباد ممسنی
احتکار دارو در ممسنی
احتكار دارو
احتكار دارو دختر وزير
احتکار داروی دختر وزیر
احتکار دارو دختر کدام وزیر
احتکار دارو نعمت زاده
    3
احتکار دارو دختر وزیر    احتکار دارو دختر وزیر سابق
احتکار دارو دختر وزیر دولت یازدهم
احتکار داروی دختر وزیر
احتكار دارو دختر وزير
احتكار دارو دختر وزير سابق
احتکار دارو توسط دختر وزیر
احتکار دارو توسط دختر وزیر سابق
احتکار دارو دختر کدام وزیر
احتكار دارو توسط دختر وزير سابق
    3
احتکار دارو در نوراباد ممسنی        3
احتکار دارو در ممسنی    احتکار دارو در نوراباد ممسنی
احتکار دارو ممسنی
    3
احتكار دارو    احتكار دارو
احتكار دارو دختر وزير
احتكار دارو دختر وزير سابق
    3
احتكار دارو دختر وزير    احتكار دارو دختر وزير سابق
احتکار دارو دختر وزیر
احتکار داروی دختر وزیر
احتكار دارو توسط دختر وزير
احتكار دارو توسط دختر وزير سابق
احتکار دارو توسط دختر وزير
احتکار دارو توسط دختر وزیر سابق
احتکار دارو دختر کدام وزیر
احتکار دارو دختر وزیر دولت یازدهم
    3
احتکار داروی دختر وزیر    احتکار دارو دختر وزیر
احتكار دارو دختر وزير
احتكار دارو دختر وزير سابق
احتکار دارو توسط دختر وزیر
احتکار دارو توسط دختر وزیر سابق
احتکار دارو دختر کدام وزیر
احتكار دارو توسط دختر وزير سابق
احتکار دارو توسط دختر وزير
احتکار دارو دختر وزیر دولت یازدهم
    3
احتکار دارو دختر کدام وزیر    احتکار دارو توسط دختر کدام وزیر
احتکار دارو دختر وزیر
احتکار داروی دختر وزیر
احتكار دارو دختر وزير
احتكار دارو دختر وزير سابق
احتکار دارو توسط دختر وزیر
احتکار دارو توسط دختر وزیر سابق
دختر کدام وزیر دارو احتکار کرده
دختر کدام وزیر دارو احتکار کرد
    3
احتکار دارو نعمت زاده    احتکار دارو شبنم نعمت زاده
احتکار دارو توسط شبنم نعمت زاده
    3
احتکار به چه معناست    احتكار به چه معناست
احتکار به چه معنا
    2
احتكار به چه معناست    احتكار به چه معناست
احتکار به چه معنا
    3
احتکار به چه معنا    احتكار به چه معناست
احتكار به چه معنای
احتکار به چه معنا
احتکار به چه معنی است
احتکار به معنای
    3
احتکار در اسلام    حکم احتکار در اسلام
تعریف احتکار در اسلام
حكم احتكار در اسلام
احتکار در قانون مجازات اسلامی
احتکار در فقه اسلامی
مجازات احتکار در اسلام
احکام احتکار در اسلام
احتکار در اقتصاد اسلامی
کتاب احتکار در اسلام
    2
حکم احتکار در اسلام    حكم احتكار در اسلام
    3
تعریف احتکار در اسلام        3
حكم احتكار در اسلام    حكم احتكار در اسلام
حکم احتکار در قرآن
    3
احتکار در قانون مجازات اسلامی        3
احتکار در فقه اسلامی        3
مجازات احتکار در اسلام    مجازات احتکار در قانون مجازات اسلامی
    3
احکام احتکار در اسلام        3
احتکار در اقتصاد اسلامی        3
کتاب احتکار در اسلام        3
احتکار ایران خودرو    احتکار ایران خودرو و سایپا
احتكار ايران خودرو
احتکار ایران خودرو تبریز
احتکار ایران خودرو در تبریز
احتکار ایران خودرو شیراز
احتکار خودرو توسط ایران خودرو
احتکار خودرو ایران مال
احتکار محصولات ایران خودرو
انبار احتکار ایران خودرو
    2
احتکار ایران خودرو و سایپا        3
احتكار ايران خودرو    احتکار ایران خودرو و سایپا
احتكار ايران خودرو
احتکار ایران خودرو تبریز
احتکار ایران خودرو در تبریز
احتکار ایران خودرو شیراز
احتکار خودرو توسط ایران خودرو
احتکار خودرو ایران مال
احتکار محصولات ایران خودرو
انبار احتکار ایران خودرو
    3
احتکار ایران خودرو تبریز    احتکار ایران خودرو در تبریز
    3
احتکار ایران خودرو در تبریز    احتکار ایران خودرو تبریز
    3
احتکار ایران خودرو شیراز        3
احتکار خودرو توسط ایران خودرو        3
احتکار خودرو ایران مال    احتکار خودرو در ایران مال
احتکار خودرو در پارکینگ ایران مال
احتکار ماشین در ایران مال
    3
احتکار محصولات ایران خودرو        3
انبار احتکار ایران خودرو        3
مجازات احتکار چیست
مجازات احتکار در قانون
مجازات احتکار مواد غذایی
مجازات احتكار
مجازات احتکار در ایران
احتکار در قانون مجازات اسلامی
مجازات احتکار دارو
مجازات احتکار کنندگان
مجازات احتکار لاستیک
    1
مجازات احتکار چیست        2
مجازات احتکار در قانون    مجازات احتکار در قانون تعزیرات
مجازات احتکار در قانون مجازات اسلامی
    2
مجازات احتکار در قانون تعزیرات        3
مجازات احتکار در قانون مجازات اسلامی        3
مجازات احتکار مواد غذایی        2
مجازات احتكار    قانون مجازات احتكار
    2
قانون مجازات احتكار        3
مجازات احتکار در ایران        2
احتکار در قانون مجازات اسلامی        2
مجازات احتکار دارو        2
مجازات احتکار کنندگان        2
مجازات احتکار لاستیک        2
احتکار یعنی چی