سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نفقه فرزند چگونه محاسبه می‌شود؟


✅اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کند.

نمونه فرم دادخواست اعسار از پرداخت نفقه نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2 رای: 0 رتبه: 0
نمونه دادجواست اعسار از پرداخت نفقه با فرض طلاق نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2 رای: 0 رتبه: 0
نمونه دادخواست اعسار ازپرداخت نفقه با فرض باکره بودن زوجه نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2 رای: 0 رتبه: 0
نمونه اظهارنامه مطالبه نفقه نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 5 رای: 0 رتبه: 0
نمونه درخواست مطالبه نفقه معوقه نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 6 رای: 0 رتبه: 0


🔹براساس ماده 1199 قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه‌ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود.🔹بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدری، سوم مادر، چهارم مادر‌بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود. ملاحظه می‌شود که قانون بسادگی بی‌خیال نفقه فرزندان نشده و برای دریافت آن شیوه‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است.

🔹در قانون پیش‌بینی شده است که اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کندو در ادامه هم اگر پدر دارای اموال باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه و دریافت رای قطعی به میزان نفقه تعیین شده اموال و دارایی پدر را به نفع خود توقیف کنند

 

نمونه فرم دادخواست اعسار از پرداخت نفقه نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2 رای: 0 رتبه: 0
نمونه دادجواست اعسار از پرداخت نفقه با فرض طلاق نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2 رای: 0 رتبه: 0
نمونه دادخواست اعسار ازپرداخت نفقه با فرض باکره بودن زوجه نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2 رای: 0 رتبه: 0
نمونه اظهارنامه مطالبه نفقه نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 5 رای: 0 رتبه: 0
نمونه درخواست مطالبه نفقه معوقه نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 6 رای: 0 رتبه: 0

کلمات کلیدی :نفقه فرزند چقدر است
نفقه فرزند بعد از طلاق
نفقه فرزند چیست
نفقه فرزند دختر
نفقه فرزند در سال 97
نفقه فرزند پسر
نفقه فرزند در سال 96
نفقه فرزندان
نفقه فرزندان بعد از طلاق
    1
نفقه فرزند چقدر است    مبلغ نفقه فرزند چقدر است
نفقه فرزند دختر چقدر است
نفقه فرزند پسر چقدر است
نفقه فرزند ماهیانه چقدر است
هزینه نفقه فرزند چقدر است
نفقه ی فرزند چقدر است
نفقه زن و فرزند چقدر است
نفقه فرزند بعد از طلاق چقدر است
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چقدر است
    2
مبلغ نفقه فرزند چقدر است    مبلغ نفقه فرزند در سال 96 چقدر است
مبلغ نفقه زن و فرزند چقدر است
    3
نفقه فرزند دختر چقدر است    نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چقدر است
    3
نفقه فرزند پسر چقدر است    نفقه فرزند پسر بعد از طلاق چقدر است
    3
نفقه فرزند ماهیانه چقدر است        3
هزینه نفقه فرزند چقدر است        3
نفقه ی فرزند چقدر است        3
نفقه زن و فرزند چقدر است    مبلغ نفقه زن و فرزند چقدر است
    3
نفقه فرزند بعد از طلاق چقدر است    نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چقدر است
    3
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چقدر است        3
نفقه فرزند بعد از طلاق    نفقه فرزند بعد از طلاق چقدر است
نفقه فرزند بعد از طلاق توافقی
نفقه فرزندان بعد از طلاق
نفقه فرزندان پس از طلاق
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق
نفقه فرزند پسر بعد از طلاق
میزان نفقه فرزند بعد از طلاق
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چقدر است
پرداخت نفقه فرزند بعد از طلاق
    2
نفقه فرزند بعد از طلاق چقدر است    نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چقدر است
    3
نفقه فرزند بعد از طلاق توافقی        3
نفقه فرزندان بعد از طلاق    نفقه فرزند بعد از طلاق چقدر است
نفقه فرزندان پس از طلاق
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق
نفقه فرزند پسر بعد از طلاق
میزان نفقه فرزند بعد از طلاق
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چقدر است
پرداخت نفقه فرزند بعد از طلاق
مبلغ نفقه فرزند بعد از طلاق
نفقه فرزند بعد از طلاق توافقی
    3
نفقه فرزندان پس از طلاق    نفقه فرزندان بعد از طلاق
نفقه فرزند بعد از طلاق
نفقه فرزند بعد از طلاق چقدر است
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق
نفقه فرزند پسر بعد از طلاق
میزان نفقه فرزند بعد از طلاق
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چقدر است
پرداخت نفقه فرزند بعد از طلاق
مبلغ نفقه فرزند بعد از طلاق
    3
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق    نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چقدر است
    3
نفقه فرزند پسر بعد از طلاق    نفقه فرزند پسر بعد از طلاق چقدر است
میزان نفقه فرزند پسر بعد از طلاق
    3
میزان نفقه فرزند بعد از طلاق    مبلغ نفقه فرزند بعد از طلاق
مقدار نفقه فرزند بعد از طلاق
میزان نفقه فرزند پسر بعد از طلاق
    3
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چقدر است        3
پرداخت نفقه فرزند بعد از طلاق        3
نفقه فرزند چیست    نفقه فرزند شامل چیست
نفقه فرزندان چیست
نفقه فرزند خوانده چیست
    2
نفقه فرزند شامل چیست    نفقه فرزند شامل چيست
    3
نفقه فرزندان چیست    نفقه فرزند چیست
نفقه فرزند شامل چیست
نفقه فرزند خوانده چیست
    3
نفقه فرزند خوانده چیست        3
نفقه فرزند دختر    نفقه فرزند دختر
نفقه فرزند دختر چقدر است
نفقه فرزند دختر در سال 97
نفقه فرزند دختر مطلقه
نفقه فرزند دختر تا چند سالگی
نفقه فرزند دختر شاغل
میزان نفقه فرزند دختر
مبلغ نفقه فرزند دختر
مقدار نفقه فرزند دختر
    2
نفقه فرزند دختر    نفقه فرزند دختر
نفقه فرزند دختر چقدر است
نفقه فرزند دختر در سال 97
نفقه فرزند دختر مطلقه
نفقه فرزند دختر تا چند سالگی
نفقه فرزند دختر شاغل
میزان نفقه فرزند دختر
مبلغ نفقه فرزند دختر
مقدار نفقه فرزند دختر
    3
نفقه فرزند دختر چقدر است    نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چقدر است
    3
نفقه فرزند دختر در سال 97    میزان نفقه فرزند دختر در سال 97
مبلغ نفقه فرزند دختر در سال 97
    3
نفقه فرزند دختر مطلقه        3
نفقه فرزند دختر تا چند سالگی    نفقه فرزند دختر تا چند سالگی
    3
نفقه فرزند دختر شاغل        3
میزان نفقه فرزند دختر    میزان نفقه فرزند دختر در سال 97
میزان نفقه فرزند دختر
میزان نفقه فرزند دختر در سال 95
میزان نفقه فرزند دختر در سال ۹۷
میزان نفقه فرزند دختر در سال ۹۶
میزان نفقه فرزند دختر در سال 94
میزان نفقه فرزند دختر یک ساله
مبلغ نفقه فرزند دختر
مقدار نفقه فرزند دختر
    3
مبلغ نفقه فرزند دختر    مبلغ نفقه فرزند دختر در سال 97
میزان نفقه فرزند دختر در سال 97
میزان نفقه فرزند دختر در سال 96
میزان نفقه فرزند دختر
میزان نفقه فرزند دختر در سال 95
میزان نفقه ی فرزند دختر
میزان نفقه فرزند دختر در سال ۹۷
میزان نفقه فرزند دختر در سال ۹۶
میزان نفقه فرزند دختر در سال 94
    3
مقدار نفقه فرزند دختر    مقدار نفقه فرزند دختر در سال 96
میزان نفقه فرزند دختر در سال 97
میزان نفقه فرزند دختر در سال 96
میزان نفقه فرزند دختر
میزان نفقه فرزند دختر در سال 95
مبلغ نفقه فرزند دختر
میزان نفقه ی فرزند دختر
میزان نفقه فرزند دختر در سال ۹۷
مبلغ نفقه فرزند دختر در سال 97
    3
نفقه فرزند در سال 97    نفقه فرزند در سال 97 چقدر است
میزان نفقه فرزند در سال 97
مبلغ نفقه فرزند در سال 97
مقدار نفقه فرزند در سال 97
نفقه فرزند دختر در سال 97
حداقل نفقه فرزند در سال 97
حداقل میزان نفقه فرزند در سال 97
میزان نفقه فرزند دختر در سال 97
حداقل نفقه فرزند سال 97
    2
نفقه فرزند در سال 97 چقدر است        3
میزان نفقه فرزند در سال 97    مبلغ نفقه فرزند در سال 97
مقدار نفقه فرزند در سال 97
میزان نفقه فرزند دختر در سال 97
حداقل میزان نفقه فرزند در سال 97
میزان نفقه فرزند پسر در سال 97
میزان نفقه فرزند سال 97
مبلغ نفقه فرزند دختر در سال 97
    3
مبلغ نفقه فرزند در سال 97    میزان نفقه فرزند در سال 97
میزان نفقه فرزند دختر در سال 97
حداقل میزان نفقه فرزند در سال 97
مبلغ نفقه فرزند دختر در سال 97
مبلغ نفقه فرزند سال 97
میزان نفقه فرزند پسر در سال 97
    3
مقدار نفقه فرزند در سال 97    میزان نفقه فرزند در سال 97
مبلغ نفقه فرزند در سال 97
میزان نفقه فرزند دختر در سال 97
حداقل میزان نفقه فرزند در سال 97
میزان نفقه فرزند پسر در سال 97
مبلغ نفقه فرزند دختر در سال 97
میزان نفقه فرزند سال 97
    3
نفقه فرزند دختر در سال 97    میزان نفقه فرزند دختر در سال 97
مبلغ نفقه فرزند دختر در سال 97
    3
حداقل نفقه فرزند در سال 97    حداقل میزان نفقه فرزند در سال 97
حداقل نفقه فرزند سال 97
    3
حداقل میزان نفقه فرزند در سال 97        3
میزان نفقه فرزند دختر در سال 97    مبلغ نفقه فرزند دختر در سال 97
    3
حداقل نفقه فرزند سال 97    حداقل نفقه فرزند در سال 97
حداقل میزان نفقه فرزند در سال 97
    3
نفقه فرزند پسر    نفقه فرزند پسر چقدر است
نفقه فرزند پسر در سال ۹۷
نفقه فرزند پسر دانشجو
نفقه فرزند پسر بعد از طلاق
نفقه فرزند پسر بعد از طلاق چقدر است
نفقه فرزند پسر و دختر
نفقه فرزند پسر تا چند سالگی
قانون نفقه فرزند پسر
میزان نفقه فرزند پسر
    2
نفقه فرزند پسر چقدر است    نفقه فرزند پسر بعد از طلاق چقدر است
    3
نفقه فرزند پسر در سال ۹۷    میزان نفقه فرزند پسر در سال ۹۷
    3
نفقه فرزند پسر دانشجو        3
نفقه فرزند پسر بعد از طلاق    نفقه فرزند پسر بعد از طلاق چقدر است
میزان نفقه فرزند پسر بعد از طلاق
    3
نفقه فرزند پسر بعد از طلاق چقدر است        3
نفقه فرزند پسر و دختر        3
نفقه فرزند پسر تا چند سالگی        3
قانون نفقه فرزند پسر    میزان نفقه فرزند پسر در سال 97
میزان نفقه فرزند پسر
میزان نفقه فرزند پسر بعد از طلاق
میزان نفقه فرزند پسر در سال 96
میزان نفقه فرزند پسر در سال ۹۷
    3
میزان نفقه فرزند پسر    میزان نفقه فرزند پسر بعد از طلاق
میزان نفقه فرزند پسر در سال ۹۷
میزان نفقه فرزند پسر در سال 97
میزان نفقه فرزند پسر در سال 96
مقدار نفقه فرزند پسر
    3
نفقه فرزند در سال 96    نفقه فرزند در سال 96 چقدر است
میزان نفقه فرزند در سال 96
نرخ نفقه فرزند در سال 96
مقدار نفقه فرزند در سال 96
مبلغ نفقه فرزند در سال 96 چقدر است
میزان نفقه فرزندان در سال 96
میزان نفقه فرزند سال 96
مبلغ نفقه فرزند سال 96
    2
نفقه فرزند در سال 96 چقدر است    مبلغ نفقه فرزند در سال 96 چقدر است
    3
میزان نفقه فرزند در سال 96    مقدار نفقه فرزند در سال 96
مبلغ نفقه فرزند در سال 96 چقدر است
میزان نفقه فرزند دختر در سال 96
میزان نفقه فرزند سال 96
مقدار نفقه فرزند دختر در سال 96
مبلغ نفقه فرزند سال 96
    3
نرخ نفقه فرزند در سال 96    میزان نفقه فرزند در سال 96
مبلغ نفقه فرزند در سال 96 چقدر است
میزان نفقه فرزند سال 96
مبلغ نفقه فرزند سال 96
    3
مقدار نفقه فرزند در سال 96    مبلغ نفقه فرزند در سال 96
میزان نفقه فرزند در سال 96
مبلغ نفقه فرزند در سال 96 چقدر است
میزان نفقه فرزند سال 96
مبلغ نفقه فرزند سال 96
    3
مبلغ نفقه فرزند در سال 96 چقدر است        3
میزان نفقه فرزندان در سال 96    میزان نفقه فرزند در سال 96
مقدار نفقه فرزند در سال 96
مبلغ نفقه فرزند در سال 96 چقدر است
میزان نفقه فرزند دختر در سال 96
میزان نفقه فرزند سال 96
مبلغ نفقه فرزند سال 96
    3
میزان نفقه فرزند سال 96    میزان نفقه فرزند در سال 96
مبلغ نفقه فرزند در سال 96
مقدار نفقه فرزند در سال 96
مبلغ نفقه فرزند در سال 96 چقدر است
مبلغ نفقه فرزند سال 96
    3
مبلغ نفقه فرزند سال 96    مبلغ نفقه فرزند در سال 96
مبلغ نفقه فرزند در سال 96 چقدر است
میزان نفقه فرزند در سال 96
میزان نفقه فرزند سال 96
    3
نفقه فرزندان    نفقه فرزندان بعد از طلاق
نفقه فرزندان بعد از فوت پدر
نفقه فرزندان تا چه سنی است
نفقه فرزندان شامل چیست
نفقه فرزندان پس از طلاق
نفقه فرزندان بالای 18 سال
نفقه فرزندان در طلاق توافقی
نفقه فرزندان در قانون مدنی
نفقه فرزندان چقدر است
    2
نفقه فرزندان بعد از طلاق    نفقه فرزند بعد از طلاق چقدر است
نفقه فرزندان پس از طلاق
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق
نفقه فرزند پسر بعد از طلاق
میزان نفقه فرزند بعد از طلاق
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چقدر است
پرداخت نفقه فرزند بعد از طلاق
مبلغ نفقه فرزند بعد از طلاق
نفقه فرزند بعد از طلاق توافقی
    3
نفقه فرزندان بعد از فوت پدر    نفقه فرزند بعد از فوت پدر
نفقه فرزند پس از فوت پدر
    3
نفقه فرزندان تا چه سنی است    نفقه فرزند تا چه سنی است
نفقه فرزندان تا چه سنی بر پدر واجب است؟
نفقه فرزند پسر تا چه سنی است
    3
نفقه فرزندان شامل چیست    نفقه فرزند شامل چیست
نفقه فرزند شامل چيست
    3
نفقه فرزندان پس از طلاق    نفقه فرزندان بعد از طلاق
نفقه فرزند بعد از طلاق
نفقه فرزند بعد از طلاق چقدر است
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق
نفقه فرزند پسر بعد از طلاق
میزان نفقه فرزند بعد از طلاق
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چقدر است
پرداخت نفقه فرزند بعد از طلاق
مبلغ نفقه فرزند بعد از طلاق
    3
نفقه فرزندان بالای 18 سال    نفقه فرزند بالای 18 سال
    3
نفقه فرزندان در طلاق توافقی    نفقه فرزند در طلاق توافقی
میزان نفقه فرزند در طلاق توافقی
تعدیل نفقه فرزند در طلاق توافقی
نفقه فرزند بعد از طلاق توافقی
    3
نفقه فرزندان در قانون مدنی    نفقه فرزند در قانون مدنی
    3
نفقه فرزندان چقدر است    نفقه فرزند چقدر است
مبلغ نفقه فرزند چقدر است
نفقه فرزند دختر چقدر است
نفقه فرزند پسر چقدر است
نفقه فرزند ماهیانه چقدر است
هزینه نفقه فرزند چقدر است
نفقه ی فرزند چقدر است
نفقه زن و فرزند چقدر است
نفقه دو فرزند چقدر است
    3
نفقه فرزندان بعد از طلاق    نفقه فرزند بعد از طلاق چقدر است
نفقه فرزندان پس از طلاق
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق
نفقه فرزند پسر بعد از طلاق
میزان نفقه فرزند بعد از طلاق
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چقدر است
پرداخت نفقه فرزند بعد از طلاق
مبلغ نفقه فرزند بعد از طلاق
نفقه فرزند بعد از طلاق توافقی
    2
نفقه فرزند بعد از طلاق چقدر است    نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چقدر است
    3
نفقه فرزندان پس از طلاق    نفقه فرزندان بعد از طلاق
نفقه فرزند بعد از طلاق
نفقه فرزند بعد از طلاق چقدر است
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق
نفقه فرزند پسر بعد از طلاق
میزان نفقه فرزند بعد از طلاق
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چقدر است
پرداخت نفقه فرزند بعد از طلاق
مبلغ نفقه فرزند بعد از طلاق
    3
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق    نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چقدر است
    3
نفقه فرزند پسر بعد از طلاق    نفقه فرزند پسر بعد از طلاق چقدر است
میزان نفقه فرزند پسر بعد از طلاق
    3
میزان نفقه فرزند بعد از طلاق    مبلغ نفقه فرزند بعد از طلاق
مقدار نفقه فرزند بعد از طلاق
میزان نفقه فرزند پسر بعد از طلاق
    3
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چقدر است        3
پرداخت نفقه فرزند بعد از طلاق        3
مبلغ نفقه فرزند بعد از طلاق    میزان نفقه فرزند بعد از طلاق
میزان نفقه فرزند پسر بعد از طلاق
    3
نفقه فرزند بعد از طلاق توافقی        3
محاسبه نفقه فرزند به نرخ روز
نحوه محاسبه نفقه فرزند
فرمول محاسبه نفقه فرزند
    1
محاسبه نفقه فرزند به نرخ روز        2
نحوه محاسبه نفقه فرزند    فرمول محاسبه نفقه فرزند
نحوه تعیین نفقه فرزند
    2
فرمول محاسبه نفقه فرزند    نحوه محاسبه نفقه فرزند
    3
نحوه تعیین نفقه فرزند    نحوه محاسبه نفقه فرزند
نحوه محاسبه نفقه فرزندان
    3
فرمول محاسبه نفقه فرزند    نحوه محاسبه نفقه فرزند
    2
نحوه محاسبه نفقه فرزند    فرمول محاسبه نفقه فرزند
نحوه تعیین نفقه فرزند
    3