سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حضانت طفل یا اطفال پس از طلاق به پدر می‌رسد یا مادر✅مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است. در این میان فرقی بین طفل دختر و پسر وجود ندارد.

تقاضای حکم مبنی بر لغو حضانت از فرزند مشترک نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 4 رای: 0 رتبه: 0
تقاضای حکم مبنی بر لغو حضانت خوانده از فرزند مشترک نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 8 رای: 0 رتبه: 0
نمونه دادخواست تقاضای صدورحکم مبنی بر لغو حضانت نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 10 رای: 0 رتبه: 0


🔹تبصره – بعد از هفت سالگي درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي باشد.

🔹این حکم که در راستای حمایت از زنان

وضع شده است پیش از اصلاح به گونه ای دیگر بود. اماحمایت قانونگذار از زنان در تبصره ماده نیز وجود دارد. بنابراین در صورت اقتضاء مصلحت طفل ، این امکان وجود دارد تا پس از هفت سالگی نیز حضانت با مادر باشد. چنانکه شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر تهران در رایی حضانت طفل را به جهت وابستگی شدید وی به مادر و نیز ازدواج مجدد پدر و در راستای مصلحت کودک، به مادر سپرد.

🔹این در حالی است که حضانت دارای موانعی نیز می باشد. این موانع در قانون مدنی به شرح ذیل احصا گردیده است:

ماده واحده – ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:

🔹ماده ۱۱۷۳ – هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.🔹موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1⃣اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

2⃣ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

3⃣ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

4⃣سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.

5⃣ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

تقاضای حکم مبنی بر لغو حضانت از فرزند مشترک نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 4 رای: 0 رتبه: 0
تقاضای حکم مبنی بر لغو حضانت خوانده از فرزند مشترک نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 8 رای: 0 رتبه: 0
نمونه دادخواست تقاضای صدورحکم مبنی بر لغو حضانت نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 10 رای: 0 رتبه: 0

کلمات کلیدی :

حضانت طفل بعد از طلاق
حضانت طفل قبل از طلاق
نمونه دادخواست حضانت طفل
دستور موقت حضانت طفل
دادخواست حضانت طفل
    1
حضانت طفل بعد از طلاق        2
حضانت طفل قبل از طلاق    حضانت طفل بعد از طلاق
حضانت طفل قبل طلاق
    2
حضانت طفل بعد از طلاق        3
حضانت طفل قبل طلاق    حضانة الطفل قبل الطلاق
حضانت طفل قبل طلاق
    3
نمونه دادخواست حضانت طفل    نمونه دادخواست حضانت فرزند توسط مادر
نمونه دادخواست حضانت فرزند
نمونه دادخواست حضانت فرزند مشترک
نمونه دادخواست حضانت فرزند توسط پدر
نمونه درخواست حضانت فرزند
نمونه دادخواست خروج طفل تحت حضانت ازکشور
نمونه دادخواست حضانت فرزند قبل از طلاق
نمونه دادخواست سلب حضانت طفل
    2
نمونه دادخواست حضانت فرزند توسط مادر        3
نمونه دادخواست حضانت فرزند    نمونه دادخواست حضانت فرزند توسط پدر
نمونه دادخواست حضانت فرزند توسط مادر
نمونه دادخواست حضانت فرزند مشترک
نمونه دادخواست حضانت فرزند قبل از طلاق
نمونه دادخواست حضانت فرزندان
نمونه درخواست حضانت فرزند
نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند
نمونه دادخواست دستور موقت حضانت فرزند
    3
نمونه دادخواست حضانت فرزند مشترک        3
نمونه دادخواست حضانت فرزند توسط پدر        3
نمونه درخواست حضانت فرزند    نمونه دادخواست حضانت فرزند توسط مادر
نمونه دادخواست حضانت فرزند
نمونه دادخواست حضانت فرزند مشترک
نمونه دادخواست حضانت فرزند توسط پدر
نمونه دادخواست حضانت فرزند قبل از طلاق
نمونه دادخواست حضانت فرزندان
نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند
    3
نمونه دادخواست خروج طفل تحت حضانت ازکشور        3
نمونه دادخواست حضانت فرزند قبل از طلاق        3
نمونه دادخواست سلب حضانت طفل        3
دستور موقت حضانت طفل    دادخواست دستور موقت حضانت طفل
    2
دادخواست دستور موقت حضانت طفل        3
دادخواست حضانت طفل    دادخواست حضانت طفل توسط مادر
دادخواست حضانت طفل و تحويل فرزند
نمونه دادخواست حضانت طفل
دادخواست دستور موقت حضانت طفل
نمونه دادخواست سلب حضانت طفل
    2
دادخواست حضانت طفل توسط مادر        3
دادخواست حضانت طفل و تحويل فرزند        3
نمونه دادخواست حضانت طفل    نمونه دادخواست حضانت فرزند توسط مادر
نمونه دادخواست حضانت فرزند
نمونه دادخواست حضانت فرزند مشترک
نمونه دادخواست حضانت فرزند توسط پدر
نمونه درخواست حضانت فرزند
نمونه دادخواست خروج طفل تحت حضانت ازکشور
نمونه دادخواست حضانت فرزند قبل از طلاق
نمونه دادخواست سلب حضانت طفل
    3
دادخواست دستور موقت حضانت طفل        3
نمونه دادخواست سلب حضانت طفل        3
حضانت بچه بعد از فوت پدر
حضانت بچه قبل از طلاق
حضانت بچه طلاق
حضانت بچه در صورت طلاق
حضانت بچه بعد طلاق
حضانت بچه در طلاق توافقی
حضانت بچه ها
حضانت بچه بعد از مرگ پدر
حضانت بچه در هنگام طلاق
    1
حضانت بچه بعد از فوت پدر    حضانت بچه بعد از فوت پدر و مادر
حضانت بچه بعد از فوت پدر با کیست
حضانت فرزند بعد از فوت پدر و مادر
حضانت فرزند بعد از فوت پدر با کیست
حضانت کودک بعد از فوت پدر
حضانت بچه بعد از مرگ پدر
حضانت بچه پس از فوت پدر
حق حضانت بچه بعد از فوت پدر
حضانت بچه بعد فوت پدر
    2
حضانت بچه بعد از فوت پدر و مادر    حضانت فرزند بعد از فوت پدر و مادر
حضانت فرزند بعد از فوت پدروازدواج مادر
    3
حضانت بچه بعد از فوت پدر با کیست    حضانت فرزند بعد از فوت پدر با کیست
بعد از مرگ پدر حضانت بچه با کیست
    3
حضانت فرزند بعد از فوت پدر و مادر    حضانت فرزند بعد از فوت پدروازدواج مادر
    3
حضانت فرزند بعد از فوت پدر با کیست        3
حضانت کودک بعد از فوت پدر    حضانت فرزند بعد از فوت پدر و مادر
حضانت بچه بعد از فوت پدر
حضانت طفل بعد از فوت پدر
حضانت فرزندان بعد از فوت پدر
حضانت بچه بعد از فوت پدر با کیست
حضانت کودک بعد از مرگ پدر
حضانت کودک پس از فوت پدر
حضانت فرزند بعد از مرگ پدر
حضانت بچه بعد از مرگ پدر
    3
حضانت بچه بعد از مرگ پدر    حضانت بچه بعد از فوت پدر
حضانت فرزند بعد از مرگ پدر
حضانت بچه بعد از فوت پدر با کیست
حضانت کودک بعد از مرگ پدر
حضانت بچه ها بعد از مرگ پدر
حضانت فرزند بعد از فوت پدر و مادر
حضانت فرزند پس از مرگ پدر
حضانت بچه پس از فوت پدر
حضانت فرزند دختر بعد از مرگ پدر
    3
حضانت بچه پس از فوت پدر    حضانت بچه بعد از فوت پدر
حضانت فرزند پس از فوت پدر
حضانت بچه بعد از فوت پدر با کیست
حضانت کودک پس از فوت پدر
حضانت بچه بعد از فوت پدر با چه کسی است
حضانت فرزند بعد از فوت پدر و مادر
حضانت فرزند پس از مرگ پدر
حضانت کودک بعد از فوت پدر
حضانت بچه بعد از مرگ پدر
    3
حق حضانت بچه بعد از فوت پدر    حق حضانت فرزند بعد از فوت پدر
حق حضانت فرزند بعد فوت پدر
    3
حضانت بچه بعد فوت پدر    حضانت فرزند بعد فوت پدر
حضانت بچه بعد از فوت پدر
حضانت بچه بعد از فوت پدر با کیست
حضانت فرزند بعد از فوت پدر و مادر
حضانت کودک بعد از فوت پدر
حضانت بچه بعد از مرگ پدر
حق حضانت فرزند بعد فوت پدر
حضانت فرزند بعد از مرگ پدر
حضانت کودک بعد از مرگ پدر
    3
حضانت بچه قبل از طلاق    حضانت فرزند قبل از طلاق
حضانت بچه بعد از طلاق
حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست
حضانت کودک قبل از طلاق
حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی
حضانت فرزند پسر قبل از طلاق
حضانت فرزند دختر قبل از طلاق
حق حضانت فرزند قبل از طلاق
حضانت دختر بچه بعد از طلاق
    2
حضانت فرزند قبل از طلاق    حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست
حضانت فرزند بعد از طلاق
حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی
حضانت فرزند پسر قبل از طلاق
حضانت فرزند دختر قبل از طلاق
حق حضانت فرزند قبل از طلاق
دادخواست حضانت فرزند قبل از طلاق
قوانین حضانت فرزند قبل از طلاق
حضانت فرزند پسر بعد از طلاق
    3
حضانت بچه بعد از طلاق    حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی
حضانت دختر بچه بعد از طلاق
حضانت بچه پسر بعد از طلاق
حضانت بچه ها بعد از طلاق
شرایط حضانت بچه بعد از طلاق
قانون حضانت بچه بعد از طلاق
حق حضانت بچه بعد از طلاق
حضانت بچه بعد طلاق
حضانت فرزند پسر بعد از طلاق
    3
حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست    حضانت فرزند بعد از طلاق با کیست
حضانت فرزند پسر بعد از طلاق با کیست
حضانت فرزند دختر بعد از طلاق با کیست
    3
حضانت کودک قبل از طلاق    حضانت فرزند قبل از طلاق
حضانت کودک بعد از طلاق
حضانت بچه قبل از طلاق
حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست
حضانت طفل قبل از طلاق
حضانت كودك بعد از طلاق
حضانت کودکان بعد از طلاق
حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی
حضانت نوزاد بعد از طلاق
    3
حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی    حضانت فرزند دختر بعد از طلاق توافقي
حضانت فرزند پسر بعد از طلاق توافقی
    3
حضانت فرزند پسر قبل از طلاق    حضانت فرزند پسر بعد از طلاق
حضانت فرزند پسر بعد از طلاق با کیست
حضانت بچه پسر بعد از طلاق
حضانت نوزاد پسر بعد از طلاق
حق حضانت فرزند پسر بعد از طلاق
شرایط حضانت فرزند پسر بعد از طلاق
حضانت فرزند پسر بعد طلاق
حضانت فرزند پسر بعد از طلاق توافقی
قوانین حضانت فرزند پسر بعد از طلاق
    3
حضانت فرزند دختر قبل از طلاق    حضانت فرزند دختر بعد از طلاق
حضانت فرزند دختر بعد از طلاق توافقي
حضانت بچه دختر بعد از طلاق
قانون حضانت فرزند دختر بعد از طلاق
حضانت فرزند دختر بعد طلاق
حضانت فرزند دختر بعد از طلاق با کیست
حق حضانت فرزند دختر قبل از طلاق
حضانت فرزند خوانده دختر بعد از طلاق
شرایط حضانت فرزند دختر بعد از طلاق
    3
حق حضانت فرزند قبل از طلاق    حق حضانت فرزند بعد از طلاق
حق حضانت فرزندان بعد از طلاق
حق حضانت فرزند بعد طلاق
حق حضانت فرزند دختر قبل از طلاق
    3
حضانت دختر بچه بعد از طلاق        3
حضانت بچه طلاق    حضانت فرزند طلاق
حضانت بچه در طلاق
حضانت بچه بعد طلاق
حضانت بچه در طلاق توافقی
حضانت بچه موقع طلاق
قانون حضانت بچه طلاق
حضانت بچه قبل از طلاق
حضانت بچه در صورت طلاق
حضانت بچه در هنگام طلاق
    2
حضانت فرزند طلاق    حضانت فرزندان طلاق
حضانت فرزند در طلاق توافقی
حضانت فرزند بدون طلاق
حضانت فرزند بعد طلاق
حضانت فرزند در طلاق غیابی
حضانت فرزند بعداز طلاق
قانون حضانت فرزند طلاق
حضانت فرزند در طلاق با کیست
حضانت فرزند در طلاق خلع
    3
حضانت بچه در طلاق    حضانت بچه در طلاق توافقی
حضانت فرزند در طلاق توافقی
حضانت فرزند در طلاق غیابی
حضانت فرزند در طلاق با کیست
حضانت فرزند در طلاق خلع
حضانت بچه در صورت طلاق
حضانت بچه در هنگام طلاق
حضانت بچه ها در طلاق
حضانت بچه پسر در طلاق
    3
حضانت بچه بعد طلاق    حضانت فرزند بعد طلاق
حضانت بچه ها بعد طلاق
حق حضانت بچه بعد طلاق
حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی
حق حضانت فرزند بعد طلاق
حضانت فرزند دختر بعد طلاق
حضانت فرزند پسر بعد طلاق
حضانت دختر بچه بعد از طلاق
حضانت بچه پسر بعد از طلاق
    3
حضانت بچه در طلاق توافقی    حضانت فرزند در طلاق توافقی
حضانت فرزند پسر در طلاق توافقی
حضانت فرزند دختر در طلاق توافقی
شرایط حضانت فرزند در طلاق توافقی
حق حضانت فرزند در طلاق توافقی
حضانت بچه ها در طلاق توافقی
    3
حضانت بچه موقع طلاق        3
قانون حضانت بچه طلاق    قانون حضانت فرزند طلاق
قانون حضانت بچه بعد از طلاق
قانون حضانت فرزند در طلاق
قانون طلاق و حضانت بچه
    3
حضانت بچه قبل از طلاق    حضانت فرزند قبل از طلاق
حضانت بچه بعد از طلاق
حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست
حضانت کودک قبل از طلاق
حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی
حضانت فرزند پسر قبل از طلاق
حضانت فرزند دختر قبل از طلاق
حق حضانت فرزند قبل از طلاق
حضانت دختر بچه بعد از طلاق
    3
حضانت بچه در صورت طلاق    حضانت فرزند در صورت طلاق
حضانت فرزند دختر در صورت طلاق
    3
حضانت بچه در هنگام طلاق    حضانت فرزند پسر در زمان طلاق
حضانت فرزند دختر هنگام طلاق
    3
حضانت بچه در صورت طلاق    حضانت فرزند در صورت طلاق
حضانت فرزند دختر در صورت طلاق
    2
حضانت فرزند در صورت طلاق    حضانت فرزند دختر در صورت طلاق
در صورت طلاق حضانت فرزند با کیست
در صورت طلاق حضانت فرزند پسر با کیست
    3
حضانت فرزند دختر در صورت طلاق        3
حضانت بچه بعد طلاق    حضانت فرزند بعد طلاق
حضانت بچه ها بعد طلاق
حق حضانت بچه بعد طلاق
حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی
حق حضانت فرزند بعد طلاق
حضانت فرزند دختر بعد طلاق
حضانت فرزند پسر بعد طلاق
حضانت دختر بچه بعد از طلاق
حضانت بچه پسر بعد از طلاق
    2
حضانت فرزند بعد طلاق    حضانت فرزندان پس از طلاق
حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی
حق حضانت فرزند بعد طلاق
حضانت فرزند دختر بعد طلاق
حضانت فرزند پسر بعد طلاق
حضانت فرزند خوانده بعد طلاق
حضانت فرزند دختر پس از طلاق
حق حضانت فرزند پس از طلاق
قانون حضانت فرزند پس از طلاق
    3
حضانت بچه ها بعد طلاق    حضانت بچه ها بعد از طلاق
    3
حق حضانت بچه بعد طلاق    حق حضانت فرزند بعد طلاق
حق حضانت بچه بعد از طلاق
حق حضانت فرزند پس از طلاق
حق حضانت فرزند بعد از طلاق
حق حضانت فرزند دختر پس از طلاق
    3
حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی    حضانت فرزند دختر بعد از طلاق توافقي
حضانت فرزند پسر بعد از طلاق توافقی
    3
حق حضانت فرزند بعد طلاق    حق حضانت فرزند پس از طلاق
حق حضانت فرزندان بعد از طلاق
حق حضانت فرزند دختر پس از طلاق
    3
حضانت فرزند دختر بعد طلاق    حضانت فرزند دختر پس از طلاق
حضانت فرزند دختر بعد از طلاق
حضانت فرزند دختر بعد از طلاق توافقي
حضانت بچه دختر بعد از طلاق
حق حضانت فرزند دختر پس از طلاق
قانون حضانت فرزند دختر بعد از طلاق
حضانت فرزند دختر بعد از طلاق با کیست
حضانت فرزند خوانده دختر بعد از طلاق
شرایط حضانت فرزند دختر بعد از طلاق
    3
حضانت فرزند پسر بعد طلاق    حضانت فرزند پسر بعد از طلاق
حضانت فرزند پسر بعد از طلاق با کیست
حضانت بچه پسر بعد از طلاق
حضانت نوزاد پسر بعد از طلاق
شرایط حضانت فرزند پسر بعد از طلاق
حضانت فرزند پسر بعد از طلاق توافقی
قوانین حضانت فرزند پسر بعد از طلاق
حضانت فرزند دختر و پسر بعد از طلاق
قانون جدید حضانت فرزند پسر بعد از طلاق
    3
حضانت دختر بچه بعد از طلاق        3
حضانت بچه پسر بعد از طلاق    حضانت فرزند پسر بعد از طلاق
حضانت فرزند پسر بعد از طلاق با کیست
حضانت نوزاد پسر بعد از طلاق
شرایط حضانت فرزند پسر بعد از طلاق
حضانت فرزند پسر بعد طلاق
حضانت فرزند پسر بعد از طلاق توافقی
حضانت فرزند دختر و پسر بعد از طلاق
قانون جدید حضانت فرزند پسر بعد از طلاق
    3
حضانت بچه در طلاق توافقی    حضانت فرزند در طلاق توافقی
حضانت فرزند پسر در طلاق توافقی
حضانت فرزند دختر در طلاق توافقی
شرایط حضانت فرزند در طلاق توافقی
حق حضانت فرزند در طلاق توافقی
حضانت بچه ها در طلاق توافقی
    2
حضانت فرزند در طلاق توافقی    حضانت فرزندان در طلاق توافقی
حضانت فرزند پسر در طلاق توافقی
حضانت فرزند دختر در طلاق توافقی
شرایط حضانت فرزند در طلاق توافقی
حق حضانت فرزند در طلاق توافقی
حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی
در طلاق توافقی حضانت فرزند با کیست
    3
حضانت فرزند پسر در طلاق توافقی        3
حضانت فرزند دختر در طلاق توافقی    حضانت فرزند دختر بعد از طلاق توافقي
    3
شرایط حضانت فرزند در طلاق توافقی        3
حق حضانت فرزند در طلاق توافقی        3
حضانت بچه ها در طلاق توافقی        3
حضانت بچه ها    حضانت بچه ها در طلاق
حضانت بچه ها بعد از مرگ پدر
حضانت بچه ها در طلاق توافقی
حضانت بچه ها بعد از فوت پدر
حضانت بچه ها بعد از طلاق
حضانت بچه ها بعد طلاق
حضانت بچه های طلاق
حضانت بچه های بی سرپرست
حضانت بچه های زلزله زده کرمانشاه
    2
حضانت بچه ها در طلاق    حضانت بچه ها در طلاق توافقی
حضانت بچه ها بعد طلاق
حضانت بچه ها بعد از طلاق
حضانت بچه های طلاق
    3
حضانت بچه ها بعد از مرگ پدر    حضانت بچه ها بعد از فوت پدر
    3
حضانت بچه ها در طلاق توافقی        3
حضانت بچه ها بعد از فوت پدر    حضانت بچه ها بعد از مرگ پدر
    3
حضانت بچه ها بعد از طلاق    حضانت بچه ها بعد طلاق
حضانت کودکان بعد از طلاق
    3
حضانت بچه ها بعد طلاق    حضانت بچه ها بعد از طلاق
    3
حضانت بچه های طلاق        3
حضانت بچه های بی سرپرست        3
حضانت بچه های زلزله زده کرمانشاه        3
حضانت بچه بعد از مرگ پدر    حضانت بچه بعد از فوت پدر
حضانت فرزند بعد از مرگ پدر
حضانت بچه بعد از فوت پدر با کیست
حضانت کودک بعد از مرگ پدر
حضانت بچه ها بعد از مرگ پدر
حضانت فرزند بعد از فوت پدر و مادر
حضانت فرزند پس از مرگ پدر
حضانت بچه پس از فوت پدر
حضانت فرزند دختر بعد از مرگ پدر
    2
حضانت بچه بعد از فوت پدر    حضانت بچه بعد از فوت پدر و مادر
حضانت بچه بعد از فوت پدر با کیست
حضانت فرزند بعد از فوت پدر و مادر
حضانت فرزند بعد از فوت پدر با کیست
حضانت کودک بعد از فوت پدر
حضانت بچه بعد از مرگ پدر
حضانت بچه پس از فوت پدر
حق حضانت بچه بعد از فوت پدر
حضانت بچه بعد فوت پدر
    3
حضانت فرزند بعد از مرگ پدر    حضانت فرزند بعد از مرگ پدر با کیست
حضانت فرزندان بعد از مرگ پدر
حضانت فرزند بعد از فوت پدر
حضانت فرزند بعد از فوت پدر و مادر
حضانت فرزند بعد از فوت پدر با کیست
حضانت فرزند پس از مرگ پدر
حضانت فرزندان بعد از فوت پدر
حضانت فرزند دختر بعد از مرگ پدر
حضانت فرزند دختر بعد از فوت پدر
    3
حضانت بچه بعد از فوت پدر با کیست    حضانت فرزند بعد از فوت پدر با کیست
بعد از مرگ پدر حضانت بچه با کیست
    3
حضانت کودک بعد از مرگ پدر    حضانت فرزند بعد از مرگ پدر
حضانت کودک بعد از فوت پدر
حضانت بچه بعد از مرگ پدر
حضانت فرزندان بعد از مرگ پدر
حضانت فرزند بعد از فوت پدر
حضانت فرزند بعد از فوت پدر و مادر
حضانت بچه بعد از فوت پدر
حضانت طفل بعد از فوت پدر
حضانت فرزندان بعد از فوت پدر
    3
حضانت بچه ها بعد از مرگ پدر    حضانت بچه ها بعد از فوت پدر
    3
حضانت فرزند بعد از فوت پدر و مادر    حضانت فرزند بعد از فوت پدروازدواج مادر
    3
حضانت فرزند پس از مرگ پدر    حضانت فرزند بعد از مرگ پدر
حضانت فرزند پس از فوت پدر
حضانت فرزندان بعد از مرگ پدر
حضانت فرزند بعد از فوت پدر و مادر
حضانت فرزند بعد از فوت پدر با کیست
حضانت فرزندان بعد از فوت پدر
قانون حضانت فرزند پس از فوت پدر
حضانت فرزند دختر پس از فوت پدر
حضانت فرزند دختر بعد از مرگ پدر
    3
حضانت بچه پس از فوت پدر    حضانت بچه بعد از فوت پدر
حضانت فرزند پس از فوت پدر
حضانت بچه بعد از فوت پدر با کیست
حضانت کودک پس از فوت پدر
حضانت بچه بعد از فوت پدر با چه کسی است
حضانت فرزند بعد از فوت پدر و مادر
حضانت فرزند پس از مرگ پدر
حضانت کودک بعد از فوت پدر
حضانت بچه بعد از مرگ پدر
    3
حضانت فرزند دختر بعد از مرگ پدر    حضانت فرزند دختر بعد از فوت پدر
حضانت فرزند دختر پس از فوت پدر
    3
حضانت بچه در هنگام طلاق    حضانت فرزند پسر در زمان طلاق
حضانت فرزند دختر هنگام طلاق
    2
حضانت فرزند پسر در زمان طلاق        3
حضانت فرزند دختر هنگام طلاق        3