سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چه زمانی زن می تواند جدای از شوهر خودزندگی کند؟✅طبق مواد ۱۱۱۴و ۱۱۱۵قانون مدنی زن نمی‌تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند، اِلا اینکه در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه‌ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.
طبق ماده ۱۱۰۷قانون مدنی مسکن جزیی از حق نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند.

🔹نکته دیگر این ماده این است که مسکن تهیه شده باید متناسب با شان و مرتبه اجتماعی زن باشد و در غیر اینصورت زن می تواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند.🔹بر اساس ماده ۱۱۱۴قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

🔹همچنین طبق ماده ۱۰۰۵قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.

🔹البته اگر در زمان عقد شرط انتخاب محل سکونت را به زن داده باشند دیگر اختیار انتخاب مسکن بر عهده او خواهد بود و اگر زوجه بخواهد در خانه‌ای زندگی نکند قانون هم به استناد شرط ضمن عقد حق را به او می‌دهد.

کلمات کلیدی :

جدایی زن از شوهر
طلسم جدایی زن از شوهر
دلایل جدایی زن از شوهر
1
جدایی زن از شوهر تعبیر خواب جدایی زن از شوهر
دعا برای جدایی زن از شوهر
جدایی زن و شوهر در جدول
جدایی زن و شوهر
جدایی زن و شوهر در جدولانه
جدایی زن و شوهر در خواب
جدایی زن و شوهر در خواب تعبیر
جدايي زن و شوهر
طلسم جدایی زن و شوهر از راه دور
2
تعبیر خواب جدایی زن از شوهر تعبیر خواب جدا شدن زن از شوهر
تعبیر خواب جدا شدن زن از شوهرش
تعبیر خواب جدایی زن از مرد
تعبیر خواب جدا شدن زن از مرد
تعبير خواب جدا شدن زن و شوهر
3
دعا برای جدایی زن از شوهر دعا برای جدایی زن از مرد
دعای جدایی زن از شوهر
دعا برای جدایی زن و شوهر
دعایی برای جدایی زن و شوهر
دعای برای جدایی زن و شوهر
دعای جدایی زن شوهر
دعا برای جدایی بین زن و شوهر
دعا برای جدایی سریع زن و شوهر
دعا جدایی زن و شوهر
3
جدایی زن و شوهر در جدول جدایی زن و شوهر در جدولانه
جدایی زن و شوهر در حل جدول
معنی جدایی زن و شوهر در جدول
جدایی زن و شوهر حل جدولانه
3
جدایی زن و شوهر جدایی زن و شوهر در حل جدول
جدایی زن و شوهر
جدایی زن و شوهر بدون طلاق
جدایی زن و شوهر در جدولانه
جدایی زن و شوهر با جادو
جدایی زن و شوهر در خواب تعبیر
جدايي زن و شوهر
طلسم جدایی زن و شوهر
دعا جدایی زن و شوهر
3
جدایی زن و شوهر در جدولانه جدایی زن و شوهر حل جدولانه 3
جدایی زن و شوهر در خواب خواب جدایی زن و شوهر 3
جدایی زن و شوهر در خواب تعبیر   3
جدايي زن و شوهر جدایی زن و شوهر
جدایی زن و شوهر در جدولانه
جدایی زن و شوهر در خواب
جدایی زن و شوهر در خواب تعبیر
جدايي زن و شوهر
طلسم جدایی زن و شوهر
دعا جدایی زن و شوهر
جدایی بین زن و شوهر
معنی جدایی زن و شوهر
3
طلسم جدایی زن و شوهر از راه دور   3
طلسم جدایی زن از شوهر طلسم جدایی زن و شوهر از راه دور
طلسم جدایی زن و شوهر
طلسم جدايي زن و شوهر
طلسم جدایی زن شوهر
طلسم جدایی زن و شوهر قوی
2
طلسم جدایی زن و شوهر از راه دور   3
طلسم جدایی زن و شوهر طلسم جدایی زن و شوهر از راه دور
طلسم جدايي زن و شوهر
طلسم جدایی زن و شوهر قوی
طلسم جدایی زن و مرد
طلسم جدایی سریع زن و شوهر
شکستن طلسم جدایی زن و شوهر
طلسم قوی برای جدایی زن و شوهر
طلسم جدایی انداختن بین زن و شوهر
طلسم جدایی بین زن و مرد
3
طلسم جدايي زن و شوهر طلسم جدایی زن و شوهر از راه دور
طلسم جدایی زن و شوهر قوی
طلسم جدایی زن و مرد
طلسم جدایی سریع زن و شوهر
طلسم جدايي بين زن و شوهر
شکستن طلسم جدایی زن و شوهر
طلسم قوی برای جدایی زن و شوهر
طلسم جدایی انداختن بین زن و شوهر
طلسم جدایی بین زن و مرد
3
طلسم جدایی زن شوهر طلسم جدایی زن و شوهر
طلسم جدايي زن و شوهر
طلسم جدایی زن و شوهر از راه دور
طلسم جدایی بین زن وشوهر
طلسم جدایی قوی زن وشوهر
طلسم جدایی سریع زن و شوهر
شکستن طلسم جدایی زن و شوهر
طلسم قوی برای جدایی زن و شوهر
طلسم جدایی انداختن بین زن و شوهر
3
طلسم جدایی زن و شوهر قوی طلسم قوی برای جدایی زن و شوهر
طلسم جدایی قوی بین زن و شوهر
قویترین طلسم جدایی زن و شوهر
3
دلایل جدایی زن از شوهر دلایل جدایی زن و شوهر
دلایل جدایی زن از مرد
عوامل جدایی زن و شوهر
2
دلایل جدایی زن و شوهر علت جدایی زن و مرد
عوامل جدایی زن و شوهر
دلایل جدایی زن از شوهر
دلیل جدایی زن و شوهر
3
دلایل جدایی زن از مرد علت جدایی زن و مرد 3
عوامل جدایی زن و شوهر علت جدایی زن و مرد
علت جدایی زن و شوهر
3