سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کدام دادگاه است؟ اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.

مبنای اعاده دادرسی:

هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.

انواع اعاده دادرسی:

اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ اقامه آن

به دو نوع تقسیم می‌شود:

1- برابر بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.

2- در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود؛ این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.


جهات درخواست اعاده دادرسی:

اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‎زند و اعتبار احکام را سست می‎کند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که قانون مقرر کرده، قابل استفاده است. در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‎شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است.
بر اساس ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

جهات اعاده دادرسی عبارتند از:1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت اجرت‎المثل صادر کند.

2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان 10 میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت 15 میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارایه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.

3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.

4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن‎ که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

5- طرف مقابل درخواست‎کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‎ کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‎ عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.

6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‎آید که دلیل حقانیت درخواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
مرجع اعاده دادرسی
بر اساس ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است./
کلمات کلیدی :

مرجع اعاده دادرسی کیفری
مرجع اعاده دادرسی حقوقی
مرجع اعاده دادرسی در امور حقوقی
مرجع اعاده دادرسی در امور کیفری
مرجع اعاده دادرسی از احکام کیفری
مرجع اعاده دادرسی در امور مدنی
مرجع اعاده دادرسي
مرجع درخواست اعاده دادرسی
مرجع پذیرش اعاده دادرسی
1
مرجع اعاده دادرسی کیفری مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی کیفری
مرجع تقدیم اعاده دادرسی کیفری
مرجع درخواست اعاده دادرسی کیفری
مرجع اعاده دادرسی از احکام کیفری
مرجع اعاده دادرسی در امور کیفری
2
مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی کیفری   3
مرجع تقدیم اعاده دادرسی کیفری مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی کیفری 3
مرجع درخواست اعاده دادرسی کیفری مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی کیفری 3
مرجع اعاده دادرسی از احکام کیفری   3
مرجع اعاده دادرسی در امور کیفری   3
مرجع اعاده دادرسی حقوقی مرجع اعاده دادرسی در امور حقوقی
مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی حقوقی
مرجع صالح اعاده دادرسی مدنی
2
مرجع اعاده دادرسی در امور حقوقی مرجع اعاده دادرسی در امور مدنی 3
مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی حقوقی   3
مرجع صالح اعاده دادرسی مدنی   3
مرجع اعاده دادرسی در امور حقوقی مرجع اعاده دادرسی در امور مدنی 2
مرجع اعاده دادرسی در امور مدنی   3
مرجع اعاده دادرسی در امور کیفری   2
مرجع اعاده دادرسی از احکام کیفری   2
مرجع اعاده دادرسی در امور مدنی   2
مرجع اعاده دادرسي مرجع اعاده دادرسی در امور حقوقی
مرجع اعاده دادرسی
مرجع اعاده دادرسی در امور کیفری
مرجع اعاده دادرسی حقوقی
مرجع اعاده دادرسی کیفری
مرجع اعاده دادرسی از احکام کیفری
مرجع اعاده دادرسی در امور مدنی
مرجع رسيدگي به اعاده دادرسي
2
مرجع اعاده دادرسی در امور حقوقی مرجع اعاده دادرسی در امور مدنی 3
مرجع اعاده دادرسی مرجع اعاده دادرسی کیفری
مرجع اعاده دادرسی حقوقی
مرجع اعاده دادرسی در امور حقوقی
مرجع اعاده دادرسی در امور کیفری
مرجع اعاده دادرسی از احکام کیفری
مرجع اعاده دادرسی در امور مدنی
مرجع اعاده دادرسي
مرجع درخواست اعاده دادرسی
مرجع پذیرش اعاده دادرسی
3
مرجع اعاده دادرسی در امور کیفری   3
مرجع اعاده دادرسی حقوقی مرجع اعاده دادرسی در امور حقوقی
مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی حقوقی
مرجع صالح اعاده دادرسی مدنی
3
مرجع اعاده دادرسی کیفری مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی کیفری
مرجع تقدیم اعاده دادرسی کیفری
مرجع درخواست اعاده دادرسی کیفری
مرجع اعاده دادرسی از احکام کیفری
مرجع اعاده دادرسی در امور کیفری
3
مرجع اعاده دادرسی از احکام کیفری   3
مرجع اعاده دادرسی در امور مدنی   3
مرجع رسيدگي به اعاده دادرسي مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی حقوقی
مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی کیفری
مرجع صالح رسیدگی به اعاده دادرسی
3
مرجع درخواست اعاده دادرسی مرجع درخواست اعاده دادرسی کیفری
مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی
مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی کیفری
مرجع دادخواست اعاده دادرسی
2
مرجع درخواست اعاده دادرسی کیفری مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی کیفری 3
مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی 3
مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی کیفری   3
مرجع دادخواست اعاده دادرسی مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی
مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی کیفری
مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی حقوقی
3
مرجع پذیرش اعاده دادرسی   2