سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طلاق توافقی


✅یکی از انواع طلاق، طلاق توافقی است؛ اما در متون قانونیطلاق توافقی تعریف نشده است. در قانون طلاقی داریم به نام خلع. در طلاق خلع زن به واسطه كراهتی كه از مرد دارد باید مالی كمتر، معادل یا بیشتر از مهریه خود را به مرد بدهد تا او را راضی به طلاق كند. قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به خلع توجیه می‌كنند در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌كنند از یكدیگر جدا شوند و این توافق در حكم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌كند.

نمونه دادخواست طلاق توافقی
 


🔹برای گرفتن طلاق توافقی، نیازی به شرایط و دلایل محکمه پسند وجود ندارد و زوجین با توجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به این نتیجه می رسند که دیگر نمی توانند با هم زندگی کنند و جهت انجام طلاق توافقی به طور مشترک در دادگاه خانواده حاضر می شوند و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ی طلاق توافقی را بنمایند. تمام شرایط مالی و غیرمالی نیز با توجه به توافق زوجین در دادنامه و سند طلاق منظور می‌گردد مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت طرفین یا یکی از آنها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.

 

نمونه دادخواست طلاق توافقی

 

کلمات کلیدی :

طلاق توافقی چگونه است
طلاق توافقی چقدر طول می کشد؟
طلاق توافقی به انگلیسی
طلاق توافقی در کانادا
طلاق توافقی در ترکیه
طلاق توافقی در خارج از کشور
طلاق توافقی و مهریه
طلاق توافقی بدون وکیل
طلاق توافقی در دوران عقد
1
طلاق توافقی چگونه است طلاق توافقي چگونه است
مراحل طلاق توافقی چگونه است
درخواست طلاق توافقی چگونه است
شرایط طلاق توافقی چگونه است
روند طلاق توافقی چگونه است
طلاق توافقی چیست؟ و چگونه است؟
مهریه در طلاق توافقی چگونه است
طلاق توافقی در دوران عقد چگونه است
دادخواست طلاق توافقی چگونه است
2
طلاق توافقي چگونه است مراحل طلاق توافقی چگونه است
درخواست طلاق توافقی چگونه است
شرایط طلاق توافقی چگونه است
روند طلاق توافقی چگونه است
طلاق توافقی چیست؟ و چگونه است؟
مهریه در طلاق توافقی چگونه است
طلاق توافقی در دوران عقد چگونه است
دادخواست طلاق توافقی چگونه است
مشاوره طلاق توافقی چگونه است
3
مراحل طلاق توافقی چگونه است   3
درخواست طلاق توافقی چگونه است دادخواست طلاق توافقی چگونه است 3
شرایط طلاق توافقی چگونه است   3
روند طلاق توافقی چگونه است مراحل طلاق توافقی چگونه است 3
طلاق توافقی چیست؟ و چگونه است؟   3
مهریه در طلاق توافقی چگونه است   3
طلاق توافقی در دوران عقد چگونه است   3
دادخواست طلاق توافقی چگونه است   3
طلاق توافقی چقدر طول می کشد؟ طلاق توافقي چقدر طول مي كشد
گرفتن طلاق توافقی چقدر طول می کشد؟
2
طلاق توافقي چقدر طول مي كشد   3
گرفتن طلاق توافقی چقدر طول می کشد؟   3
طلاق توافقی به انگلیسی معنی طلاق توافقی به انگلیسی 2
معنی طلاق توافقی به انگلیسی   3
طلاق توافقی در کانادا   2
طلاق توافقی در ترکیه   2
طلاق توافقی در خارج از کشور طلاق توافقی خارج از کشور 2
طلاق توافقی خارج از کشور طلاق توافقی در خارج از کشور 3
طلاق توافقی و مهریه طلاق توافقی بخشش مهریه
طلاق توافقي و مهريه
قوانین طلاق توافقی و مهریه
شرایط طلاق توافقی و مهریه
طلاق توافقی و بخشیدن مهریه
طلاق توافقی و بخشش مهریه
طلاق توافقی مهریه تعلق میگیرد
طلاق توافقی مهریه
طلاق توافقي مهريه
2
طلاق توافقی بخشش مهریه طلاق توافقی و بخشش مهریه
طلاق توافقی و بخشیدن مهریه
طلاق توافقی با بخشش مهریه
3
طلاق توافقي و مهريه طلاق توافقي مهريه
قوانین طلاق توافقی و مهریه
شرایط طلاق توافقی و مهریه
طلاق توافقی و بخشیدن مهریه
طلاق توافقی و بخشش مهریه
طلاق توافقی مهریه تعلق میگیرد
طلاق توافقی مهریه
طلاق توافقی و گرفتن مهریه
طلاق توافقی و بذل مهریه
3
قوانین طلاق توافقی و مهریه شرایط طلاق توافقی و مهریه 3
شرایط طلاق توافقی و مهریه قوانین طلاق توافقی و مهریه 3
طلاق توافقی و بخشیدن مهریه طلاق توافقی بخشش مهریه
طلاق توافقی و بخشش مهریه
طلاق توافقی با بخشش مهریه
3
طلاق توافقی و بخشش مهریه طلاق توافقی بخشش مهریه
طلاق توافقی و بخشیدن مهریه
3
طلاق توافقی مهریه تعلق میگیرد در صورت طلاق توافقی مهریه تعلق میگیرد
در طلاق توافقی مهریه به زن تعلق میگیرد
3
طلاق توافقی مهریه طلاق توافقی مهریه تعلق میگیرد
طلاق توافقی مهریه دارد؟
طلاق توافقی بخشش مهریه
طلاق توافقي مهريه
طلاق توافقی و مهریه
در طلاق توافقی مهریه چگونه است
طلاق توافقی و بخشش مهریه
طلاق توافقی و بخشیدن مهریه
قوانین طلاق توافقی و مهریه
3
طلاق توافقي مهريه طلاق توافقی مهریه تعلق میگیرد
طلاق توافقی مهریه
طلاق توافقي و مهريه
طلاق توافقی مهریه دارد؟
3
طلاق توافقی بدون وکیل طلاق توافقی بدون وکیل چقدر طول میکشه
طلاق توافقی بدون وکیل چند روز طول میکشد
طلاق توافقي بدون وكيل
هزینه طلاق توافقی بدون وکیل
شرایط طلاق توافقی بدون وکیل
زمان طلاق توافقی بدون وکیل
مدت زمان طلاق توافقی بدون وکیل
مراحل درخواست طلاق توافقی بدون وکیل
شرايط طلاق توافقي بدون وكيل
2
طلاق توافقی بدون وکیل چقدر طول میکشه   3
طلاق توافقی بدون وکیل چند روز طول میکشد   3
طلاق توافقي بدون وكيل شرايط طلاق توافقي بدون وكيل
مراحل طلاق توافقي بدون وكيل
3
هزینه طلاق توافقی بدون وکیل   3
شرایط طلاق توافقی بدون وکیل شرايط طلاق توافقي بدون وكيل 3
زمان طلاق توافقی بدون وکیل مدت زمان طلاق توافقی بدون وکیل 3
مدت زمان طلاق توافقی بدون وکیل   3
مراحل درخواست طلاق توافقی بدون وکیل   3
شرايط طلاق توافقي بدون وكيل   3
طلاق توافقی در دوران عقد طلاق توافقی در دوران عقد چقدر طول میکشد
طلاق توافقی در دوران عقد چقدر زمان میبرد
طلاق توافقی در دوران عقد چگونه است
طلاق توافقی در دوران عقد چیست
مراحل طلاق توافقی در دوران عقد
دادخواست طلاق توافقی در دوران عقد
مراحل طلاق توافقي در دوران عقد
شرايط طلاق توافقي در دوران عقد
طلاق توافقی دوران عقد
2
طلاق توافقی در دوران عقد چقدر طول میکشد   3
طلاق توافقی در دوران عقد چقدر زمان میبرد   3
طلاق توافقی در دوران عقد چگونه است   3
طلاق توافقی در دوران عقد چیست   3
مراحل طلاق توافقی در دوران عقد مراحل طلاق توافقي در دوران عقد
مراحل طلاق توافقی در دوران عقد بدون وکیل
مراحل طلاق توافقی در زمان عقد
مراحل قانونی طلاق توافقی در دوران عقد
3
دادخواست طلاق توافقی در دوران عقد نمونه دادخواست طلاق توافقی در دوران عقد 3
مراحل طلاق توافقي در دوران عقد مراحل طلاق توافقي در دوران عقد
مراحل طلاق توافقی در دوران عقد بدون وکیل
مراحل طلاق توافقی در زمان عقد
مراحل قانونی طلاق توافقی در دوران عقد
3
شرايط طلاق توافقي در دوران عقد شرایط طلاق توافقی دوران عقد
شرایط طلاق توافقی در زمان عقد
3
طلاق توافقی دوران عقد طلاق توافقی در دوران عقد
طلاق توافقی در دوران عقد چقدر طول میکشد
طلاق توافقی در دوران عقد چگونه است
شرایط طلاق توافقی دوران عقد
مراحل طلاق توافقی در دوران عقد
دادخواست طلاق توافقی در دوران عقد
مراحل طلاق توافقي در دوران عقد
شرايط طلاق توافقي در دوران عقد
مراحل قانونی طلاق توافقی در دوران عقد
3