سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نکات مهم درباره ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا - راهنمای شعبات و دفاتر1️⃣ ثبت نام اشخاص حقوقی دولتی  تنها از طریق بالاترین سطح سازمان ها یا ادارات در تهران انجام  می شود.

2️⃣ برای ارایه دادخواست توسط نماینده یا  مدیر اشخاص حقوقی  در اختیار داشتن  شناسه ملی سازمان /اداره /شرکت الزامی است.

3️⃣ برای اشخاص حقوقی خصوصی در صورت مراجعه نماینده حقوقی ارایه گواهی نمایندگی با درج تاریخ انقضاء نمایندگی الزامی است.

4️⃣ در زمان ثبت نام ،ارایه مدارک اشخاص حقوقی (گواهی ثبت، آگهی آخرین تغییرات ) الزامی است.


5️⃣ شخص مراجعه کننده  پس از ثبت نام اختیار تغییر نماینده قاونی یا مدیر حساب کاربری را در سامانه ثنا دارد.

6️⃣ نماینده قانونی یا مدیر حساب کاربری می تواند شخص یا اشخاص دیگری را (پیش از آن  باید بصورت شخص حقیقی ثبت نام شده باشد)به عنوان افراد مجاز برای دسترسی به حساب کاربری معرفی نماید.

7️⃣امکان گروه بندی و ارسال خودکار ابلاغیه ها به تفکیک "حوزه صادر کننده ابلاغیه" و نوع" مرجع صادر کننده ابلاغیه" برای نماینده قاونی یا مدیر حساب کاربری در سامانه ثنا وجود دارد.

8️⃣از ابتدای آبان ماه 1396 ارایه خدمات قضایی به اشخاص حقوقی منوط به ثبت نام در سامانه خواهد بود

کلمات کلیدی

ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
ثبت نام اشخاص حقوقی در ثنا
ثبت نام اشخاص حقوقی برای دریافت کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه بام
ثبت نام اشخاص حقوقی مالیاتی
ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقوقی مالیات بر ارزش افزوده
ثبت نام اشخاص حقیقی
ثبت نام اشخاص حقیقی برای کد اقتصادی
1
ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه ثنا قوه قضاییه
ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه ثنا
راهنمای ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
شرایط ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
2
ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه ثنا قوه قضاییه   3
ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه ثنا ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه ثنا قوه قضاییه
ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
نحوه ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
راهنمای ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
شرایط ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
3
راهنمای ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا نحوه ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا 3
شرایط ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا   3
ثبت نام اشخاص حقوقی در ثنا ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه ثنا قوه قضاییه
ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه ثنا
نحوه ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
راهنمای ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
شرایط ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
ثبت نام ثنا اشخاص حقوقی
2
ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه ثنا قوه قضاییه
ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه ثنا
راهنمای ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
شرایط ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
3
ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه ثنا قوه قضاییه   3
ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه ثنا ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه ثنا قوه قضاییه
ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
نحوه ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
راهنمای ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
شرایط ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
3
نحوه ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا   3
راهنمای ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا نحوه ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا 3
شرایط ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا   3
ثبت نام ثنا اشخاص حقوقی ثبت نام سامانه ثنا برای اشخاص حقوقی
ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
فرم ثبت نام ثنا اشخاص حقوقی
راهنمای ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
شرایط ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
3
ثبت نام اشخاص حقوقی برای دریافت کد اقتصادی ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی
فرم پیش ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی
2
ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی فرم پیش ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی 3
فرم پیش ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی   3
ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه بام   2
ثبت نام اشخاص حقوقی مالیاتی ثبت نام اشخاص حقیقی مالیاتی
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی مالیاتی
ثبت نام اشخاص حقیقی مالیات بر ارزش افزوده
ثبت نام اشخاص حقیقی در نظام مالیاتی
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی مالیات
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی
پیش ثبت نام مالیاتی اشخاص حقوقی
2
ثبت نام اشخاص حقیقی مالیاتی ثبت نام اشخاص حقوقی مالیاتی
ثبت نام اشخاص حقیقی مالیات بر ارزش افزوده
ثبت نام اشخاص حقیقی در نظام مالیاتی
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی مالیاتی
دفترچه ثبت نام اشخاص حقیقی سازمان امور مالیاتی
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقیقی سازمان امور مالیاتی کشور
ثبت نام اشخاص حقیقی مالیات
ثبت نام اشخاص حقوقی مالیات بر ارزش افزوده
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی مالیات
3
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی مالیاتی دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی مالیات
دفترچه ثبت نام اشخاص حقیقی سازمان امور مالیاتی
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی امور مالیاتی
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی تهران
دفترچه ثبت نام مالیاتی اشخاص حقیقی
راهنمای دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
3
ثبت نام اشخاص حقیقی مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام اشخاص حقوقی مالیات بر ارزش افزوده 3
ثبت نام اشخاص حقیقی در نظام مالیاتی ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
اشخاص حقیقی مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی
3
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی مالیات دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقیقی سازمان امور مالیاتی کشور
3
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی تهران
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
دفترچه ثبت نام اشخاص حقیقی سازمان امور مالیاتی
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقیقی سازمان امور مالیاتی کشور
راهنمای دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
3
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقیقی سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
راهنمای دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
3
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقیقی سازمان امور مالیاتی کشور
3
پیش ثبت نام مالیاتی اشخاص حقوقی پیش ثبت نام اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی
پیش ثبت نام مالیاتی اشخاص حقیقی
پیش ثبت نام مالیات اشخاص حقیقی
پیش ثبت نام اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی
کد رهگیری پیش ثبت نام مالیاتی اشخاص حقیقی
3
ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی ثبت نام اشخاص حقیقی کد اقتصادی
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقیقی برای کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی
پیش ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی
راهنمای ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی
سامانه ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی
مراحل ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی
2
ثبت نام اشخاص حقیقی کد اقتصادی ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقيقي كد اقتصادي
ثبت نام اشخاص حقیقی برای کد اقتصادی
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
پیش ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقیقی
سامانه ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقیقی
نحوه ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقیقی
3
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی 3
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی   3
ثبت نام اشخاص حقیقی برای کد اقتصادی ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقیقی کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقيقي كد اقتصادي
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
فرم پیش ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی
3
ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی فرم پیش ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی 3
پیش ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی پیش ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقیقی
پیش ثبت نام کد اقتصادی جدید اشخاص حقوقی
راهنمای پیش ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقیقی
پیش ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقیقی نظام مهندسی
راهنمای پیش ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی
پیگیری پیش ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی
سامانه پیش ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی
اصلاح اطلاعات پیش ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی
3
راهنمای ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی راهنمای ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقیقی
نحوه ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقیقی
راهنمای پیش ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقیقی
3
سامانه ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی سامانه ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقیقی
سامانه پیش ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی
سامانه پیش ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقیقی
3
مراحل ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی مراحل ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقیقی 3
ثبت نام اشخاص حقوقی مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام اشخاص حقیقی مالیات بر ارزش افزوده
فرم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقوقی
2
ثبت نام اشخاص حقیقی مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام اشخاص حقوقی مالیات بر ارزش افزوده 3
فرم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقوقی   3
ثبت نام اشخاص حقیقی ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه ثنا
ثبت نام اشخاص حقیقی مالیات
ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه ستاد
ثبت نام اشخاص حقیقی مالیات بر ارزش افزوده
ثبت نام اشخاص حقیقی برای کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه ثنا قوه قضاییه
ثبت نام اشخاص حقیقی مالیاتی
ثبت نام اشخاص حقیقی در نظام مالیاتی
2
ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی فرم پیش ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی 3
ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه ثنا ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه ثنا قوه قضاییه
ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
نحوه ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
راهنمای ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
شرایط ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا
3
ثبت نام اشخاص حقیقی مالیات ثبت نام اشخاص حقیقی مالیات بر ارزش افزوده
ثبت نام اشخاص حقیقی مالیاتی
ثبت نام اشخاص حقوقی مالیاتی
ثبت نام اشخاص حقیقی در نظام مالیاتی
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی مالیاتی
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی مالیات
دفترچه ثبت نام اشخاص حقیقی سازمان امور مالیاتی
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقیقی سازمان امور مالیاتی کشور
ثبت نام اشخاص حقوقی مالیات بر ارزش افزوده
3
ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه ستاد   3
ثبت نام اشخاص حقیقی مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام اشخاص حقوقی مالیات بر ارزش افزوده 3
ثبت نام اشخاص حقیقی برای کد اقتصادی ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقیقی کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقيقي كد اقتصادي
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
فرم پیش ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی
3
ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه ثنا قوه قضاییه   3
ثبت نام اشخاص حقیقی مالیاتی ثبت نام اشخاص حقوقی مالیاتی
ثبت نام اشخاص حقیقی مالیات بر ارزش افزوده
ثبت نام اشخاص حقیقی در نظام مالیاتی
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی مالیاتی
دفترچه ثبت نام اشخاص حقیقی سازمان امور مالیاتی
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقیقی سازمان امور مالیاتی کشور
ثبت نام اشخاص حقیقی مالیات
ثبت نام اشخاص حقوقی مالیات بر ارزش افزوده
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی مالیات
3
ثبت نام اشخاص حقیقی در نظام مالیاتی ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
اشخاص حقیقی مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی
3
ثبت نام اشخاص حقیقی برای کد اقتصادی ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقیقی کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقيقي كد اقتصادي
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
فرم پیش ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی
2
ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی فرم پیش ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی 3
ثبت نام اشخاص حقیقی کد اقتصادی ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقيقي كد اقتصادي
ثبت نام اشخاص حقیقی برای کد اقتصادی
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
پیش ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقیقی
سامانه ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقیقی
نحوه ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقیقی
3
ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی ثبت نام اشخاص حقیقی کد اقتصادی
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقیقی برای کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی
پیش ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی
راهنمای ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی
سامانه ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی
مراحل ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی
3
ثبت نام اشخاص حقيقي كد اقتصادي ثبت نام اشخاص حقیقی کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقیقی برای کد اقتصادی
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی
3
دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی 3
دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی کد اقتصادی   3
فرم پیش ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی