سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برای خرید املاک موروثی، حتما به این نکات دقت کنید:


✍️ اگر قصد خرید املاک موروثی را دارید، بایستی در هنگام انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم مبایعه نامه، به نکات ذیل توجه و دقت کافی بعمل آورده تا در آینده با مشکلی مواجه نگردید.

✅۱- لزوم ارایه اصل سند مالکیت

✅۲- لزوم ارایه گواهی حصر وراثت

✅۳- حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله


✅۴- لزوم ارایه مفاصا حساب مالیات بر ارث


✅۵- عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث

✅۶- ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور

✅۷- پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله

✅۸- لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه از متوفی

✅۹- درج شماره و مشخصات مدارک مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه، قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث، وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی

کلکات کلیدی :

 

خرید ملک موروثی
خرید خانه موروثی
فروش املاک موروثی
1
خرید ملک موروثی فروش ملک موروثی
خرید خانه موروثی
خرید ملک ارثی
وکالت خرید ملک موروثی
2
فروش ملک موروثی خرید ملک موروثی
نحوه فروش ملک موروثی
دستور فروش ملک موروثی
دادخواست فروش ملک موروثی
فروش خانه موروثی
3
خرید خانه موروثی خرید ملک موروثی
فروش خانه موروثی
3
خرید ملک ارثی فروش ملک ارثی 3
وکالت خرید ملک موروثی   3
خرید خانه موروثی خرید ملک موروثی
فروش خانه موروثی
2
خرید ملک موروثی فروش ملک موروثی
خرید خانه موروثی
خرید ملک ارثی
وکالت خرید ملک موروثی
3
فروش خانه موروثی فروش خانه ارثی 3
فروش املاک موروثی فروش ملک موروثی 2
فروش ملک موروثی خرید ملک موروثی
نحوه فروش ملک موروثی
دستور فروش ملک موروثی
دادخواست فروش ملک موروثی
فروش خانه موروثی
3
 
 

در هنگام انجام معامله.کلمات کلیدی