سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مهلت پرداخت دیه در ماده ۴۸۸  قانون مجارات اسلامی پیش بینی شده است

 

نمونه متن و فرم استشهادیه اعسار و تقسیط محکوم به پرداخت وجه
مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:  
 نمونه استشهادیه محلی برای اعسار و تقسیط مهریه
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری
 دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه وقرار تامین خواسته
تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ له مکلف به قبول آن است.

اشــتـــراک گــــذاری