سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آزادی مشروطاگر بیش از ده سال باشد بعد از گذراندن نصف مجازات در زندان. و برای باقیمانده ان #پس از صدور حکم قطعی مدت ۱تا۵سال ازادی مشروط میدهد.

اگر فردی به ۲۰سال حبس محکوم شوذ باید نصف ان را ۱۰سال را تحمل کند و بعد قاضی صادرکننده حکم قطعی به ۱تا۵ سال ازادی مشروط حکم دهد.

📚اگر مدت مجازات حبس ده سال یا کمتر از ان باشد باید۱/۳حبس را بگذراند

✍🏾در چه صورتی باقیمانده حبس #کمتراز یک سال ازادی مشروط است؟؟
اگر کسی به۱۷ماه حبس محکوم بعد۱/۳مجازات را بگذراند باقی مانده کمتر از یکسال خواهد بود.

✍🏾مجازات های جایگزین حبس :


🔹ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی : مجازات جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.
تبصره - دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.
🔸ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی تعریفی از مجازات های جایگزین حبس ارائه نکرده است ولی به بیان مصادیق این مجازات ها پرداخته است.
🔹برای اعمال مجازات های جایگزین حبس گذشت شاکی و همچنین وجود جهات تخفیف نیز لازم است و در صورت عدم وجود این شروط دادگاه نمی تواند حکم به مجازات های جایگزین حبس صادر نماید.


🔸مجازات های جایگزین حبس حصری هستند و دادگاه نمی تواند خارج از این موارد حکم دهد. و حداکثر می تواند از دو مورد آنها در مورد محکوم استفاده نماید.
🔹دادگاه می تواند با توجه به وضعیت محکوم علیه و آثار اجرای حکم، نسبت به تشدید، تخفیف، تبدیل، تقلیل یا توقیف موقت مجازات مورد حکم تصمیم بگیرد.

✍🏾ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی : مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.
🔸دادگاه موظف به اجرای مقررات ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم درجه هشت است و اعمال این ماده اختیاری نیست.
🔹ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مختص جرایم عمدی خواهد بود.
🔸ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی : مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد :
الف - بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا شلاق تعزیری
ب - یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه
🔘دادگاه موظف به اجرای ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات درجه هفت می باشد.
🖌ملاک در احتساب حداکثر مجازات، حداکثر مجازات در قانون می باشد و نه میزان مجازات مقرر شده در حکم دادگاه.
⭕️ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مختص جرایم عمدی است.

خدمات عمومی رایگان#بارضایت محکوم وبرای مدت #معین تحت نظارت قاضی اجرای احکام خواهد بود.

ساعات ارائه خدمات عمومی
برای افراد شاغل بیش از ۴ساعت
و‌برای افراد غیر شاغل بیش از ۸ساعت در روز نخواهد بود

🖌دادگاه #نمیتواند به بیش از یک‌خدمت عمومی در این فصل‌حکم دهد
💢درصورت عدم‌رضایت محکوم مجازات اصلی مورد حک مواقع میشود   
🔘قاضی اجرا حکم با توجه وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی ویا معذوریت های خانوادگی ومانند انها
میتواندانجام خدمات عمومی را به طور موقت #حداکثر تا۳ماه در طول دوره #تعلیق نماید یا تبدیل به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده پیشنهاد دهد. 

اشــتـــراک گــــذاری