سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

قرارداد ارفاقی چیست؟

دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل عدم پرداخت اجاره بها
در قانون تجارت تعریفے از قرارداد ارفاقے ارائہ نشده‌است و تنها مقرر گشتہ: عضوناظر در ظرف هشت روزاز تاريخ موعدے ڪه بموجب نظامنامه مذڪور در ماده 467 معين شده به توسط دفتردار محڪمه ڪليه طلبڪارهائے را ڪه طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتا قبول شده است براے مشاوره درانعقاد قرارداد ارفاقے دعوت مےنمايد، موضوع دعوت مجمع طلبڪارهادررقعه هاے دعوت واعلانات مندرجه درجرايدبايدتصريح شود. (م. ۴۷۶ ق.ت)

درسنامه تدریس طلائی حقوق مدنی (٣) قواعد عمومی قراردادھا تألیف: محمود باقی

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی


قرارداد ارفاقے بين طلبڪارانے ڪه لااقل

(ماده ۴۸۰ قانون تجارت نصف بہ علاوهٔ يڪ نفر آنها با داشتن حداقل سه‌‌چهارم از ڪلیہ مطالباتے ڪه مورد تائيد و تصديق قرار گرفتہ باشد با شرايط و ضوابطے ڪه در قانون تعيين گرديده بستہ مے‌شود.

نمونه لایحه سهل انگاری وکیل (در تنظیم قرار داد وکالت با شما)


تاجر محڪوم بہ ورشڪستگے (ماده ۴۸۳ قانون تجارت) بہ تقلب نباشد.
اگر تاجر بہ ‌عنوان ورشڪستہ بہ تقلب تعقيب شده ولے محڪوم نشده باشد طلبڪاران بايد اعلام نظر نمايند ڪه با احتمال برائت او چه تصميمے اتخاذ خواهند نمود.
اگر تاجر بہ ورشڪستگى بہ تقصير محڪوم شده باشد انعقاد ارفاقے ممڪن است (ماده ۴۸۴ قانون تجارت) و بستگے بہ نظر طلبڪاران او دارد.اما اگر تاجر تعقيب شده ولے محڪوم نشده باشد طلبڪاران مےتوانند نتيجه تصميمات خود را موڪول بہ رسيدگى نموده و بستن قرارداد ارفاقے را به تأخير بيندازند.

طلب طلبڪارها بايد به تائيد و تصديق اداره يا مدير تصفيہ رسيده باشد.
گزارش ڪار تاجر ورشکستہ در مجمع طلبڪارها وسيلہ مدير تصفيه ارائہ و به امضاء او و عضو ناظر رسيده و مذاڪرات و تصميمات مجمع طلبڪارها صورت‌جلسہ شده باشد.

از ڪلیہ طلبڪارانے ڪه طلب آنها مورد تائيد قرار گرفتہ دعوت شده باشد.

درسنامه تدریس طلائی حقوق مدنی (٣) قواعد عمومی قراردادھا تألیف: محمود باقی

آثار قرارداد ارفاقی

نسبت به طلبڪارانے ڪه در اڪثریت بوده يا ظرف ده روز از تاريخ تصديق آن را امضاء نموده‌اند قطعے خواهد بود.

هيئت طلبڪاران منحل مے‌شود.

اقدامے براے فروش اموال تاجر به‌عمل نمے‌آيد.

اداره تصفيہ و يا مدير تصفيہ صورت‌حسابے با حضور تاجر ورشڪستہ تنظيم و به وے تسليم مے‌نمايد.

دفاتر تجارتے و ڪلیہ اسناد و مدارڪ تاجر به وے مسترد مے‌شود.

مأموريت ڪسانے ڪه مأمور تصفيہ هستند اعم از اداره تصفيّہ يا مدير و عضو ناظر خاتمہ مے‌يابد.
تاجر ورشڪستہ از حالت محجوريت خارج شده و بہ ڪار خود ادامہ مے‌دهد.
اگر اختلافے در مورد حساب‌هاے وے و عملڪرد مدير تصفيہ يا عضو ناظر و يا اداره تصفيہ وجود داشتہ باشد جهت رسيدگے احالہ خواهد شد تا در مورد رفع اختلاف به صدور حڪم اقدام گردد.
طلبڪارانے ڪه جزو اڪثريت نبوده و يا قرارداد ارفاقے را امضاء نڪرده باشند برابر آنچہ از دارائے تاجر به طلبڪارها مےرسد بهره‌مند مے‌گردند ولے نمےتوانند بقيه طلب خود را در آينده از او مطالبہ ڪنند.

 نمونه شکایت قراردادن کلاشی(گدایی) به عنوان پیشه

ابطال قرارداد ارفاقی

وقتے ڪه تاجر ورشڪستہ بہ تقلب محڪوم شود.

در صورتے ڪه معلوم شود قبل از انعقاد قرارداد ارفاقے در ميزان دارائے يا ميزان قروض وے حيله‌اے بہ ڪار رفتہ و ميزان حقيقے دارائے وے اعلام و قلمداد نشده است.

در صورتے‌ڪه قرارداد ارفاقے باطل شود ڪسانے که از تاجر ضمانت نموده باشند ضمانت آنها باطل می گردد.

 دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل عدم پرداخت اجاره بها

اشــتـــراک گــــذاری