سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

قوه قضائيه مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۱۱۲۷ چهارشنبه،۱ اسفند ۱۳۹۷ سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۵۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی ۲۹/۱۱/۱۳۹۷    ۱۰۰/۵۸۵۶۵/۹۰۰۰شماره

جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۵۸۵۰۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث ۲۹/۱۱/۱۳۹۷                                                            ۱۰۰/۵۸۵۰۳/۹۰۰۰شماره آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی ماده۱ـ واژه ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل تعریف می گردند:

۱

ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

۲ـهیأت نظارت: هیأت نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

۳ـ هیأت تعیین صلاحیت: هیأت تعیین صلاحیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛ ۴

ـ ماده ۱۸۷ :ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی؛

۵ ـ : مشاوران خانواده موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۹۳/۱۱/۲۷ و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز . ۲۱/۱۲/۹۶ مصوب خانواده

ماده۲ـ به منظور سیاست گذاری، نظارت و تنظیم خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأت نظارت مرکب از معاون اول رییس قوه قضائیه (به عنوان رییس هیأت)، رییس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون قضایی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه و رییس مرکز تشکیل می گردد.

تصمیمات هیأت نظارت با رای اکثریت معتبر خواهد بود. وظائف هیأت مذکور عبارتست از:

الف ـ تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال؛

ب ـ نظارت بر حسن اجرای آیین نامه و مصوبات هیأت نظارت؛

پ ـ رسیدگی تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیأت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛

ت ـ اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛

ث ـ ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمانها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛

ج ـ وجود این هیأت مانع نظارت مستقیم رییس قوه قضائیه نیست. ماده۳ـ مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است.

رییس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری قضایی و سازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی است و می تواند نماینده یا وکیل معرفی نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهای علاقه مندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می شود. رییس مرکز توسط رییس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب می گردد که اداره امور مرکز را بعهده خواهد داشت و می تواند معاونین خود را در امور اجرایی، آموزشی، اداری و مالی و غیره از بین مشاورین خانواده، وکلا و کارشناسان رسمی انتخاب نماید. حق الزحمه آنان از درآمدهای مرکز پرداخت می شود. امضاء پروانه های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده با رییس مرکز است.

ماده۴ـ مرکز جهت اجرای آیین نامه مربوطه و تحت نظر رییس مرکز و هیأت نظارت تشکیل می گردد و وظایف آن به شرح ذیل است:

الف: انجام بررسیهای کارشناسی و جمع آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال؛

ب: برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان؛

ج: نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان؛

د: شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضائی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛

هـ: بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی؛

و: نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان؛

ز: انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۲،۱ و کارشناسی؛ ح: برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.

ماده۵ ـ متقاضیان اخذ مجوز پروانه وکالت و کارشناس رسمی یا تاسیس موسسه مشاوره حقوقی باید دارای شرایط ذیل باشند

: الف: تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛

ب: داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت و کارشـناسی و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی بـرای مشاوران حقوقی و وکلا؛

ج: داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان کارشناسی؛

د: انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛

ر: عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛

و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق؛

ز: عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی، نهاد های انقلابی، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی)؛

ح: نداشتن سوء شهرت؛ ط: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی؛

ی: عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی. تبصره ـ مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها از مقررات بند «ز» مستثنی می باشد.

ماده۶ ـ در هر سال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده می شود.

متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهی ها درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان ارسال نمایند.

الف: مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی ؛

ب: محل اقامت و نشانی پستی ؛

ج: سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی ؛

د: تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی.

ماده۷ـ درخواست متقاضیان باید دارای پیوستهای ذیل باشد:

الف: یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی ؛

ب: ۶ قطعه عکس ۴×۳ ؛

ج: گواهی مدرک تحصیلی ؛

د: گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی مناسب معرفی کند ؛

ه: گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

ماده۸ ـ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «مرکز» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه ای تشکیل می شود. مرکز سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی بنحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیأت تعیین صلاحیت ارائه می نماید.

ماده۹ـ پس از انجام آزمون، مصاحبه، تحقیق و گزینش، صلاحیت اخلاقی و رفتاری پذیرفته شدگان توسط هیاتی بنام هیأت تعیین صلاحیت که اعضاء آن مرکب از رییس مرکز (بعنوان رییس هیأت) و چهار نفر از قضات عالی رتبه، وکلا، مشاورین خانواده یا کارشناسان رسمی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب رییس قوه قضاییه است، تائید یا رد خواهد شد. جلسات و تصمیمات هیأت با دعوت رییس مرکز و با حضور و نظر موافق سه عضو که یکی از آنان رییس مرکز باشد رسمیت دارد.

در صورتیکه هیأت تعیین صلاحیت زوال صلاحیت اخلاقی یا رفتاری هریک از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را احراز نماید می تواند درخصوص ابطال پروانه، محرومیت دائم یا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت نظارت است. رای هیأت نظارت در این خصوص قطعی است. تبصره ـ مرکز مکلف است بررسی صلاحیت متقاضیان وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را از هسته گزینش قوه قضائیه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا سایر نهادهای مربوط درخواست نماید. مراجع مذکور مکلفند بررسی های لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف حداکثر مدت ۲ ماه به مرکز ارسال نماید و الا مرکز راساً تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

ماده۱۰ـ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی بعمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه های کثیر الانتشار اعلام می گردد.

تبصره۱ـ به افراد زیر در صورت تأیید صلاحیت اخلاقی و رفتاری آنان بدون شرکت در آزمون به شرط طی دوره کارآموزی حسب مورد پروانه وکالت پایه یک یا کارشناسی رسمی اعطا می شود.

۱ـ اعضاء هیات های علمی دانشکده های حقوق مورد تأیید آموزش عالی به شرط داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه تدریس با مدرک دکتری در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط؛

۲ـ اعضای هیأت علمی در رشته های مرتبط کارشناسی به شرط داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط و ۱۵ سال سابقه تدریس در رشته مذکور .

تبصره۲ـ داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و پنج سال سابقه قضائی بوده و حائز شرایط دیگر مندرج در ماده ۵ باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه ۱ وکالت اعطا می شود.

تبصره۳ـ ۳۰ درصد از پذیرفتهشدگان وکالت و کارشناسی هر حوزه قضائی بهایثارگران مذکور در ماده ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، که حداقل ۷۰درصد نمره آخرین پذیرفته شده را کسب نمودهاند اختصاص مییابد. استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب نمودهاند نمیباشد.

تبصره۴ـ اعضای هیأت علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به شرط داشتن ۱۰ سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف می باشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده (۵ (آیین نامه و در صورت تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور، به آنان پروانه کارشناسی در حوزه های قضائی که مورد نیاز می باشد اعطاء می شود.

ماده۱۱ـ مواد امتحانی برای داوطلبان وکالت عبارتند از:

 

متون فقه در حد تحریرالوسیله، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوقی مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و حقوق ثبت.

ماده۱۲ـ مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتند از:

الف: دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته مورد تقاضا. ب: قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی.

ماده۱۳ـ از پذیرفته شدگان درامتحان کتبی توسط اشخاصی که مرکز تعیین می کند مصاحبه شفاهی بعمل می آید.

تبصره ـ افرادی که اسامی آنها به عنوان ذخیره اعلام می گردد باید در آزمون مجددی که از طرف مرکز اعلام می شود شرکت نمایـند و پس از موفقیـت در آزمون مجدد از آنها مصاحبـه شفاهـی بعمل می آید.

ماده۱۴ـ متقاضیان موظف به رعایت تمامی ضوابط و مقررات مذکور در آگهی آزمون که از طریق سامانه اینترنتی مرکز اعلام می شود، می باشند

تبصره۱ـ قبول شدگان موظف به رعایت موارد زیر می باشند:

۱ـ رعایت ضوابط مندرج در آگهی؛ ۲ـ حضور به موقع در مصاحبه ها؛ ۳ـ شرکت در هریک یا مجموع مراحل کارآموزی، اختبار و تحلیف؛ ۴ـ اخذ پروانه و دفترچه به مدت یکسال پس از قبولی و در مورد اشخاصی که ً قبلا قبولی آنان اعلام شده تا ۶ ماه. عدم رعایت موارد بالا موجب کان لم یکن شدن قبولی آنان می گردد. ت

بصره۲ـ پس از رسیدگی به اعتراضات و اعلام آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردودین معدوم و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود. در صورتی که به تشخیص هیأت نظارت اعتراض وارد باشد، اقدام مقتضی معمول خواهد شد.

ماده۱۵ـ مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیأت تعیین صلاحیت محرز تشخیص داده شده است، به اطلاع رییس قوه قضائیه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام می نماید.

ماده۱۶ـ اعتبار پروانه وکالت، کارشناس رسمی و مشاوره خانواده موضوع این آیین نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود که پس از آن برای مدتهای مشابه قابل تمدید می باشد. مشاورین حقوقی و وکلا موظفند برای تمدید پروانه، مفاصا حساب مالیاتی خود را ارائه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه، وکالت این افراد در هیچیک از مراجع ذیصلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد. همچنین، ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است، ممنوع می باشد.

ماده۱۷ـ به متقاضیان وکالت پس از پذیرش در آزمون و مصاحبه علمی و احراز صلاحیت پروانه کارآموزی اعطاء می گردد و موظفند به مدت ۱۸ ماه علاوه بر انجام تکالیف آموزشی ذیل، تحت نظر وکیل سرپرست به کارآموزی و وکالت بپردازند:

۱ـ شرکت در دوره آموزشی کاربردی بمدت دو ماه ؛

۲ـ شرکت در همایش ها و سخنرانی های علمی که توسط مرکز یا هیأت مدیره های استانی برگزار می گردد ؛

۳ـ ارائه کار تحقیقی و مقاله در موضوعات حقوقی اعم از مدنی یا کیفری که توسط مرکز تعیین می شود

؛ تبصره ـ مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وکیل نمی باشد.

ماده۲۳ـ دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی می باشند؛ ایجاد شعب برای دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی ممنوع و مستوجب تعقیب و تعطیلی دائمی یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

ماده۲۴ـ وظایف و تکالیف و مسئولیتهای وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آیین نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.

ماده۲۵ـ کارآموزان وکالت، وکلای دارای پروانه پایه ۲ وکالت و نیز وکلایی که به تنزل درجه محکوم می گردند حق وکالت در موارد ذیل را ندارند:

۱ـ وکالت در دیوانعالی کشور؛ ۲ـ دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف رئیس ۳ـ دعاوی مالی با خواسته بیش از از بیست میلیارد ریال رئیس ۴ـ جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر .

تبصره۱ـ کارآموزان وکالت زیر نظر وکیل سرپرست وکالت می نمایند. پس از پایان کارآموزی و احراز صلاحیت توسط مرکز پروانه وکیل به پایه ۱ ارتقاء می یابد.

تبصره۲ـ اعمال مفـاد این ماده مانع از حق ارائه مشـاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پرونده ها نمی باشد.

ماده۲۶ـ مرکز دارای دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی در تمامی استانها و دادگاه تجدیدنظر انتظامی در مرکز است. اعضاء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی با معرفی رییس مرکز از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر توسط رییس قوه قضائیه منصوب می گردند. دادگاههای بدوی انتظامی دارای یک عضو بعنوان رییس و دادگاه های تجدیدنظر انتظامی مرکب از سه عضو یک رییس و دو مستشار است که همگی دارای حق رأی هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازم الاجراست. تخلفات وکلا، مشاورین خانواده و کارشناسان رسمی بشرحی است که در قانون کارشناسان رسمی دادگستری، دستورالعمل اجرایی این ماده و قانون وکالت و مقررات مرتبط تدوین شده است. مجازات های انتظامی ۵ درجه به شرح زیر است:

۱ـ درجه یک: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ ۲ـ درجه دو: توبیخ با درج در سایت مرکز؛ ۳ـ درجه سه: تنزل پایه وکلا یا محدودیت صلاحیت و اختیارات فنی کارشناسان؛ ۴ـ درجه چهار: محرومیت موقت از سه ماه تا سه سال؛ ۵ ـ درجه پنج: محرومیت دائم که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده و متناسب با تخلف و شرایط خاطی و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تعیین و اعمال خواهد گردید.

تبصره۱ـ ابلاغ دعوتنامه و اوراق انتظامی وفق ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی مربوط و از طریق سامانه و یا سایر وسایل ارتباطی مرکز اقدام می گردد.

تبصره۲ـ دادسرای انتظامی مرکز متشکل از یک دادستان و به تعداد کافی دادیار می باشد. دادستان انتظامی توسط رییس مرکز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود. امور مربوط به استانها توسط دادیار انجام می شود. دادیاران توسط رییس مرکز از بین وکلا، کارشناسان یا مشاوران خانواده انتخاب می شوند. دادستان انتظامی وظیفه نظارت بر دادسراهای انتظامی و مسئولیت اجرای احکام را بعهده خواهد داشت.

تبصره۳ـ اشخاص زیر می توانند به آراء دادگاه های بدوی انتظامی از جهت عدم رعایت تناسب بین تخلف و مجازات و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط در دادگاه تجدیدنظر انتظامی اعتراض نمایند: ۱

ـ محکوم علیه در مجازات های انتظامی درجه ۴ و بالاتر؛ ۲ـ دادستان انتظامی و رییس مرکز نسبت به تمامی آراء دادگاه های بدوی انتظامی. ماده۲۷ـ این آیین نامه در ۲۷ ماده و ۲۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و جایگزین آیین نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۸۱/۶/۱۳ رییس قوه قضاییه می باشد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

کلمات کلیدی:

کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
کارشناسان رسمی دادگستری فارس
کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
کارشناسان رسمی دادگستری زنجان
کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
1
کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
کارشناسان رسمی دادگستری فارس
کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
کارشناسان رسمی دادگستری زنجان
کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
کارشناسان رسمی دادگستری کرمان
2
کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
لیست کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
سایت کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
اسامي كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان
ليست كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان
جستجوی کارشناس رسمی دادگستری اصفهان
3
کارشناسان رسمی دادگستری تبریز کارشناس رسمی دادگستری تبریز
كارشناسان رسمي دادگستري تبريز
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
لیست کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
سایت کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
کارشناس رسمی دادگستری تصادفات تبریز
آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
كانون كارشناسان رسمي دادگستري تبريز
3
کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی
كارشناسان رسمي دادگستري خراسان رضوي
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
لیست کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
سایت کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
کانون کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی
کارشناس رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
3
کارشناسان رسمی دادگستری مشهد كارشناسان رسمي دادگستري مشهد
کارشناس رسمی دادگستری مشهد
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
لیست کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
كانون كارشناسان رسمي دادگستري مشهد
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
فهرست کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
کانون کارشناس رسمی دادگستری مشهد
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
3
کارشناسان رسمی دادگستری فارس کارشناس رسمی دادگستری فارس
كانون كارشناسان رسمي دادگستري فارس
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری فارس
کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
کانون کارشناس رسمی دادگستری فارس
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
اسامی کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
ثبت نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
3
کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه کارشناس رسمی دادگستری کرمانشاه
کانون کارشناس رسمی دادگستری کرمانشاه
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
كانون كارشناسان رسمي دادگستري كرمانشاه
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
اسامي كارشناسان رسمي دادگستري كرمانشاه
آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
شماره حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
3
کارشناسان رسمی دادگستری زنجان کارشناس رسمی دادگستری زنجان
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری زنجان
كانون كارشناسان رسمي دادگستري زنجان
لیست کارشناسان رسمی دادگستری زنجان
مركز كارشناسان رسمي دادگستري زنجان
کارشناس رسمی دادگستری در زنجان
آزمون کارشناسان رسمی دادگستری زنجان
آزمون کارشناس رسمی دادگستری زنجان
مرکز کارشناس رسمی دادگستری زنجان
3
کارشناسان رسمی دادگستری مازندران کارشناس رسمی دادگستری مازندران
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
سایت کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
کانون کارشناس رسمی دادگستری مازندران
جستجوی کارشناس رسمی دادگستری مازندران
آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
شماره تماس کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
3
کارشناسان رسمی دادگستری کرمان کارشناسان رسمی دادگستری کرمان
کارشناس رسمی دادگستری کرمانشاه
کارشناس رسمی دادگستری کرمان
كارشناسان رسمي دادگستري كرمان
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری کرمان
کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان
جستجوی کارشناس رسمی دادگستری کرمان
کانون کارشناس رسمی دادگستری کرمانشاه
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
3
کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
لیست کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
سایت کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
اسامي كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان
ليست كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان
جستجوی کارشناس رسمی دادگستری اصفهان
2
كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان كارشناس رسمي دادگستري اصفهان
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
لیست کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
سایت کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
اسامي كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان
ليست كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان
جستجوی کارشناس رسمی دادگستری اصفهان
3
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان اسامي كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان
اسامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
لیست اسامی کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
اسامي كارشناسان رسمي دادگستري استان اصفهان
اسامی کارشناس رسمی دادگستری اصفهان
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان و شهرستانهای تابعه
3
لیست کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان ليست كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
اسامي كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان
لیست اسامی کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
اسامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
اسامي كارشناسان رسمي دادگستري استان اصفهان
فهرست کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
لیست کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
3
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
اسامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
ادرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
شماره حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
استخدام کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
3
سایت کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
سايت كانون كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
3
کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان اصفهان
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
اسامي كارشناسان رسمي دادگستري استان اصفهان
جستجوی کارشناس رسمی دادگستری استان اصفهان
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
لیست کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
3
اسامي كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان اسامي كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان
كانون كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان
اسامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
لیست اسامی کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
اسامي كارشناسان رسمي دادگستري استان اصفهان
كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان اصفهان
سايت كانون كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان و شهرستانهای تابعه
3
ليست كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان ليست كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
اسامي كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان
اسامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
لیست اسامی کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
اسامي كارشناسان رسمي دادگستري استان اصفهان
فهرست کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
لیست کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
3
جستجوی کارشناس رسمی دادگستری اصفهان جستجوی کارشناس رسمی دادگستری استان اصفهان
جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
3
کارشناسان رسمی دادگستری تبریز کارشناس رسمی دادگستری تبریز
كارشناسان رسمي دادگستري تبريز
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
لیست کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
سایت کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
کارشناس رسمی دادگستری تصادفات تبریز
آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
كانون كارشناسان رسمي دادگستري تبريز
2
کارشناس رسمی دادگستری تبریز كارشناسان رسمي دادگستري تبريز
کارشناس رسمی دادگستری تصادفات تبریز
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
لیست کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
سایت کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
کانون کارشناسی رسمی دادگستری تبریز
آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
كانون كارشناسان رسمي دادگستري تبريز
3
كارشناسان رسمي دادگستري تبريز کارشناس رسمی دادگستری تبریز
كانون كارشناسان رسمي دادگستري تبريز
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
لیست کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
سایت کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
کارشناس رسمی دادگستری تصادفات تبریز
كانون كارشناسان رسمي دادگستري آذربايجان شرقي
منطقه کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
3
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری تبریز اسامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
لیست اسامی کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
3
لیست کارشناسان رسمی دادگستری تبریز اسامی کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
اسامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
اسامی کارشناس رسمی دادگستری تبریز
3
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری تبریز کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
اسامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
شماره حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
3
سایت کارشناسان رسمی دادگستری تبریز سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز 3
کارشناس رسمی دادگستری تصادفات تبریز   3
آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز 3
كانون كارشناسان رسمي دادگستري تبريز كانون كارشناسان رسمي دادگستري آذربايجان شرقي
آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
اسامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
شماره حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز
كانون كارشناسان رسمي دادگستري آذربايجان شرقي tabriz east azerbaijan province
3
کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی
كارشناسان رسمي دادگستري خراسان رضوي
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
لیست کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
سایت کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
کانون کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی
کارشناس رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
2
کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی كارشناسان رسمي دادگستري خراسان رضوي
کانون کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی
کارشناس رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
جستجوی کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
لیست کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
سایت کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
کانون کارشناسی رسمی دادگستری خراسان رضوی
3
كارشناسان رسمي دادگستري خراسان رضوي کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی
كانون كارشناسان رسمي دادگستري خراسان رضوي
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
لیست کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
سایت کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
کانون کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی
کارشناس رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
3
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
کانون کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی، مشهد
تلفن کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
اسامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
آرم کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
3
لیست کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی اسامی کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
3
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
لیست اسامی کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
3
سایت کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی 3
کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی کارشناس رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی، مشهد
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
کانون کارشناس رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
3
کانون کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی کانون کارشناسی رسمی دادگستری خراسان رضوی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
سربرگ کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
تلفن کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
اسامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
آرم کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
شماره تماس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
3
کارشناس رسمی دادگستری استان خراسان رضوی کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
کانون کارشناس رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی، مشهد
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
3
کارشناسان رسمی دادگستری مشهد كارشناسان رسمي دادگستري مشهد
کارشناس رسمی دادگستری مشهد
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
لیست کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
كانون كارشناسان رسمي دادگستري مشهد
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
فهرست کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
کانون کارشناس رسمی دادگستری مشهد
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
2
كارشناسان رسمي دادگستري مشهد كارشناسان رسمي دادگستري مشهد
کارشناس رسمی دادگستری مشهد
كارشناس رسمي دادگستري مشهد
کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
لیست کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
كانون كارشناسان رسمي دادگستري مشهد
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
فهرست کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
3
کارشناس رسمی دادگستری مشهد كارشناس رسمي دادگستري مشهد
کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
كارشناسان رسمي دادگستري مشهد
کانون کارشناس رسمی دادگستری مشهد
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
لیست کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
كانون كارشناسان رسمي دادگستري مشهد
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
فهرست کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
3
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری مشهد   3
لیست کارشناسان رسمی دادگستری مشهد اسامی کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
فهرست کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
لیست کارشناس رسمی دادگستری مشهد
3
كانون كارشناسان رسمي دادگستري مشهد کانون کارشناس رسمی دادگستری مشهد
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مشهد
ادرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی، مشهد
3
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری مشهد کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
کانون کارشناس رسمی دادگستری مشهد
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مشهد
ادرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
3
فهرست کارشناسان رسمی دادگستری مشهد کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
لیست کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
کانون کارشناس رسمی دادگستری مشهد
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مشهد
لیست کارشناس رسمی دادگستری مشهد
لیست اسامی کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
ادرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
3
کانون کارشناس رسمی دادگستری مشهد کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مشهد
كانون كارشناسان رسمي دادگستري مشهد
ادرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشهد
3
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشهد   3
کارشناسان رسمی دادگستری فارس کارشناس رسمی دادگستری فارس
كانون كارشناسان رسمي دادگستري فارس
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری فارس
کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
کانون کارشناس رسمی دادگستری فارس
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
اسامی کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
ثبت نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
2
کارشناس رسمی دادگستری فارس کارشناسان رسمی دادگستری فارس
کانون کارشناس رسمی دادگستری فارس
كانون كارشناسان رسمي دادگستري فارس
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری فارس
کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس
استخدام کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
3
كانون كارشناسان رسمي دادگستري فارس کانون کارشناس رسمی دادگستری فارس
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان فارس
آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
اسامی کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
ثبت نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
پورتال کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
3
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری فارس اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
اسامی کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
3
کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان فارس
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
پورتال کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
لیست اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
آرم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
استخدام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
3
کانون کارشناس رسمی دادگستری فارس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
كانون كارشناسان رسمي دادگستري فارس
اسامی کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
ثبت نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
پورتال کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
استخدام کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
3
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس   3
آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
شماره تلفن کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
3
اسامی کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس   3
ثبت نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس   3
کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه کارشناس رسمی دادگستری کرمانشاه
کانون کارشناس رسمی دادگستری کرمانشاه
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
كانون كارشناسان رسمي دادگستري كرمانشاه
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
اسامي كارشناسان رسمي دادگستري كرمانشاه
آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
شماره حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
2
کارشناس رسمی دادگستری کرمانشاه کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
کانون کارشناس رسمی دادگستری کرمانشاه
كانون كارشناسان رسمي دادگستري كرمانشاه
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
اسامي كارشناسان رسمي دادگستري كرمانشاه
آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
آزمون کارشناس رسمی دادگستری کرمانشاه
نتایج کارشناس رسمی دادگستری کرمانشاه
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
3
کانون کارشناس رسمی دادگستری کرمانشاه سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
شماره حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
انتخابات کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
شماره تماس کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
3
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه   3
كانون كارشناسان رسمي دادگستري كرمانشاه کانون کارشناس رسمی دادگستری کرمانشاه
كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان كرمانشاه
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
شماره حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
انتخابات کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
شماره تماس کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
3
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه   3
اسامي كارشناسان رسمي دادگستري كرمانشاه كانون كارشناسان رسمي دادگستري كرمانشاه
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه
كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان كرمانشاه
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
3
آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه   3
شماره حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه   3
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
کانون کارشناس رسمی دادگستری کرمانشاه
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
شماره حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه
آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
انتخابات کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
شماره تماس کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه
3
کارشناسان رسمی دادگستری زنجان کارشناس رسمی دادگستری زنجان
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری زنجان
كانون كارشناسان رسمي دادگستري زنجان
لیست کارشناسان رسمی دادگستری زنجان
مركز كارشناسان رسمي دادگستري زنجان
کارشناس رسمی دادگستری در زنجان
آزمون کارشناسان رسمی دادگستری زنجان
آزمون کارشناس رسمی دادگستری زنجان
مرکز کارشناس رسمی دادگستری زنجان
2
کارشناس رسمی دادگستری زنجان کارشناس رسمی دادگستری در زنجان
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری زنجان
كانون كارشناسان رسمي دادگستري زنجان
لیست کارشناسان رسمی دادگستری زنجان
مركز كارشناسان رسمي دادگستري زنجان
آزمون کارشناس رسمی دادگستری زنجان
مرکز کارشناس رسمی دادگستری زنجان
استخدام کارشناس رسمی دادگستری زنجان
آزمون کارشناسان رسمی دادگستری زنجان
3
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری زنجان مركز كارشناسان رسمي دادگستري زنجان
کانون کارشناسان رسمی دادگستری زنجان
3
كانون كارشناسان رسمي دادگستري زنجان   3
لیست کارشناسان رسمی دادگستری زنجان اسامی کارشناسان رسمی دادگستری زنجان 3
مركز كارشناسان رسمي دادگستري زنجان کانون کارشناسان رسمی دادگستری زنجان
مرکز کارشناس رسمی دادگستری زنجان
3
کارشناس رسمی دادگستری در زنجان کارشناس رسمی دادگستری زنجان
کارشناسان رسمی دادگستری زنجان
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری زنجان
كانون كارشناسان رسمي دادگستري زنجان
لیست کارشناسان رسمی دادگستری زنجان
مركز كارشناسان رسمي دادگستري زنجان
آزمون کارشناس رسمی دادگستری زنجان
مرکز کارشناس رسمی دادگستری زنجان
استخدام کارشناس رسمی دادگستری زنجان
3
آزمون کارشناسان رسمی دادگستری زنجان آزمون کارشناس رسمی دادگستری زنجان 3
آزمون کارشناس رسمی دادگستری زنجان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری زنجان 3
مرکز کارشناس رسمی دادگستری زنجان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری زنجان
مركز كارشناسان رسمي دادگستري زنجان
3
کارشناسان رسمی دادگستری مازندران کارشناس رسمی دادگستری مازندران
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
سایت کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
کانون کارشناس رسمی دادگستری مازندران
جستجوی کارشناس رسمی دادگستری مازندران
آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
شماره تماس کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
2
کارشناس رسمی دادگستری مازندران كارشناس رسمي دادگستري مازندران
کانون کارشناس رسمی دادگستری مازندران
جستجوی کارشناس رسمی دادگستری مازندران
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
سایت کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
شماره تماس کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
3
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری مازندران اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران
لیست اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران
اسامی کارشناس رسمی دادگستری مازندران
اسامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
3
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری مازندران کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
کانون کارشناس رسمی دادگستری مازندران
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران
آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
اسامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مازندران
شماره حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
3
سایت کارشناسان رسمی دادگستری مازندران سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران 3
کانون کارشناس رسمی دادگستری مازندران کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران
آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
اسامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مازندران
شماره حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
3
جستجوی کارشناس رسمی دادگستری مازندران جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری مازندران 3
آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران 3
شماره تماس کارشناسان رسمی دادگستری مازندران   3
سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران   3