سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
هر آنچه درباره مهریه باید دانست
 

دانستنیهای مهریه

مهر مالي است که به هنگام عقد نکاح براي ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت مي‌شود و صداق- صداقيه،کابين و فرض هم ناميده مي‌شود. مهر عندالمطالبه است يعني به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهر مي‌ شود.

طبق مواد قانون مدني جمهوري اسلامي ايران هر انسان اعم از زن و مرد از اهليت تمتع برخوردار است. يعني مي‌تواند مالک مال شود و هر گونه تصرفي را در امور مالي خود بکند مگر آنکه ديوانه، سفيه و يا غير رشيد باشد و از اين جهت هيچ تفاوتي بين زن و مرد نيست از جمله اين حقوق مالي مهريه است که عبارت از مالي است که مرد هنگام ازدواج با زن به او مي‌دهد.

در حقوق ايران غير از ارث دو منبع مالي براي زن وجود دارد که عبارتند از: 1- مهر 2- نفقه که سعي مي شود به اختصار منابع و احکام حقوقي مهر بيان شود.


تعريف مهريه:

مهر مالي است که به هنگام عقد نکاح براي ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت مي شود و صداق- صداقيه،کابين و فرض هم ناميده مي شود. مهر عندالمطالبه است يعني به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهر مي شود و اين مالکيت نسبت به نصف مهر مستقر و در نيمي ديگر متزلزل است.

انواع مهر

مهر انواع مختلف دارد که عبارتند از:

1-مهر السنه (مهر محمدي)

2-مهر المسمي

3-مهر المثل

4-مهر المتعه

- مهر السنه يا مهر محمدي، مهري است که پيامبر اسلام (ص) براي حضرت فاطمه (ع) مقرر کردند و آن عبارت از 262 مثقال و نيم پول نقره مسکوک است.

- مهر المسمي، عبارت از ميزان مالي است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر مي شود و مورد توافق زوجين است.

- مهر المثل، در عقد نکاح مي توان مهر تعيين نکرد و زوجين مي‌توانند پس از وقوع عقد با توافق مهر تعيين کنند، حال اگر قبل از تراضي براي تعيين مهر نزديکي شود زوجه مستحق مهر المثل است و مهر المثل عبارت از مالي است که با در نظر گرفتن وضع خانوادگي و حال اقران و نزديکان زوجه تعيين مي شود.

- مهر المتعه، چنانچه در عقد نکاح مهر تعيين نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزديکي طلاق دهد مقداري را به عنوان مهر تعيين و به زوجه پرداخت مي کند و اين مبلغ بستگي به وضعيت مالي زوج دارد.

بنابراين تعيين ميزان مهر المثل به وضع خانوادگي زوجه و مهر المتعه به وضعيت مالي زوج بستگي دارد.

شرايط مهر: مهر بايد واجد شرايط زير باشد:

- مهر بايد ارزش مالي داشته باشد بنابراين آنچه را که فاقد ارزش مالي باشد نمي توان بعنوان مهريه تعيين کرد.

- از نظر شرع و قانون قابل نقل و انتقال و معامله باشد بنابراين نمي توان مشروبات الکلي يا حيوانات حرام گوشت مانند خوک را بعنوان مهريه تعيين کرد.

- زوج مالي را مي تواند مهر قرار دهد که خود مالک آن باشد بنابراين اموال عمومي يا مال موقوفه را نمي توان مهر قرار داد.

4-ضرورتي ندارد که مهر حتما عين معين باشد بلکه انجام عمل يا حرفه آموزي يا تدريس هم مي تواند مهريه باشد مثل آموختن قرآن به زوجه، يا آموختن رايانه به زوجه مي تواند موضوع مهر باشد.

مهر در نکاح دائم و نکاح منقطعدر عقد نکاح دائم مي توان مهر تعيين نکرد يا پس از وقوع عقد بر ميزان مهر توافق کرد و عدم تعيين مهر در عقد نکاح دائم موجب بطلان عقد نخواهد بود ولي در عقد نکاح منقطع مبناي وقوع عقد تعيين مهر است و عدم ذکر مهر در نکاح منقطع موجب بطلان آن خواهد بود.

طريق وصول مهر:مهريه به دو طريق از طرف زوجه قابل وصول است:

-از طريق مراجعه به دادگستري

-وصول از طريق اجراي ثبت اسناد

* وصول مهريه از طريق دادگاه

دعوي مطروحه دعوي مالي است، يعني بايد با توجه به ميزان مبلغ مهريه مورد مطالبه تمبر قانوني ابطال کرد و ضمنا اين دعوي در دادگاه خانواده قابل طرح است و تابع تشريفات دادگاه خانواده است.

* وصول مهريه از طريق اجراي ثبت

چنانچه عقد نامه رسمي باشد، مهريه از طريق اجراي ثبت نيز قابل وصول است، بدين توضيح که زوجه به دفترخانه اي که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسيده است رجوع و تقاضاي وصول مهريه خود را مي‌کند از طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ و چنانچه زوج حاضر به پرداخت مهريه نباشد زوجه تقاضاي اجراي مفاد سند ازدواج خود را در خصوص مهريه مي‌کند.

چنانچه از طرف زوجه مالي از زوج معرفي شود که جزء مستثنيات نباشد مال معرفي شده از طرف اجراي ثبت به نفع زوجه توقيف مي‌شود و چنانچه زوج فاقد مال بوده و لکن کارمند دولت باشد، با تقاضاي زوجه يک سوم حقوق وي تا پرداخت کل مهريه به نفع زوجه توقيف و به زوجه پرداخت مي‌شود.

پرسش و پاسخ در خصوص مهريه::س. آيا ورثه زوجه حق تقاضاي مهريه را از ورثه زوج دارند؟

ج. مهريه نيز مانند ساير حقوق مالي قابل نقل و انتقال قهري به ورثه است بنابراين در فرض سئوال مطالبه مهريه به عنوان قسمتي از اموال برجا مانده از سوي ورثه زوجه به طرفيت ورثه زوج که اموال بر جا مانده را قبول کرده اند، در حدود اموال مزبور و به اندازه سهم آنان بلااشکال است.

س. زوجه نيمي از مهريه خود را بخشيده و طلاق گرفته است آيا مي‌تواند مابقي مهريه خود را به نرخ روز مطالبه کند، علي‌رغم اينکه تصويب قانون مطالبه مهريه به نرخ روز بعد از تاريخ حکم اطلاق بوده است؟

ج. با توجه به اينکه نصف مهريه بر عهده زوج باقي مانده و اکنون زوجه مهريه را مطالبه مي کند ارزيابي مهريه بر اساس نرخ روز ضروري است.

س. آيا زوجه پس از فوت زوج مي تواند از ورثه تقاضاي اجرت المثل کند؟

ج. مطالبه اجرت المثل به موجب مفاد قسمت آخر ماده واحده (قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371) منوط به وقوع طلاق آن هم به درخواست زوج و اينکه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زوجه از ايفاي وظايف همسري و سوء رفتار نباشد، قابل وصول است. بنابراين چنانچه طلاقي صورت نپذيرفته مطالبه اجرت المثل مورد ندارد.

س. مهريه زوجه تعدادي سکه بهار آزادي با تعيين ارزش ريالي است که در سند ازدواج قيد شده، حال چنانچه زوجه درخواست مهريه خود را به نرخ روز کند چه مي توان کرد؟

ج. از تعيين تعدادي سکه بهار آزادي استنباط مي شود که در تعيين مهر سکه بهار آزادي مد نظر بوده است نه معادل ارزش مالي آن، بنابراين چنانچه زوجه تقاضاي مهريه خود را بکند بايد عين همان تعداد سکه به زوجه رد شود و در صورت عدم امکان قيمت روز بايد پرداخت شود.

مواد قانوني:


مواد 1133 به بعد قانون مدني، قانون حمايت خانواده مصوب 1353، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به موضوع اصل 21 قانون اساسي ( دادگاه خانواده) مصوب 1376، آيين نامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 1377هيئت وزيران.

از حقوق زوجين نسبت به يکديگر چه مي‌دانيد؟

-زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند.

-زن و شوهر بايد در تحکيم مباني خانواده و تريت اولاد با يکديگر همکاري کنند.

-نفقه زوجه دايم به عهده شوهر است.

-به زن در صورت عدم تمکين نفقه تعلق نمي گيرد.

-در عده وفات زن حق نفقه ندارد.

-زن بايد در منزلي که شوهر تهيه مي کند سکونت کند مگر در صورت خوف جاني، مالي و شرافتي و در صورت ثبوت در دادگاه مي تواند در خانه جداگانه زندگي کند که در اين صورت نفقه به عهده شوهر است.

-شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد، منع کند.

-زن مي تواند مستقلا در دارايي خود هر گونه تصرفي بکند.

-در خاتمه مي توان گفت که ارتباط زوجين ريشه در مسايل روحي و اخلاقي افراد دارد، رعايت حقوق انساني و حفظ و تکريم شرافت متقابل بيش از قوانين خشک و بي روح اهميت دارد.
منبع: سایت دادگستری استان اصفهان
.کلمات کلیدی :

مهریه در آمریکا
مهریه چیست
مهریه در دیانت بهایی
مهریه زندان
مهریه به نرخ روز
مهریه در اسلام
مهریه به انگلیسی
مهریه بی بی
مهریه عندالمطالبه
1
مهریه در آمریکا قوانین مهریه در آمریکا
قانون مهریه در آمریکا
میزان مهریه در آمریکا
2
قوانین مهریه در آمریکا قانون مهریه در آمریکا 3
قانون مهریه در آمریکا   3
میزان مهریه در آمریکا   3
مهریه چیست مهریه چیست عکس
مهریه عندالاستطاعه چیست
مهریه عندالمطالبه چیست
ابرا مهریه چیست
اعسار مهریه چیست
ابراء مهریه چیست
بذل مهریه چیست
مهریه موجل چیست
واخواهی مهریه چیست
2
مهریه چیست عکس   3
مهریه عندالاستطاعه چیست مهریه ی عندالاستطاعه چیست
شرایط پرداخت مهریه عندالاستطاعه چیست؟
مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست
3
مهریه عندالمطالبه چیست مهريه عندالمطالبه چيست
مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست
3
ابرا مهریه چیست   3
اعسار مهریه چیست درخواست اعسار مهریه چیست
اعسار از مهریه چیست
اعسار در مهریه چیست
اعسار از پرداخت مهریه چیست
حکم اعسار مهریه چیست
3
ابراء مهریه چیست   3
بذل مهریه چیست   3
مهریه موجل چیست   3
واخواهی مهریه چیست   3
مهریه در دیانت بهایی   2
مهریه زندان مهریه زندان دارد؟
مهریه زندان ندارد
مهریه زندانی دارد
مهریه زندانی دارد یا نه
مهریه زندان دارد یا ندارد
مهريه زندان دارد
مهریه زندان دارد
مهريه زندان
مهریه زندانی
2
مهریه زندان دارد؟ مهریه زندان دارد یا نه
مهریه زندان دارد یا ندارد
مهريه زندان دارد
مهریه زندانی دارد
مهریه زندانی دارد یا نه
آیا مهریه زندان دارد
مهریه عندالمطالبه زندان دارد
ندادن مهریه زندان دارد
مهریه عندالاستطاعه زندان دارد
3
مهریه زندان ندارد مهریه زندان دارد یا ندارد
قانون جدید مهریه زندان ندارد
مهریه بالای 110 سکه زندان ندارد
مهریه زندانی ندارد
مهریه و دیه زندان ندارد
3
مهریه زندانی دارد مهریه زندانی دارد یا نه
مهریه زندان دارد؟
مهریه زندان دارد یا ندارد
مهريه زندان دارد
آیا مهریه زندانی دارد؟
نداشتن مهریه زندانی دارد
ندادن مهریه زندانی دارد
آیا مهریه زندان دارد
مهریه عندالمطالبه زندان دارد
3
مهریه زندانی دارد یا نه مهریه زندان دارد یا نه
ایا مهریه زندان دارد یا نه
3
مهریه زندان دارد یا ندارد مهریه زندان دارد یا نه
مهریه زندانی دارد یا نه
ایا مهریه زندان دارد یا نه
3
مهريه زندان دارد مهریه زندان دارد یا نه
مهریه زندان دارد یا ندارد
مهریه زندانی دارد
مهریه زندانی دارد یا نه
آیا مهریه زندان دارد
مهریه عندالمطالبه زندان دارد
ندادن مهریه زندان دارد
مهریه عندالاستطاعه زندان دارد
نداشتن مهریه زندان دارد
3
مهریه زندان دارد مهریه زندان دارد یا نه
مهریه زندان دارد یا ندارد
مهريه زندان دارد
مهریه زندانی دارد
مهریه زندانی دارد یا نه
آیا مهریه زندان دارد
مهریه عندالمطالبه زندان دارد
ندادن مهریه زندان دارد
مهریه عندالاستطاعه زندان دارد
3
مهريه زندان مهريه زندان
مهریه زندان ندارد
مهریه زندان دارد یا نه
مهریه زندانی دارد
مهریه زندانی دارد یا نه
مهریه زندان دارد یا ندارد
مهریه زندان دارد
مهریه زندانی
مهریه زندانیان
3
مهریه زندانی مهریه زندانی ندارد
مهریه زندانی دارد یا نه
مهریه زندانی
مهریه زندانیان
زندانیان مهریه آزاد می شوند
زندانی مهریه چقدر است
زندانی مهریه چند سال است
زندانیان مهریه در ایران
زندانیان مهریه آزاد شدند
3
مهریه به نرخ روز مهریه به نرخ روز عقد
مهریه به نرخ روز چگونه محاسبه میشود
مهریه به نرخ روز سال 97
مهریه به قیمت روز
محاسبه مهریه به نرخ روز قوه قضائیه
حساب مهریه به نرخ روز
احتساب مهریه به نرخ روز
جدول مهریه به نرخ روز
مهریه پول به نرخ روز
2
مهریه به نرخ روز عقد سکه مهریه به نرخ روز عقد
پرداخت سکه مهریه به نرخ روز عقد
پیشنهاد پرداخت سکه مهریه به نرخ روز عقد
محاسبه مهریه به نرخ روز عقد
3
مهریه به نرخ روز چگونه محاسبه میشود   3
مهریه به نرخ روز سال 97   3
مهریه به قیمت روز مهریه به نرخ روز
مهریه به نرخ روز عقد
مهریه به نرخ روز چگونه محاسبه میشود
مهریه به نرخ روز سال 97
محاسبه مهریه به نرخ روز قوه قضائیه
حساب مهریه به نرخ روز
احتساب مهریه به نرخ روز
جدول مهریه به نرخ روز
مهریه پول به نرخ روز
3
محاسبه مهریه به نرخ روز قوه قضائیه نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز قوه قضائیه 3
حساب مهریه به نرخ روز محاسبه مهریه به نرخ روز قوه قضائیه
محاسبه مهریه به نرخ روز سال 94
محاسبه مهريه به نرخ روز سال ٩٦
محاسبه مهریه به نرخ روز 96
محاسبه مهریه به نرخ روز بانک مرکزی
نحوه حساب مهریه به نرخ روز
نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز
محاسبه مهریه سکه به نرخ روز
روش محاسبه مهریه به نرخ روز
3
احتساب مهریه به نرخ روز محاسبه مهریه به نرخ روز قوه قضائیه
محاسبه مهریه به نرخ روز سال 94
محاسبه مهريه به نرخ روز سال ٩٦
محاسبه مهریه به نرخ روز 96
محاسبه مهریه به نرخ روز بانک مرکزی
نحوه احتساب مهریه به نرخ روز
نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز
محاسبه مهریه سکه به نرخ روز
روش محاسبه مهریه به نرخ روز
3
جدول مهریه به نرخ روز جدول محاسبه مهریه به نرخ روز
جدول تبدیل مهریه به نرخ روز
جدول تعیین مهریه به نرخ روز
جدول محاسبه مهريه به نرخ روز
جدول شاخص محاسبه مهریه به نرخ روز
جدول تبدیل مبلغ مهریه به نرخ روز
جدول نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز
3
مهریه پول به نرخ روز محاسبه مهریه پول به نرخ روز
محاسبه مهریه پولی به نرخ روز
تبدیل پول مهریه به نرخ روز
آیا مهریه پول به نرخ روز حساب میشود
3
مهریه در اسلام مهريه در اسلام
مهریه در اسلام چند نوع است
مهریه در اسلام به چه معناست
مهریه در اسلام تبیان
فلسفه مهریه در اسلام
مقدار مهریه در اسلام
میزان مهریه در اسلام
انواع مهریه در اسلام
احکام مهریه در اسلام
2
مهريه در اسلام مهریه در اسلام چند نوع است
مهریه در اسلام به چه معناست
مهریه در اسلام تبیان
فلسفه مهریه در اسلام
مقدار مهریه در اسلام
میزان مهریه در اسلام
انواع مهریه در اسلام
احکام مهریه در اسلام
تعریف مهریه در اسلام
3
مهریه در اسلام چند نوع است   3
مهریه در اسلام به چه معناست   3
مهریه در اسلام تبیان   3
فلسفه مهریه در اسلام فلسفه مهريه در اسلام
فلسفه مهریه در ازدواج از نظر اسلام
3
مقدار مهریه در اسلام میزان مهریه در اسلام 3
میزان مهریه در اسلام مقدار مهریه در اسلام 3
انواع مهریه در اسلام انواع مهريه در اسلام
انواع مهریه اسلامی
انواع مهریه های اسلامی
3
احکام مهریه در اسلام حکم مهریه در اسلام
حکم مهریه زن در اسلام
3
مهریه به انگلیسی معنی مهریه به انگلیسی
بخشیدن مهریه به انگلیسی
بذل مهریه به انگلیسی
مهریه عروس به انگلیسی
مهریه ازدواج به انگلیسی
اسم مهدیه به انگلیسی
گرفتن مهریه به انگلیسی
مهریه جهیزیه به انگلیسی
نام مهدیه به انگلیسی
2
معنی مهریه به انگلیسی   3
بخشیدن مهریه به انگلیسی   3
بذل مهریه به انگلیسی   3
مهریه عروس به انگلیسی   3
مهریه ازدواج به انگلیسی   3
اسم مهدیه به انگلیسی اسم مهدیه به انگلیسی چگونه نوشته میشود
اسم مهدیه به انگلیسی برای پروفایل
نام مهدیه به انگلیسی
نوشتن اسم مهدیه به انگلیسی
عکس اسم مهدیه به انگلیسی
معنی اسم مهدیه به انگلیسی
طراحی اسم مهدیه به انگلیسی
پروفایل اسم مهدیه به انگلیسی
طرز نوشتن اسم مهدیه به انگلیسی
3
گرفتن مهریه به انگلیسی   3
مهریه جهیزیه به انگلیسی   3
نام مهدیه به انگلیسی نوشتن نام مهدیه به انگلیسی
عکس اسم مهدیه به انگلیسی
3
مهریه بی بی مهریه بی بی یوتوب
مهریه بی بی فیلم سینمای
مهریه بی بی دانلود
مهریه بی بی اپارات
مهریه بی بی علیرضا خمسه
مهریه بی بی کیفیت بالا
مهریه بیبی جهانبخش سلطانی
دانلود فیلم مهریه بی بی
فیلم سینمایی مهریه بی بی
2
مهریه بی بی یوتوب   3
مهریه بی بی فیلم سینمای فیلم سینمایی مهریه بی بی
فیلم سینمایی مهریه بی بی آپارات
دانلود فیلم سینمایی مهریه بی بی
دانلود فیلم سینمایی مهریه بی بی با لینک مستقیم
فیلم سینمایی ایرانی مهریه بی بی
فیلم های سینمایی مهریه بی بی
دانلود فیلم سینمایی ایرانی مهریه بی بی
3
مهریه بی بی دانلود دانلود فیلم مهریه بی بی
دانلود فیلم مهریه بی بی با لینک مستقیم
دانلود فیلم مهریه بی بی با حجم کم
دانلود فیلم مهریه بی بی با کیفیت بالا
دانلود باکیفیت فیلم مهریه بی بی
دانلود فیلم قدیمی مهریه بی بی
دانلود فیلم کمدی مهریه بی بی
3
مهریه بی بی اپارات   3
مهریه بی بی علیرضا خمسه   3
مهریه بی بی کیفیت بالا دانلود فیلم مهریه بی بی با کیفیت بالا 3
مهریه بیبی جهانبخش سلطانی   3
دانلود فیلم مهریه بی بی دانلود فیلم مهریه بی بی با حجم کم
دانلود فیلم مهریه بی بی با لینک مستقیم
دانلود فیلم مهریه بی بی با کیفیت بالا
دانلود فیلم سینمایی مهریه بی بی
دانلود رایگان فیلم مهریه بی بی
دانلود فیلم ایرانی مهریه بی بی
دانلود باکیفیت فیلم مهریه بی بی
دانلود فیلم قدیمی مهریه بی بی
دانلود فیلم کمدی مهریه بی بی
3
فیلم سینمایی مهریه بی بی فیلم سینمایی مهریه بی بی آپارات
فيلم سينمايي مهريه بي بي
دانلود فیلم سینمایی مهریه بی بی
دانلود فیلم مهریه بی بی
دانلود فیلم مهریه بی بی با لینک مستقیم
دانلود فیلم مهریه بی بی با حجم کم
دانلود فیلم مهریه بی بی با کیفیت بالا
فیلم سینمایی ایرانی مهریه بی بی
فیلم های سینمایی مهریه بی بی
3
مهریه عندالمطالبه مهریه عندالمطالبه چیست
مهريه عندالمطالبه
مهریه عندالمطالبه در طلاق
مهریه عندالمطالبه زندان دارد
مهریه عندالمطالبه یعنی چه
مهریه عندالمطالبه یعنی چی
مهريه عندالمطالبه و عند الاستطاعه
مهريه عندالمطالبه چيست
مهريه عندالمطالبه عندالاستطاعه
2
مهریه عندالمطالبه چیست مهريه عندالمطالبه چيست
مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست
3
مهريه عندالمطالبه مهريه عندالمطالبه چيست
مهریه عندالمطالبه در طلاق
مهریه عندالمطالبه زندان دارد
مهریه عندالمطالبه یعنی چه
مهریه عندالمطالبه یعنی چی
مهريه عندالمطالبه و عند الاستطاعه
مهريه عندالمطالبه عندالاستطاعه
مهریه عندالمطالبه در دوران عقد
مهریه عندالمطالبه است یعنی چه
3
مهریه عندالمطالبه در طلاق   3
مهریه عندالمطالبه زندان دارد   3
مهریه عندالمطالبه یعنی چه مهریه عندالمطالبه یعنی چی
مهریه عندالمطالبه است یعنی چه
مهریه ی عندالمطالبه یعنی چی
3
مهریه عندالمطالبه یعنی چی مهریه عندالمطالبه یعنی چه
مهریه عندالمطالبه است یعنی چه
3
مهريه عندالمطالبه و عند الاستطاعه فرق مهریه عندالمطالبه و عند عندالاستطاعه 3
مهريه عندالمطالبه چيست   3
مهريه عندالمطالبه عندالاستطاعه مهريه عندالمطالبه عندالاستطاعه
فرق مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه
تفاوت مهريه عندالمطالبه و عندالاستطاعه
فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه چیه
تبدیل مهریه عندالمطالبه به عندالاستطاعه
قانون مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه
مهریه عندالمطالبه بهتر است یا عندالاستطاعه
فرق مهريه عندالمطالبه و عندالاستطاعه
فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه
3