سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

راهنمای دانلود فایل

قانون آیین دادرسي کیفری مصوب 2931 + آخرین اصالحات + نکات و مواد مرتبطفهرست کلی عنوان (21 بخش قانون آ.د.ک ( صفحه کلیات 3 کشف جرم و تحقیقات مقدماتی/دادگاه های کیفری / اعتراض به آرا / اجرای احکام کیفری / هزیاه دادرسی  سایر مقررات )بخش 1 - و آیین دارسی جرایم مسلح / دادرسی الکترونیکی / آیین دارسی جرایم رایانه ای / آیین دارسی جرایم اشخاص حقوقی / سایر مقررات  بخش 

کد محصول product_sh47
25,000ریال