سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دادخواست الزام خوانده به پرداخت ثمن خودرو با قرار تامین خواسته

1 مطالبه وجه ثمن معامله 2-تامین خواسته 3- پرداخت کلیه خسارات قانونی

هنگامی اتومبیلی را فروخته ولی طرف مقابل ثمن(پول)معامله را پرداخت نکرده این دادخواست مشکل شما را حل می کند 

کد محصول product_69
30,000ریال