سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله با قرار تامین خواسته ملکی را خریداری نموده ولی صاحب ملک آن را به شما تحویل نمیدهد این فرم شامل:

1- تسلیم مبیع مالی غیرمنقول 2- تامین خواسته 3- پرداخت کلیه خسارات قانونی

کد محصول product_74
20,000ریال