سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله هنگامی که ملکی را خریدارزی نموده آن ملک را به شما تحویل نمی دهد این فرم شامل:

1- تسلیم مبیع مالی غیرمنقول 2- پرداخت کلیه خسارات قانونی

کد محصول product_75
20,000ریال