سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که  خدای ناکرده شخصی فوت نموده و شما از ایشان ارث می برید در این هنگام شخص طلبکار کل ماترک از متوفی را مهرو موم کرده و شما نمی توانید به سهم الارث خود دست یابید ودر ضمن با شخص طلبکار توافقی کرده اید مبنی بر چگونگی پرداخت بدهی متوفی 

با تقدیم این دادخواست می تواند رفع مهر وموم ترکه را بگیرید وبه حق خود برسید 

کد محصول product_100
25,000ریال