سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 این فرم شامل:مهر وموم ترکه2-تحریرترکه3-پرداخت کلیه خسارات قانونی

هنگامی شخصی فوت کرده و شما از آن مرحوم طلبی دارید و ورثه آن حاضر به پرداخت طلب شما نیستند این فرم به شما پیشنهاد می شود

ویا  می خواهید صورت واقعی اموال آن مرحوم شناسایی شود

کد محصول product_25
20,000ریال