سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در پرونده های مطالبه مهریه ، که مهریه آن به صورت سکه یا غیره می باشد ، چنانچه زوجه ، محکوم به پرداخت مهریه شده باشد و توان پرداخت آن را به طور یک جا و یک دفعه نداشته باشد می بایست در مهلت مقرر دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را به همراه سایر مدارک و استشهادیه مربوطه که تکمیل شده باشد را تقدیم نماید ، از نمونه استشهادیه محلی برای اعسار و تقسیط مهریه استفاده شده است .

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_328
10,000ریال