سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که به دلیل اعتماد به طرف مقابل خود در روابط کاری مابین خود به طرف مقابل خود برخی از اسناد مهر و امضاء شده د اده اید و ایشان علی رغم اظهارنامه ای که برای ایشان ارسال نموده اید که مبنی بر همکاری و پرداخت خسارات ولی وی هم چنان از هز پرداخت خسارت سر باز میزند 

این نمونه شکواییه به کمک شما می اید

کد محصول product_45
30,000ریال