سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

علی رغم اینکه به عنوان خریدار به تعهدات خود عمل کرده اید ولی متاسفانه خوانده (فروشنده)از ایفای تعهدات خود امتناع ورزیده و ملک مزبور را در رهن  می باشد . این نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن از مورد معامله می تواند مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_364
14,000ریال