سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که ملکی  را به اجاره شخصی داده و بعد از پایان مدت اجاره هنوز آن ملک در تصرف ایشان هست و نیز با وجود اینکه که قراردادی بین شما بسته نشده ولی وی از دادن اجاره به شما خودداری می کند. با ارائه این دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مورد اجاره می توانید بهای اجاره زمانی را که ملک شما در تصرف وی بعد پایان اجاره بوده را حتی یک روز را مطالبه کنید و بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_369
24,000ریال