سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که شما دانشجو بوده ودر حال جدایی هستید و محکوم به پرداخت نفقه شده و نیز خود شما درامدی نداشته و از طریق درامدی که مادر شما به شما می دهد امرار معاش می کنید. فرم نمونه دادخواست اعسار ازپرداخت نفقه با فرض باکره بودن زوجه به شما پیشنهاد میگردد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_54
30,000ریال